KKK 2015 Yılı Uzman Erbaş Alım İlanı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alınacaktır.Başvuru kılavuzu ve gerekli koşullara ilan detayından ulaşabilirsiniz.

KKK 2015 Yılı Uzman Erbaş Alım İlanı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alınacaktır.Başvuru kılavuzu ve gerekli koşullara ilan detayından ulaşabilirsiniz.

05 Ocak 2015 Pazartesi 15:48
KKK 2015 Yılı Uzman Erbaş Alım İlanı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

:

K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

İrtibat Telefonu

:

(0312) 562 11 11 (2344)

(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)

(0312) 411 61 52 ve 56 (Tebligat ve Özlük hakları ile ilgili sorular için)

Genel Ağ

(İnternet) Adresi

:

www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx

1.

GENEL HUSUSLAR

2

2.

UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ

2

3.

BAŞVURU

3

a.Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

3

b.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

4

c.Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

5

ç.Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

5

d.Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

6

4.

SEÇİM AŞAMALARI

6

a.Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

6

b.Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

6

c.Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

7

ç.Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

8

d.Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

9

e.Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

10

f.Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

10

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

11

5.

BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

13

6.

TABLOLAR

15

TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ

15

TABLO-2 KONTENJAN

16

TABLO-3 NİTELİK BELGESİ

20

TABLO-4 BOY-KİLO STANDARTLARI

23

TABLO-5 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI

24

TABLO-6 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU İLE

DOLDURMA TALİMATI

25


1.GENEL HUSUSLAR:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az lise ve dengi okul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır.

b.Temin faaliyeti, TABLO-1'deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden 01 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

c.2015 yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2015 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu, 2015 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.)

ç.Adayların 2015 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa ön başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

d.Uzman erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

e.Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları;Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığında (K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında) (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

f.Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılmaktadır.

g.Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

ğ.Seçim aşaması sınav tarihleri www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2.UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ

Değerli adaylar;

Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, en az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından uzman çavuş kadrolarına, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a.Uzman erbaş olma süreci;

Ön başvuru, kayıt kabul, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, mülakat, hastane sevk ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve atamaları yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

Dosyaların K.K.Tyn.D.Bşk.lığı tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde personelin ataması yapılır ve atamalar eğitim başlangıç tarihinden bir ay (Zorunlu hallerde en geç iki hafta) önce adaya ve mülki makamlara gönderilir. Atama emrinde belirtilen tarihte atandırıldığı sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmak zorundadır.

Yedi gün içerisinde katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olanların yeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olan sınavlardan başarılı olması gerekir.

b.Özlük hakları;

Uzman erbaşların giyecekleri devlet tarafından sağlanır. Giyim, kuşam istihkakları Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Uzman erbaşların kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği'ne göre düzenlenir.

Uzman erbaşlara bir izin yılında yol süresi hariç, 45 gün izin verilir. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılır. İzinleri 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 4 yıl olarak yapılır.

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10'uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11'inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ödenir.

Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Milli Savunma Bakanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.

3.BAŞVURU

a.Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman çavuşluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2'de belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2)En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3)Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

(4)Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2012 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5)Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6)Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

(7)Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaşolarak istihdam edilmemiş olmak,

(8)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,

(9)Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(10)Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 148'inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

(11)Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri Not almış olmak [Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

(12)Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(13)Güvenlik soruşturması uygun olmak,

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)Adaylar ön başvurularını TABLO-1'deki faaliyet takvimine uygun olarak 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt'a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2)Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

(3)Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c.Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1)Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/Ankara) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.

(2)Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

(3)2015 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

ç.Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılacak İşlemler Nelerdir?

(1)Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3 (B) Uzman Erbaş Yönergesi'nde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç'sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2)Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

UYARI:80'in altında Not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, Resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3)Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

(4)Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(5)Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(a)Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(b)Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi'ne göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

d.Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1)Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspxgenel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir.

(2)İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (Muhtemel tarihler TABLO-1'dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4.SEÇİM AŞAMALARI

a.Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/Ankara) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

(1)Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(2)Yazılı sınav,

(3)Ön sağlık muayenesi,

(4)Fiziki yeterlilik testi,

(5)Mülakat,

(6)Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için).

b.Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1)Ön başvurusu kabul edilen adayların sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

(2)Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY'a binerek son durak olan Dikimevi'ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1)Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.

(a)Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın ön başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(b)Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili birlik komutanı veya kurum amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir (Örneği TABLO-3'dedir).

(c)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi:Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk).

