Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Marmara Üniversitesi ESKAR yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

banner396

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Marmara Üniversitesi ESKAR yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Temmuz 2016 Perşembe 09:12
Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Marmara Üniversitesi ESKAR yönetmeliği 21 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'de ilgili yönetmelik ''Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları (ESKAR) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'' başlığı ile yayımlandı.  Yönetmelik 4 bölümden meydana geliyor. 

İşte o yönetmelik;
''Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE SOSYAL ALANDA KADIN ÇALIŞMALARI (ESKAR) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ESKAR): Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir organizasyon altında, toplumsal cinsiyet, kadınların ekonomik ve sosyal hakları ile ekonomik ve sosyal hayattaki rolleri ve sorunları, kadın istihdamı, kadın sağlığı ve kadının sosyal statüsünün yükseltilmesi konularında, mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla, bilimsel araştırmalar yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak, genç nesillerin toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine kavuşturulması yönünde eğitim çalışmalarında bulunmak, toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliği kültürü oluşturmaya yönelik yayınlar çıkarmak, çeşitli eğitim programları, seminer, kongre, sempozyum ve benzeri eğitici akademik, kültürel, sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Toplumsal cinsiyet ve eşitliği konuları ile kadının mali, ekonomik, sosyal, siyasal, sağlık ve hukuki sorunlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,
b) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,
c) Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak,
ç) Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarıyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik, kitap, rapor, bülten, e-bülten, dergi, e-dergi araçlarıyla yayınlar yapmak,
d) Kadın istihdamının artırılmasına, kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde, kent yaşamında güçlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek, destek programlarıyla projeler geliştirmek ve uygulamak,
e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak,
f) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili olan bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, danışmanlık hizmeti vermek,
g) Hayatın ekonomik, sosyal, siyasal alanlarında kadın erkek eşitliğine ve kadınlara eşit fırsatların verilmesini sağlamaya yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci artırmak, konuyla ilgili uygulamaları izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,
ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektör çalışanları ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek,
h) Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek,
ı) Merkezin faaliyet alanları içinde Üniversitenin yetkili organlarınca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla oniki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.''

Kpsscafe.com.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.07.2016 09:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394