Vakıfbank Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.

banner396

Vakıfbank Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.

24 Şubat 2013 Pazar 22:01
Vakıfbank Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee ) SINAVI BROŞÜRÜ

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra “Başvuru Formu” linkini tıklayınız.

I - Vakıfbank'ı Tanıyalım

II- Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) Yükselmelerine...


T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee ) SINAVI BROŞÜRÜLütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra “Başvuru Formu” linkini tıklayınız.I - Vakıfbank'ı TanıyalımII- Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) Yükselmelerine İlişkin Hükümler,Parasal Haklar ve Sağlanan Diğer İmkânlarIII- Sınava İlişkin Açıklamalara) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlarb) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçlerc) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esaslarıd) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihie) Yazılı Sınav Sonucunun İlanıI-VAKIFBANK'I TANIYALIMVakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.Bankamız sermayesinin %25.20'si, Kasım 2005 tarihinde halka arz edilmiş ve İMKB-30’da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ü mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul’dadır. Yurt genelinde (22) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. 2012/Aralık sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 105 Milyar TL, mevduat hacmi 67 Milyar TL, kredi hacmi 68 Milyar TL, öz kaynakları 12 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.Halen 13.391 çalışanı, yurt içine yayılmış 741 şubesi, yurtdışında 3 şubesi ve 2.681 adet ATM'si,internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.II- UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee) YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER,PARASAL HAKLAR VE SAĞLANAN DİĞER İMKANLARUzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak görev yapacak personel, 3 yıllık görevsüreleri sonunda yapılan performans değerlendirmesi sonucuna göre yeterlik sınavına tabitutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzmanlığa atanırlar. Yeterlik sonrası 5 yıllık beklemesüresi sonunda yükselmesi uygun görülenler müdür yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre,personelin performansına göre 3 yıla kadar indirilebilmektedir.Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızca Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) aylık ücret, özel uzmanlık tazminatı, yılda 4 maaş ikramiye, şehir dışı görevlerde harcırah ve Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği esasları dahilinde yabancı dil bilgisi olanlara tazminat ödenmektedir. Ayrıca, Bankamız Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında temettü (kar payı) ödemesi yapılabilir. www.kpsscafe.com.trUzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) unvanlı personel ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilmektedirler.III- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:Bankamızın İstanbul ilindeki şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veyailçelerde değerlendirilmek üzere;Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak satış/pazarlama rollerine atanacaklar,Bankamızın mevcut ve yeni açılan şubelerinde, görev yapmak üzere istihdam edileceklerdir.Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; Sınav ücretini ödemek suretiyle,sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.Buna göre;a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:Sınava başvurmak isteyen adayların;1-T.C. vatandaşı olmaları,2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,3-Erkek adayların 01.01.1983 (30 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise01.01.1985 (28 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,4-Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş olmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,6-En az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve 4 yıllık eğitim veren yüksekokulların; maliye, kamuyönetimi, iktisat, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,ekonometri, bankacılık, finans, sigortacılık, muhasebe, uluslararası ticaret ve finansman, sermaye piyasası, siyaset bilimi, aktüerya, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği ile istatistik ve matematik (fen, fen-edebiyat fakültelerinden mezun olmakkaydıyla) bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,7-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer) internetsayfamızda “Uzman Yrd. (MT) Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler” adı altındalinkte ve başvuru formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veyailçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,8-Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınavaşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir.NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Stajyer Memurluk sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon değişikliği ve diğer bilgilerinde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 28.04.2013 (Pazar) günü Ankara ve İstanbul’dagerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 22.04.2013 (Pazartesi) tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://sinav.anadolu.edu.tr” adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, sınav giriş belgesi'nde belirtilecektir.Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında “http://sinav.anadolu.edu.tr” adresinden teminedecekleri sınav giriş belgesi ile resimli kimlik belgesi aslı (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. www.kpsscafe.com.trc) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları:Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamadagerçekleştirme hakkı saklıdır.Sınavın yazılı bölümü; “Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim” sorularından oluşançoktan seçmeli test şeklindedir.-Sınav Konuları:a) GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜRb) YABANCI DİL : (İngilizce, Fransızca veya Almanca)c) EKONOMİ : Makro ve mikro ekonomi.d) HUKUK : Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.e) MUHASEBE : Genel esaslar, maliyet muhasebesi, muhasebe denetim ilkeleri ve bilançoanalizi.f) MALİYE : Kamu maliyesi, maliye teori ve politikası.g) MÜHENDİSLİK : İşletme ve endüstri mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.h) İSTATİSTİK : Genel istatistik konularıı) MATEMATİK : Genel matematik konularıGenel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil (İngilizce/Almanca/Fransızca), sınava katılacaktüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. (Ancak, 2011 veya 2012 yıllarında yapılmış olanKPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 84, TOEFL (PBT) sınavından en az 561,IELTS sınavından en az 5, ZOP-KDS-GDS sınavlarından en az C2, DELF/DALF sınavlarındanen az B2 düzeyinde puan almış olduğunu beyan eden adaylar için; yabancı dil sınavızorunlu sınav konusu olmayıp, yabancı dil sınavına katılmayacaktır. KPDS belge beyanıdışında, diğer yabancı dil belgesi beyan eden adayların, başvuru esnasında başvuruformunda yer alan bölüme yabancı dil belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeliolacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir.Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesihalinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.

