Nabi AVCI'ya Tepkiler Büyüyor...

Türkiye bir kez daha 28 Şubat darbesindeki fişlemelerle karşı karşıya.

Nabi AVCI'ya Tepkiler Büyüyor...

Türkiye bir kez daha 28 Şubat darbesindeki fişlemelerle karşı karşıya.

17 Mart 2014 Pazartesi 07:59
Nabi AVCI'ya Tepkiler Büyüyor...

Türkiye bir kez daha 28 Şubat darbesindeki fişlemelerle karşı karşıya. Birçok ilde öğrencilere ‘teftiş’ adı altında sorular yöneltilerek aileler kayıt altına alınıyor. Su­ruç Özel Fe­za Ders­ha­ne­si ve Özel Ah­med-i Ha­ni Öğ­ren­ci...

Türkiye bir kez daha 28 Şubat darbesindeki fişlemelerle karşı karşıya. Birçok ilde öğrencilere ‘teftiş’ adı altında sorular yöneltilerek aileler kayıt altına alınıyor. Su­ruç Özel Fe­za Ders­ha­ne­si ve Özel Ah­med-i Ha­ni Öğ­ren­ci Yur­du­’nu tef­ti­şe ge­len mü­fet­tiş­ler, özel bir oda­ya al­dı­ğı öğ­ren­ci ve ve­li­le­re ya­zı­lı ve söz­lü çe­şit­li so­ru­lar yöneltti. So­ru­lar­dan ba­zı­la­rı şöy­le: “Bu ku­rum­da öğ­ret­men­le­ri­niz AK Par­ti ve Baş­ba­kan aley­hin­de bir söz söy­lü­yor mu? Baş­ba­ka­n’­a kar­şı si­zi ve ai­le­ni­zi kış­kır­tı­yor­lar mı? Oyu­nu­zu şu ve­ya bu par­ti­ye ve­rin di­ye si­zi yön­len­di­ri­yor­lar mı? Evinizde hangi parti konuşuluyor?”


 


Sİ­YA­Sİ FİŞ­LEME


 


Ders­ha­ne­­de oku­yan ço­cu­ğu için ba­kan­lık mü­fet­tiş­le­ri­nin so­ru­la­rı­na söz­lü ve ya­zı­lı ola­rak ce­vap ve­ren N.Y. ad­lı ve­li: “Şaş­kın­lık­tan ne di­ye­ce­ği­mi bi­le­mi­yo­rum. Mil­li ira­de, ile­ri de­mok­ra­si di­ye hay­kı­ran­la­rın biz­le­ri 28 Şu­ba­t’­ın hu­kuk ve ka­nun ta­nı­maz an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rı ile ye­ni­den yüz yü­ze ge­tir­me­si, de­mok­ra­si ve öz­gür­lük an­la­yı­şı adı­na üzü­cü. Mil­le­tin ders­ha­ne­le­ri­ni mil­le­te sor­ma­dan, hu­kuk ta­nı­ma­dan ol­du bit­ti­ye ge­ti­rip ka­pa­tı­yor­lar bir de bu ders­ha­ne­le­ri böy­le si­ya­si ko­nu­lar­la de­net­li­yor­lar. Bu uy­gu­la­ma AK­P’­nin si­ya­si fiş­le­me­si­di­r’­’ de­di.


 


BAS­KI YOK Dİ­YE CE­VAP­LA­DIK


 


Yurt öğ­ren­ci­si B.Ç. ise, “Biz­le­re si­ya­si so­ru­lar sor­du­lar ve kâ­ğıt üze­rin­de ce­vap­la­ma­mı­zı is­te­di­ler. Biz de kal­dı­ğı­mız bu ku­rum­lar­da bu­gü­ne ka­dar hiçbir si­ya­si ki­şi­lik hak­kın­da ko­nu­şul­ma­dı­ğı­nı ve hiç­bir si­ya­se­tin gir­me­di­ği­ni yazdık’­’ di­ye ko­nuş­tu.