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(ç)Öğrenim Diploması:

(I) Lise Diploması: Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

AÇIKLAMA: Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) ya da lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getirecektir.

(II) Yüksekokul mezunları için lise diploması ile birlikte;

(aa) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (adayın yanında olacaktır)ve bir adet fotokopisi veya,

(bb) Yüksekokul diplomasının Noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır)ve bir adet fotokopisi veya,

(cc) Yüksekokul diplomasının yüksekokul onaylı sureti getirilecektir.

(III) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

(d)Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;

(I)Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya,

(II)Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

(e)Varsa ehliyet, askeri ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

(f) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf,

(g) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi getirilecektir.

(ğ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun, üç suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir (Örneği TABLO-6'dadır).

ç.Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1)Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

(a)Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmaktadır.

(b)Yazılı sınavda; sözel (Atatürkçülük ve inkılap tarihi, kompozisyon vb.) ve sayısal (temel matematik, dört işlem vb.) konulardan oluşan toplam yedi soru sorulmaktadır. Yazılı sınav sonuçları mülakat esnasında değerlendirilmektedir. Yazılı sınavın baraj Notu bulunmamaktadır.

(2)Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(3)Ön Sağlık Muayenesi:

(a)Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(b)Bu muayenede;

(I)Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(II)Vücudun herhangi bir yerinde jilet/dövme, yanık, ameliyat, vb. izler bulunmamak,

(III) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(IV) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülmektedir. Adayların boy uzunluğuna göre istenilen ağırlık alt sınırı ve ağırlık üst sınırı ölçüleri TABLO-4'dedir.

(V)Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

(4)Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a)Fiziki yeterlilik testi (FYT); bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi müteakip, aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b)Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5'tedir.

(c)Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılmaktadır.

(ç)Adayların FYT Notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

UYARI: FYT'ye giren adaylar, "Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş" sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FYT'ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır (Sağlık durumu nedeniyle FYT'ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır).

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabileceklerdir).

(5)Mülakat (Görüşme):

(a)Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b)Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında Not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c)Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

d.Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1)K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan Uzman Erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için idarece belirlenmiş olan listeden tercih ettiğiniz asker hastanesinden "Uzman Çavuş Olur/ Komando Olur / Paraşütle Atlar-Atlayamaz" kararlı Sağlık Kurulu raporu almanız gerekmektedir. Sivil hastanelerden alınan sağlık raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Sağlık işlemleriniz için asker hastaneleri tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

(2)Tercih ettiğiniz asker hastanesine adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç mesai günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş mesai gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve Resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(3)Hastane işlemlerinizi bitirme süreniz (Sağlık kurumundan kaynaklı sebepler hariç), hastaneye müracaatın kabul edildiği tarihten itibaren en fazla 10 gündür.

(4)Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan veya sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.

(5)Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan rapor ön bildirim belgesi adaylarda kalacak, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) gönderilmeyecektir. Asıl sağlık kurulu raporları hastaneler tarafından K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) gönderilmektedir.

(6)Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek istiyorsanız;

(a)Birinci kontrol (İtiraz) muayenesi için sevk edilmek üzere hastaneden almış olduğunuz olumsuz kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve itiraz muayenesi için tercih etmiş olduğunuz asker hastanesini (GATA Haydarpaşa, Kasımpaşa, Gümüşsuyu, GATA Ankara, Mevki, Beytepe, Etimesgut, Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Gölcük, Çorlu, Balıkesir, Girne) ve adresiniz ile telefon numaranızı belirtir dilekçenizi şahsen veya posta yolu ile (Kargo / iadeli-taahhütlü mektup) ön rapor tarihinden itibaren Otuz (30) güniçerisinde K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) ulaştırmanız gerekmektedir.

(b)Birinci Kontrol (İtiraz) muayenesi sonucunda da olumsuz rapor almanız halinde işlemleriniz sonlandırılacaktır. Birinci Kontrol (İtiraz) muayenesi sonucunda olumlu rapor almanız durumunda ise İkinci Kontrol (Hakem) Muayenesi için sevk edilmeniz gerekmektedir. Sevk evrakının hazırlanması için birinci kontrol (İtiraz) muayenesinin olumlu kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve itiraz muayenesi için tercih etmiş olduğunuz asker hastanesini ve adresiniz ile telefon numaranızı belirtir dilekçenizi şahsen veya posta yolu ile (Kargo / iadeli-taahhütlü mektup) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) 1'inci kontrol (İtiraz) muayenesinden almış olduğunuz ön rapor tarihinden itibaren Otuz (30) güniçerisinde ulaştırmanız gerekmektedir.

