KPSS 60 Puanla 500 Zabıta Memuru Alınacak!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

KPSS 60 Puanla 500 Zabıta Memuru Alınacak!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:43
KPSS 60 Puanla 500 Zabıta Memuru Alınacak!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı ilanın detayları şöyle;

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4.  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 8. İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 9. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
 10. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (27/8/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
 11. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
 • Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)
 1. - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 9/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/8/2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 27/8/2018 – 1/10/2018 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 7 - SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar,sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 1. - ATAMA YAPILACAK KADROYA İLİŞKİN GÖREV TANIMI

Zabıta memuru, özel kolluk kuvveti olup görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10, 11 ve 12 inci maddeleri incelenebilir. Zabıta memurluğu üniformalı bir meslek olup bedeni yeterlilik gerektiren saha görevidir.

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir. Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür ve zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir.

 1. - DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İSTANBUL BELEDİYESİ ZABITA ALIM İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kimimben 9 ay önce

Kurtulun artık şu 2016 kpss den ya.2018 yılındayız ve hala 2016 kpss geçerli.Bu nasıl bir iş Allah aşkına ?

Avatar
Anonim 9 ay önce

Arkadaşlar e devlet alınan lise diploması kabul olur mu 82 puan gelir mü

Avatar
Emrah 9 ay önce

İyi çalışmalar ya ben İstanbul zabıta memuru için başvuru linkini tıklayınca itfaiye ile başvuru çıkıyor zabıta ile bişey çıkmıyor

Avatar
Ebru 9 ay önce

Herhangi bi önlisans prg diyor ama başvuru sırasında başvuru için gerekli şartları taşımıyorsunuz diye hata veriyor yaşayan var mı bu durumu sıkıntı mı var

Misafir Avatar
MEHMET 9 ay önce @Ebru

BİLGİLERİNİ KONTROL ET GENELDE ONDAN YAPIYOR

Beğenmedim! (0)
Avatar
maaş? 9 ay önce

istanbul da belediye bünyesinde görev yapan zabıtalar acaba kaç tl maaş alıyor?

Avatar
lise 9 ay önce

bişey varmış gibi gittik lisans mezunu olduk artık lisans mezunu olmanın hiçbir albenisi yok keşke lise mezunu olarak kalsaydık mis gibi ahh ahhh

Avatar
Zabıta 9 ay önce

Başvuru için belgeleri tamamlayıp istanbula mı gitmek gerekiyor

Avatar
Enes 9 ay önce

Arkadaşlar e devlet alınan lise diploması kabul olur mu başvurusu için