 


AN­Tİ­DE­MOK­RA­TİK UY­GU­LA­MA


 


Su­ruç Özel Fe­za Ders­ha­ne­si Mü­dü­rü Meh­met Ka­ra­ge­çi­li, ya­şa­dık­la­rı­nı şöy­le an­lat­tı: “28 Şu­ba­t’­ı da ya­şa­dım. Bu­gün öğ­ren­ci ve öğ­ren­ci ve­li­le­rin­den ya­zı­lı ve söz­lü ola­rak is­te­ni­len bu si­ya­si bil­gi­ler, 28 Şu­bat zih­ni­ye­ti­nin an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rı­nın, sa­de­ce şa­hıs­lar de­ği­şe­rek ye­ni­den iş­le­me ko­nul­du­ğu­nun gös­ter­ge­si­.” Ba­kan­lık mü­fet­tiş­le­ri, Niğ­de Ser­hat Ders­ha­ne­si­’n­de de benzer uy­gu­la­ma­ya im­za at­tı. Sor­gu­ya çe­ki­len öğ­ren­ci­ler­den Ç.D, “Bi­zi oda­ya ça­ğır­dı­lar. ‘O­kul­da ho­ca­la­rı­nız si­ya­set ya­pı­yor mu’ de­di­ler. Ben de yap­ma­dık­la­rı­nı söy­le­dim. ‘O­kul­dan si­ya­set se­be­biy­le uzak­laş­tı­rı­lan öğ­ren­ci var mı?’ di­ye sor­du. Ben de bil­me­di­ği­mi  söy­le­dim. Ye­ri­mi, yur­du­mu ve ki­şi­sel bil­gi­le­ri­mi is­te­di­ler. İm­za da attırdılar” de­di.


 


PSİ­KO­LO­Jİ­ BO­ZUL­DU


 


Ser­hat Ders­ha­ne­si Mü­dü­rü Ce­vat Er­din, 20 yıl­lık eği­tim­ci ola­rak hiç­bir hü­kü­met dö­ne­min­de böy­le bir uy­gu­la­ma ile kar­şı­laş­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Er­din, “Mü­fet­tiş­ler, ço­cuk­la­rı tek tek oda­la­ra ça­ğı­ra­rak so­ru­lar sor­du­lar ve bu­nu da giz­li tut­mak is­te­di­ler. Bu­nu ya­dır­ga­dık çün­kü eği­tim ku­ru­mun­da eği­ti­min dı­şın­da fark­lı bir şey ya­pı­la­maz. Ço­cuk­la­ra suç­lu mu­ame­le­si ya­pıl­ma­sı, psi­ko­lo­ji­lerini bozacaktır” şeklinde konuştu.


 


10 yaşındaki çocuk siyasetten ne anlar!


 


Ada­na­’da üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin kal­dı­ğı özel bir yur­da ge­len iki mü­fet­tiş, mü­dür oda­sın­da­ki gü­ven­lik ka­me­ra­sı­nın yö­nü­nü de­ğiş­tir­dik­ten son­ra 18 ya­şı­nı geç­miş öğ­ren­ci­le­rin ifa­de­si­ni al­dı.  Ba­zı öğ­ren­ci­le­rin gö­rüş­me­yi red­det­ti­ği be­lir­til­di. Yurt mü­dü­rün­den öğ­ren­ci­le­rin te­le­fon ve ad­res bil­gi­le­ri­ni is­te­yen mü­fet­tiş­ler, bil­gi­le­rin ve­ril­me­me­si du­ru­mun­da mü­dü­rün açı­ğa alı­na­ca­ğı teh­di­din­de bu­lun­du.


 


Ada­na­’da ço­cuk­la­ra si­ya­si so­ru­lar so­rul­ma­sına öf­ke­le­nen bir grup ve­li, okul­da top­la­nıp al­kış­lar­la uy­gu­la­ma­ya tep­ki gös­ter­di. Ve­li­ler, ço­cuk­la­ra ‘A­ta­tür­k’­ü mü baş­ba­ka­nı mı çok se­vi­yor­su­nu­z’, ‘Türk de­ğil mi­sin Rus mu­su­n’ gi­bi so­ru­lar sor­du­ğu­nu söy­le­di. Çu­ku­ro­va il­çe­sin­de­ki Özel Bil­fen Okul­la­rı­’na ge­len yak­la­şık 50 ve­li, uy­gu­la­ma­nın so­na er­di­ril­me­si­ni istedi. Ve­li­ler, va­si­si, ve­li­si ol­ma­dan 18 yaş al­tın­da­ki ço­cuk­la­rın bir oda­ya çe­ki­lip ifa­de­le­ri­nin alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bir öğ­ren­ci ve­li­si, “Ben 10 ya­şın­da­ki ço­cu­ğu­mu sa­de­ce eği­tim için oku­la gön­de­ri­yo­rum. Siyasete alet edilmesini istemiyorum” dedi.