(7)Sağlık raporu itiraz işlemleri kapsamında kendi tercihinizle sevk edildiğiniz üç hastanenin ikisinden olumlu sonuç alırsanız adaylık işlemleriniz devam edecek, olumsuz sonuç almanız halinde adaylık işlemleriniz sonlandırılacaktır. İki olumsuz rapor sonucunda sonlandırma işlemine idari başvuru/itiraz hakkınız bulunmamaktadır. Sağlık raporu işlemlerinin iptali hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesinde yasal süre içerisinde dava açma hakkınız bulunmaktadır. Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.

e.Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1)Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın (sınav sonuç puanı); % 30'unu yazılı sınav, % 40'ını mülakat ve % 30'unu FYT Notu oluşturacaktır.

(2)Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları, adayların nitelikleri ve tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

f.Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

İlgili mevzuata göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması en geç altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

g.Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1)Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspxgenel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.

(2)Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspxgenel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(3)Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan (Terhis olmuş) adayların eğitim tebligatları başvuru formunda belirtmiş oldukları E-posta adresine elektronik posta, cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ve sürekli ikamet adresine posta yolu (iadeli-taahhütlü mektup) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Bu maksatla adayların belirtmiş olduğu sürekli ikamet adreslerinin doğruluğu ve güncelliği önem arz etmektedir.

(4)4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adaylarınwww.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve

bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle

sizleri bekliyoruz.

Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz...

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, "ÇEVRİMİÇİ (ONLINE)BAŞVURU FORMU"nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.No.

Başlık

Alt Başlık

Açıklamalar

1

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik Numarası

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. "Başvuru Güncelleme" safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

2

Adı

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3

Soyadı

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4

Baba Adı

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5

Anne Adı

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6

Doğum Tarihi

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7

Doğum Yeri

Nüfus cüzdanınızın "doğum yeri" bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

Nüfus cüzdanınızın "nüfusa kayıtlı olduğu" bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10

Cilt Numarası

Nüfus cüzdanınızın "Cilt No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

11

Aile Sıra Numarası

Nüfus cüzdanınızın "Aile Sıra No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

12

Sıra Numarası

Nüfus cüzdanınızın "Sıra No" bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

13

Medeni Hali

Evli olanlar "EVLİ", bekar olanlar "BEKAR", dul olanlar ise "DUL" seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen "ileri" yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz...

14

Aile Bilgileri

Baba ve Anne Mesleği

Baba ve annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

15

Baba ve Anne Öğrenim Durumu

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16

Gazi veya şehit çocuğu musunuz?

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz "EVET", değilseniz"HAYIR" seçeneğini işaretleyiniz.

17

İletişim Bilgileri

Sürekli İkamet Adresi

Halen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde "Adres Kayıt Sistemine" kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.

18

Posta kodu

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19

İl

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

20

İlçe

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

21

E-posta (e-mail) adresi

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.

22

Telefon numarası (cep telefonu)

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

23

Telefon numarası (ev telefonu)

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

24

Eğitim Bilgileri

Eğitim durumu

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz lise mezunu değil, ancak 2015 yılı içinde herhangi bir liseden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)

25

Lise türü

(Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

26

Lise bölümü

(Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

27

Ehliyet

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

28

Askerlik Bilgileri

Askerlik statüsü

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

29

Askere sevk (başlama) tarihi

Müracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

30

Terhis tarihi

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Halen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

31

Tertibi

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabi olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

32

Görev yapılan kuvvet

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

33

Askerlik yapılan sınıf

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

34

Askerlik yapılan branş

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz

35

Rütbe

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin "Rütbesi" hanesinde belirtilen rütbedir. Halen silahaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

36

Birlik adresi

Halen silahaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

37

Birlik ili

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

38

Birlik ilçesi

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz

39

Tercihler

Tercih ettiği sınıf/branş:

Adaylar ilgili bölümden sınıf tercihlerini yapabileceklerdir (TABLO-2'ye BAKINIZ). (Adayların tek tercih yapmaları halinde, idarenin uygun göreceği sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir.)

40

Adli sicil kaydı

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar "EVET", mahkeme kararı olmayanlar"HAYIR" seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

ÖNEMLİ NOT:

1.Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

2.Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3.Tebligatlar, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/ elektronik posta ile yapılacağından adayların www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.

