Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 31 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

banner396

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 31 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Ekim 2016 Pazartesi 08:14
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 4 bölüm 19 maddeden oluşuyor. 

Çağımızın önemli sorunlarından biri olan bağımlılık konusunda hazırlanan yönetmeliğin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. İlgili Yönetmelik, Resmi Gazete'De yayımlanarak yürülüğe girdi. 

İşte o yönetmelik;

31 Ekim 2016 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29874

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumda gelişimini önlemek ve bu alanda kalıcı çözümler üretmek.
b) Bağımlılıkla mücadele, uygulama ve araştırma yöntemleri alanında eğitim almış olanlar ile bu alanda çalışanları toplumun ve kamunun faydasına sunmak. 
c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda topluma hizmet niteliğinde uygulamalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek. 
ç) Bağımlılıkla mücadele ve uygulamalarını değerlendirmek.
d) Bağımlılıkla mücadele ve uygulama alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek ve eğitimler düzenlemek.
e) Öğrencilere bağımlılık araştırma ve uygulamalarını tanıtmak.
f) Bağımlılıkla mücadele alanında klinik uygulamalara yönelik geliştirme ve destek grupları oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak.
b) Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında niteliği ve niceliği buluşturabilecek yeterli akademik ve uygulama altyapısını kurmak için çalışmalar yapmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar ile meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, projeler yapmak veya projelerde yer almak.
d) Bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek veya merkez adına katılmak.
e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.
f) Bağımlılıkla mücadele konusunda diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yapmak.
g) Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için materyaller üretmek ve dağıtmak.
ğ) Bağımlılıkla mücadele konusunda sanatsal faaliyetler üretmek, sanatsal kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 - (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 
(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında en az üç ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
(4) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(5) Birimler ile çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kpsscafe.com.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.10.2016 08:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394