 


Fişleme uygulaması suç değil mi


 


CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Tez­can, ‘skandal’ olarak tanımladığı Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın  ‘fiş­le­me­’lerini  TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­dı.


Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın ya­nıt­la­ma­sı ta­le­biy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na so­ru öner­ge­si ve­ren Tez­can, “Hü­kü­met, top­lu­mun her ala­nın­da ol­du­ğu gi­bi eği­tim­de de ça­tış­ma, kor­ku ve yıl­gın­lık oluş­tu­ra­rak bu ça­tış­ma­dan ya­rar­la­nıp, bas­kı re­ji­mi kur­ma­nın pe­şin­de­” de­di.


 


NA­Bİ AV­CI­’YA SO­RU­LAR


 


*Bu ça­lış­ma­la­rın ge­rek­çe­si ne­dir?


 


*Bu so­ru­lar öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ay­rış­tı­ra­rak ça­tış­ma or­ta­mı­nı kö­rük­le­mez mi?


 


*Öğ­ren­ci­le­rin öğ­ret­men­le­ri­ne gü­ve­ni­ni azalt­maz mı?


 


*Öğ­ren­ci­le­re suç­lu mu­ame­le­si ya­pıl­ma­sı öğ­ren­ci­le­rin psi­ko­lo­ji­si­ni et­ki­le­mez mi?


 


*Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu ifa­de tu­ta­na­ğı­nı kaç ki­şi dol­dur­muş­tur?


 


*Fiş­le­me ni­te­li­ğin­de­ki bu uy­gu­la­ma suç de­ğil mi­dir?


 


Bilgiler iktidara mı servis edilecek?


 


MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu, kay­ma­kam­lık­la­rın, il­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­rin­den, eği­tim öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci ve on­la­rın ve­li­le­ri­nin, bir pro­je­de kul­la­nıl­mak üze­re ki­şi­sel ile­ti­şim bil­gi­le­ri­ni is­te­me­si­nin, ye­rel se­çim­ler­de kul­la­nıl­mak üze­re ik­ti­da­ra ser­vis edi­le­ce­ği şüp­he­si­ni uyan­dır­dı­ğı­nı söyledi. Tanrıkulu, “Ül­ke ge­ne­lin­de fiş­le­me mi ya­pı­lı­yor, ik­ti­da­ra seç­men bil­gi­si mi top­la­nı­yor” di­ye so­ran Tan­rı­ku­lu, mil­let­ten giz­le­nen hukuk dışı bu uy­gu­la­ma­la­rı ti­tiz­lik­le ta­kip ede­cek­le­rini­ vurguladı.


 


Devlet kendi okullarına savaş açmış


 


MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Ok­tay Vu­ral,  özel okul, yurt ve ders­ha­ne­le­rin bas­kı al­tı­na alın­mak is­ten­di­ği­ni söyledi. Vu­ral, “Bun­lar bir tez­gah­tır. Va­tan­da­şı ger­çek­ten bir tez­ga­hın içi­ne so­kup muh­te­me­len suç ve suç­lu üret­mek ama­cıy­la ya­pı­lan bir şey. Kom­şu­dan kom­şu­su­nu, öğ­ren­ci­den öğ­ret­me­ni­ni ih­bar et­me­si­ni is­te­me­k fit­ne çı­kar­ma ama­cı ta­şı­yor. Gö­rü­nen o ki eğer bir­ta­kım ca­mi­ala­ra men­sup okul­lar var­sa bu okul­lar üze­rin­de bu yön­lü yön­len­dir­me yap­ma ama­cı ta­şı­yor. Dev­let ken­di okul­la­rı­na, öğ­ren­ci­le­ri­ne, öğ­ret­men­le­ri­ne sa­vaş aç­mış de­mek­tir. Suç ve suç­lu icat et­mek ama­cıy­la 30 Mart son­ra­sı­na yö­ne­lik gi­ri­şim ya­pı­yor­lar, bel­li­” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.


 
 


BUGÜN

Son Güncelleme: 17.03.2014 07:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.