Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Temmuz 2016 Cuma 09:13
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımladı. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ne haberimiz aracılığı ile erişim sağlayabilmektesiniz. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 3 bölümden oluşmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihindeki Resmi Gazete'de ilgili yönetmelik ''RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ELEKTROMANYETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ'' başlığı ile yayımlanmıştır.

işte ilgili Yönetmelik;
''Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ELEKTROMANYETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Merkez: Kısa adı RTEÜ-EMAM olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Organlar

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen-Edebiyat, Mühendislik, Tıp ve diğer fakültelerinin ilgili birimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünün işbirliği ile disiplinler arası bir merkez kurarak, elektromanyetik alanlar konusundaki uygulamaların Türkiye’de etkili bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek ve diğer üniversiteler de dâhil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır. Ayrıca, örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamak da amaçlar arasındadır.
Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Elektromanyetik radyasyon konularında araştırmalar yapan farklı disiplinlerden bilim adamı ve uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve bu konulara ilişkin yayın yapılmasını sağlamak,
b) Elektromanyetik radyasyon ve kirliliği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantı ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek,
c) Elektromanyetik alan çalışmalarında başta bölgesel olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, ölçüm ve danışmanlık hizmeti vermek,
d) Elektromanyetik radyasyondan korunmaya yönelik bölgesel seminerler hazırlayarak halkı bilinçlendirmek,
e)                Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
Organlar
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkezde görevli öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı tayin eder. Müdür gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir. Süresi biten Müdür ve Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak,
b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre Merkezi yönetmek,
ç) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur ve üyeleri üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdür/Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,
ç) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman eksikliğini tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Bu Kurulun başkanı Rektördür. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak,
b) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.'' 

Kpsscafe.com.tr
Son Güncelleme: 15.07.2016 09:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.