-Sınavda Başarı Esası:Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri her bir yazılı sınavkonusundan ve sözlü sınavdan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları veortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekmektedir. Herhangi bir sınavkonusundan 100 üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.Başvuruda bulunan adaylarda yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecektir.Bununla birlikte, adayların sözlü sınava çağrılabilmesi için 2011 veya 2012 yıllarındayapılmış olan KPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 84, TOEFL (PBT)sınavından en az 561, IELTS sınavından en az 5, ZOP-KDS-GDS sınavlarından en az C2,DELF/DALF sınavlarından en az B2 düzeyinde puan almış olmaları ve mülakat sınavıöncesinde bunu belgelemeleri halinde, yabancı dil sınavından başarılı sayılmaları, ancak bubelgelere sahip olmayanların ise yapılacak yabancı dil (İngilizce/Almanca/Fransızca)sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:Adayların, Bankamızın “http://www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan “Sınav BaşvuruFormu”nu en geç 10/03/2013 (Pazar) günü, saat 23.00'a kadar on-line erişim suretiyledoldurmaları gerekmektedir. Adaylar, sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ileönce kayıt olacak ve başvurusunu yapacak, sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekligüncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Sınava başvuran her adaydan 70.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Bankamız personelidahil). Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayın başvurusu sistemtarafından kabul edilmeyecektir. (Adayın sınav ücretini Bankamız Şubelerinden yatırması veon-line erişim suretiyle internet sitemizden başvuru yapması gerekmektedir.)Adaylardan; Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyenler ilebaşvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların, yazılı sınava katılmaktanvazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iadeedilmeyecektir.Sınav ücreti; 25.02.2013 (Pazartesi günü) tarihinden, 08.03.2013 (Cuma günü) saat 17.00’akadar tüm Vakıfbank Şubelerinden, adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı ile ev veyacep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı vesözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFT ve havalekesinlikle kabul edilmeyecektir.Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek(yabancı dil belge beyanına ilişkin yukarıda belirtilen husus hariç) olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü Sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.DİKKAT ÖNEMLİDİRSınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururkendoldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalanbeyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağını,ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etmehakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş sayılır.UZMAN YRD. POZİSYONU İÇİN PERSONEL ALIMI PLANLANAN İLLER


ADANA


ADIYAMAN


AFYONKARAHİSAR


AĞRI


AKSARAY


AMASYA


ANKARA


ANTALYA


ARDAHAN


ARTVİN


AYDIN


BALIKESİR


BAYBURT


BİLECİK


BİNGÖL


BURSA


ÇANAKKALE


ÇORUM


DENİZLİ


DİYARBAKIR


DÜZCE


EDİRNE


ELAZIĞ


ERZİNCAN


ERZURUM


ESKİŞEHİR


GAZİANTEP


GİRESUN


GÜMÜŞHANE


HATAY


IĞDIR


ISPARTA


İÇEL


İSTANBUL


İZMİR


KAHRAMANMARAŞ


KARAMAN


KARS


KASTAMONU


KAYSERİ


KIRIKKALE


KIRKLARELİ


KIRŞEHİR


KOCAELİ


KONYA


KÜTAHYA


MALATYA


MANİSA


MARDİN


MUĞLA


NEVŞEHİR


NİĞDE


ORDU


OSMANİYE


RİZE


SAKARYA


SAMSUN


SİNOP


SİVAS


ŞANLIURFA


TEKİRDAĞ


TOKAT


TRABZON


TUNCELİ


UŞAK


VAN


YOZGAT


ZONGULDAK>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.02.2013 22:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394