Vakıflar Bankası Stajyer Memur Alım İlanı (17 Aralık 2011)

T.

banner396

Vakıflar Bankası Stajyer Memur Alım İlanı (17 Aralık 2011)

T.

17 Aralık 2011 Cumartesi 12:27
Vakıflar Bankası Stajyer Memur Alım İlanı (17 Aralık 2011)

T.C. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra "Başvuru Formu" linkini tıklayınız. I - Vakıfbank'ı Tanıyalım II- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b)...


T.C. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜLütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra "Başvuru Formu" linkini tıklayınız. I - Vakıfbank'ı Tanıyalım II- Sınava İlişkin Açıklamalara) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlarb) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçlerc) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esaslarıç) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihid) Yazılı Sınav Sonucunun İlanıI- VAKIFBANK'I TANIYALIMVakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.Bankamız sermayesinin %25.20'si, Kasım'2005 tarihinde halka arz edilmiş ve İMKB-30'da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ü mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır. Yurt genelinde (16) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.2011/Haziran sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 86 Milyar TL, mevduat hacmi 53 Milyar TL, kredi hacmi 52 Milyar TL, öz kaynakları 9 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.Halen 12.240 çalışanı, yurt içine yayılmış 581 şubesi, 96 bağlı şubesi, yurtdışı 3 şubesi ve 2495 adet ATM'si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.II- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:Bankamızın İstanbul ilindeki Şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere; Stajyer Memur istihdam edilecektir.Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; Sınav ücretini ödemek suretiyle, sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.Buna göre;a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:Sınava başvurmak isteyen adayların;1- T.C. vatandaşı olmaları,2- Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,3- Yazılı sınav tarihi itibariyle; Erkek adayların 05.02.1984 (28 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise 05.02.1986 (26 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,4- Erkek adayların fiilen askerlik görevini yapmış olmaları,5- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,6- En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi, Aktüerya, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,7- Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer) internet sayfamızda "Stajyer Memur Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler" adı altında linkte ve Başvuru Formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya ilçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,8- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,gerekmektedir.NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Uzman Yardımcılığı (MT- Management Trainee) sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon değişikliği ve diğer bilgilerde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 05/02/2012 (Pazar) günü Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 30/01/2012 (Pazartesi) tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin "http://sinav.anadolu.edu.tr" adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek "Sınav Giriş Belgesi"ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında "http://sinav.anadolu.edu.tr" adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları:Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.-Sınav Konuları:a) GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜRb) YABANCI DİL: (İngilizce, Fransızca veya Almanca)c) EKONOMİ: Makro ve Mikro Ekonomi.ç) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.d) MUHASEBE: Genel Esaslar, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetim İlkeleri ve Bilanço Analizi.e) MALİYE: Kamu Maliyesi, Maliye Teori ve Politikası.f) MÜHENDİSLİK: İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.g) İSTATİSTİK: Genel İstatistik konuları.Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.
 

Bölümler

 

Zorunlu Konular

Seçmeli Konular

 

Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk ., Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi vs. ile Aktüerya , Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Hukuk ve Ekonomi

Muhasebe veya Maliye

 

Endüstri ve İşletme Mühendisliği

 

Endüstri ve İşletme Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları

Yok

 

Genel İstatistik konuları ve Ekonomi

Yok

İstatistik

 

 

 


-Sınavda Başarı Esası:Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için; her bir yazılı sınav konusundan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.Yabancı Dil sınavı zorunlu olmakla birlikte, yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecek, ancak adayların puanlarında eşitlik olması durumunda, işe alımda Yabancı Dil Puanı tercih faktörü olacaktır.d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:Adayların, Bankamızın "http://www.vakifbank.com.tr" adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu en geç 30/12/2011 (Cuma) günü, saat 18.00'a kadar on-line erişim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Adaylar, sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ile önce kayıt olacak ve başvurusunu yapacak, sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekli güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Sınava başvuran her adaydan 60.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayın başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. (Adayın sınav ücretini Bankamız Şubelerinden yatırması ve on-line erişim suretiyle internet sitemizden başvuru yapması gerekmektedir.)Adaylardan; Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyenler ile başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların, yazılı sınava katılmaktan vazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iade edilmeyecektir.Sınav ücreti; 19/12/2011 (Pazartesi) günü itibariyle, 30/12/2011 (Cuma) günü saat 17.00'a kadar tüm Vakıfbank Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFT ve havale kesinlikle kabul edilmeyecektir.Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu "Sınav Başvuru Formunda" belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü Sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.DİKKAT ÖNEMLİDİRSınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.12.2011 12:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394