4.Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5.Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6.Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

7.Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

8.Çevrimiçi Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra "ONAY" sayfasındaki bilgileri kontrol ederek "KAYDET" düğmesine basınız.

9.Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

10.Mevcut ön başvuru bilgilerinizi,"Ön Başvuru Sorgulama" seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

11.Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından "Ön Başvuru Güncelleme" seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

12.Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz "Aday Numaramı Unuttum" seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Aday Numarasını Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir.


6. TABLOLAR

TABLO-1

2015 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.NO.

FAALİYET

TARİH

AÇIKLAMA

1

Ön başvuruların alınması (*)

01 Ocak - 31 Aralık 2015

Genel ağ (İnternet)

2

Ön başvuru sonuçlarının ve sınav tarihlerinin yayımlanması (**)

Müteakiben yayımlanacaktır.

K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı

3

Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatın icrası (**)

(*) Adaylar, 2015 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere ön başvuru yapacaklardır. Adayların ön başvurusu, 2015 yılında seçim aşaması sınavları için adaya çağrı yapılıncaya kadar geçerli olacaktır. (Yani; aday, 2015 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu 2015 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve bu sınavlara çağrılabilecektir.)

NOT: Ön başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir. Adayların ön başvuru yapacağı en son tarih bilahare yayımlanacaktır.

(**) Adayların www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Ön başvuruda bulunan adayların ikinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına çağrılması: Aday başvuru miktarına göre sınavlardan yeterli süre öncesinde adaylara www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacak duyuru ile tebliğ yapılacak, ayrıca adaylara kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta (e-mail) ile bilgilendirme yapılacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

2015 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ KAPSAMINDA ALIMI YAPILACAK SINIF VE BRANŞLAR

SINIF

BRANŞ

ARANACAK NİTELİKLER

Piyade

Komando

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Havan Manga Komutanı/ Havan Ateş İdare Uzmanı/ Havan İleri Gözetleyici

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

HZTA Sürücüsü/

ZMA Sürücüsü/

ZTT Sürücüsü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

TOW Manga Komutanı/ MİLAN Manga Komutanı/OMTAS Manga Komutanı

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Tank

Tank Sürücüsü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Tank Nişancısı/

Tank Komutanı

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Topçu

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

ZPT

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Ağır Araç Sürücüsü/ Tırtıllı Araç Sürücüsü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Hava Savunma

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Ağır Araç Sürücüsü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Muhabere

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Ulaştırma

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

İstihkam

TABLO-2'NİN DEVAMI DEDEVAMI

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Makas Köprü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Kurtarıcı Araç

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Yüzücü Şerit Köprü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Mayın Temizleme Tank

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Mayın Pulluğu Tank

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

İstihkam Savaş Aracı

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

İş Makinesi Operatörü

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak, tercihen G sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Bakım

Ağır Araç

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Kurtarıcı Araç

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

Elektro Optik

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, uçak bakım, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, bilişim teknolojileri; ön lisans kurumlarının elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, uçak teknolojisi, elektronik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi alanlarından mezun olanlar,

Hafif Araç

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

TABLO-2'NİN DEVAMI DEDEVAMI

Elektrik Güç Kaynağı

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, uçak bakım, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, bilişim teknolojileri, makine; ön lisans kurumlarının elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, uçak teknolojisi, elektronik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, otomotiv teknolojisi alanlarından mezun olanlar,

Genel Malzeme ve Soğuk Cihaz

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, makine, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme;ön lisans kurumlarının elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, elektronik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, otomotiv teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi alanlarından mezun olanlar,

İş Makineleri

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

MAYED (Motorlu Araç Yakıt-Elektrik Donanımı)

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji, plastik teknolojisi, motorlu araç teknolojisi, uçak bakım, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, iş makineleri, makine, metal işleri; ön lisans kurumlarının döküm, elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, metalürji, oto boya ve karoseri, uçak teknolojisi, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, iş makineleri operatörlüğü, makine alanlarından mezun olanlar,

Temel Bakım

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak şartı aranacaktır.

