Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı!

Trakya Üniversitesi PDR uygulama yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

banner396

Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı!

Trakya Üniversitesi PDR uygulama yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:07
Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı!
Trakya Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ni 3 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de ilgililere sundu. 

İlgili Yönetmelik, ''Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'' başlığı ile yayımlanır iken, metin 4 bölüm 16 maddeden oluşmakta...

İşte o yönetmelik;

''3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29790

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
b) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamak,
ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
d) Öğrencilerin kendilerini tanıması, kişisel, sosyal, ailevi ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendilerini gerçekleştirmesi amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
e) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
f) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek,
g) Öğrencilerin iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
ğ) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,
h) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,
ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,
j) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür Yardımcısı Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,
b) Çalışma programını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Araştırma ve eğitim faaliyetlerini koordine etmek,
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, alınacak kararları uygulamak,
b) Merkezdeki görev dağılımını yapmak,
c) Merkezle ilgili tanıtıcı toplantılar düzenlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler tarafından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (l) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.''

Kpsscafe.com.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2016 09:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394