Madeni Gövde

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji, plastik teknolojisi, motorlu araç teknolojisi, uçak bakım, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, iş makineleri, makine, metal işleri; ön lisans kurumlarının döküm, elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, metalürji, oto boya ve karoseri, uçak teknolojisi, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, iş makineleri operatörlüğü, makine alanlarından mezun olanlar,

Tekerlekli Araç

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji, plastik teknolojisi, motorlu araç teknolojisi, uçak bakım, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, iş makineleri, makine, metal işleri; ön lisans kurumlarının döküm, elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, metalürji, oto boya ve karoseri, uçak teknolojisi, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, iş makineleri operatörlüğü, makine alanlarından mezun olanlar,

TABLO-2'NİN DEVAMI DEDEVAMI

Silah

Öncelikle lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji, plastik teknolojisi, motorlu araç teknolojisi, uçak bakım, elektrik, elektronik, endüstriyel elektronik, iş makineleri, makine, metal işleri; ön lisans kurumlarının döküm, elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, metalürji, oto boya ve karoseri, uçak teknolojisi, elektronik teknolojisi, otomotiv teknolojisi, iş makineleri operatörlüğü, makine alanlarından mezun olanlar,

Mühimmat

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak şartı aranacaktır.

İkmal

Aşçı

Lise veya dengi okul mezun olup, aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar,

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

Sıhhiye

Anestezi Teknisyeni

En az lise ve dengi okullardan ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, sağlık memurluğu, hemşirelik, anestezi teknisyenliği; ön lisans programlarının ilk ve acil yardım, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği, anestezi alanlarından mezun olanlar,

Diş Teknisyeni

En az lise ve dengi okullardan ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, sağlık memurluğu, hemşirelik, diş protez teknisyenliği; ön lisans programlarının ilk ve acil yardım, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği, diş protez teknolojisi alanlarından mezun olanlar,

Hafif Araç

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak,en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar,

İlk Yardım

En az lise ve dengi okullardan ilk ve acil yardım, sağlık memurluğu, hemşirelik;ön lisans programlarının ilk ve acil yardım, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği alanlarından mezun olanlar,

Laborant

En az lise ve dengi okullardan ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, sağlık memurluğu, hemşirelik, diş laboratuvar teknisyenliği; ön lisans programlarının ilk ve acil yardım, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği, laboratuvar teknolojisi alanlarından mezun olanlar,

Röntgen

En az lise ve dengi okullardan ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, sağlık memurluğu, hemşirelik, diş radyoloji teknisyenliği; ön lisans programlarının ilk ve acil yardım, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği, tıbbi görüntüleme teknikeri alanlarından mezun olanlar,

Veteriner

Diğer Branşlar

En az lise ve dengi okul mezunu olanlardan; Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlar,

NOT: Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıf ve Branşlar gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-3

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

BİRLİĞİ :

ADI SOYADI :

FOTOĞRAF

(ÜNİFORMALI)

BABA ADI :
RÜTBESİ :

TERTİBİ :

KUVVETİ:

SINIFI:

BRANŞI:

T.C.KİMLİK NO.:


NİTELİKLER

HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN NOTLAR

VERİLEN

NOTLARIN

ORTALAMASI

BAŞKAN

SUBAY

ÜYE

ASTSB.

ÜYE

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi

2.Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması

3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması

4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati

5. Güvenilme ve Sadakati

6.Zekası ve Muhakeme Yeteneği

7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı

8.Mesleki Bilgisini ve Askeri İhtisasını Geliştirme

9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme

10.Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik

Not Toplamı

Kanaat

İmzası

Adı Soyadı

Rütbesi ve Sicil Numarası

Görevi

Düzenleme Tarihi


.............................. nın uzman ............... adaylığa kabulü UYGUNDUR/UYGUN değildir.

O N A Y

(Doldurma talimatının 5'inci maddesinde belirtilen amir tarafından)

TABLO-3'ÜN DEVAMI

DOLDURMA TALİMATI

1.Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2.Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine "uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir." ibaresi yazılır. Heyet personelince; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen Notların ortalaması sicil tam Notunun yüzde seksen (% 80) ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen Notlar aynı görev kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

3.Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

4.Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, bu yönergenin ikinci bölüm dördüncü maddesinde belirtilen personeldir.

5.Nitelik belgesini onay makamı; Müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargahlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargahlarında Personel Başkanlarıdır.

TABLO-3'ÜN DEVAMI

NİTELİK BELGESİ VE NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU

Nitelik Belgesi örneği ve açıklamaları KKY 51-3 (B) Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç'de yer almaktadır. Birlik komutanları Nitelik Belgesi ve Nitelik Belgesi Kontrol Formunun çıktısını alarak dolduracaklar ve kapalı mühürlü zarf içine koyarak adaya vereceklerdir.

S.NO.

KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR

EVET

HAYIR

1

Fotoğrafı yapıştırılmış mı? (Zımba, ataş vb. ile tutturulmamalı)

2

Fotoğraf üniformalı mı?

3

Fotoğraf imzalı ve mühürlü mü?

4

Birliği yazılmış mı?

5

Adı soyadı yazılmış mı?

6

Baba adı yazılmış mı?

7

Sınıf ve rütbesi yazılmış mı?

8

Tertibi yazılmış mı?

9

T.C. kimlik numarası yazılmış mı?

10

Kanaat hanesine "uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir." şeklinde kesin hüküm yazılmış mı?

11

Nitelik belgesinin 2 nüsha olarak tanzim edileceği biliniyor mu?

12

Niteliklere ayrı ayrı 10 tam Not üzerinden ve Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilmiş mi?

13

Nitelikler birlik değerlendirme heyeti tarafından doldurulmuş ve imzalanmış mı?

14

Heyet personelince, her niteliğe verilen Notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılmış mı?

15

Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütüleceği biliniyor mu?

16

Verilen Notların ortalaması sicil tam Notunun yüzde seksen (% 80) ve daha yukarısı olanların onaylanacağı biliniyor mu?.

17

Yeterli Nota sahip olmayan adayların müracaatlarının uygun görülmediği kendisine tebliğ edilmiş mi?

18

Yeterli Nota sahip olmayan adayların belgelerinin şahsi dosyalarına kaldırılacağı ve daha üst makama gönderilmeyeceği biliniyor mu?

19

KKY 51-3 (B) Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç Doldurma Talimatı Madde 5'te belirtilen amir tarafından onaylanmış mı?

20

İmza ve mühür blokunun altına onaylandığı tarih yazılmış mı?

21

Nitelik belgesine doldurulduğunda ÖZEL gizlilik derecesi verilmiş mi?

22

Adayın nitelikleri ile ilgili varsa ilave görüşlerin ek olarak konulacağı biliniyor mu?

23

Kapalı zarfın içine nitelik belgesi ve varsa ekleri haricinde başvuru evrakı konulmayacağı biliniyor mu?

24

Nitelik belgesi kapalı zarf içinde mi?

25

Kapalı zarf imzalanmış ve mühürlenmiş mi?

26

Adaya zarfın kendisi tarafından açılmayacağı tebliğ edilmiş mi?


TABLO-4

19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

Boy (cm)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

164

72

51

165

72

52

166

72

52

167

73

53

168

73

54

169

74

54

170

75

55

171

76

56

172

77

56

173

78

57

174

79

58

175

80

58

176

81

59

177

81

60

178

82

60

179

83

61

180

84

62

181

85

62

182

86

63

183

87

64

184

88

64

185

89

65

186

90

66

187

91

66

188

92

67

189

93

68

190

94

69

191

95

70

192

96

70

193

97

71

194

98

72

195

99

72

196

100

73

197

101

74

198

102

75

199

103

75

200

104

76

201

105

77

202

106

78

203

107

78

204

108

79

205

109

80

206

110

81

207

111

81

208

112

82

209

114

83

210

115

84


NOT : 
Adaylarda aranan en düşük boy sınırı ., en yüksek boy sınırı .dir. (Örneğin, boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)

TABLO-5

UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) PUANLARI

Mekik (2 dk.)

Şınav (2 dk.)

Mekik Koşusu (*)

Koşu (*)

Tekrar

Puan

Tekrar

Puan

Derece

Puan

Derece

Puan

60

100

55

100

1:34 ve aşağısı

100

5:40-5:49

100

59

97

54

98

1:35

95

5:50-5:59

90

58

95

53

96

1:36

90

6:00-6:09

80

57

92

52

94

1:37

85

6:10-6:19

70

56

90

51

92

1:38

80

6:20-6:29

60

55

87

50

90

1:39

75

6:30-6:39

50

54

85

49

88

1:40

70

6:40-6:49

45

53

82

48

86

1:41

68

6:50-6:59

40

52

80

47

84

1:42

66

7:00-7:09

35

51

77

46

82

1:43

64

7:10-7:19

30

50

75

45

80

1:44

62

7:20-7:29

25

49

72

44

78

1:45

60

7:30-7:39

20

48

70

43

76

1:46

58

7:40-7:49

18

47

67

42

74

1:47

56

7:50-7:59

15

46

65

41

72

1:48

54

8:00-8:09

12

45

62

40

70

1:49

52

8:10-8:19

10

44

60

39

68

1:50

50

8:20-8:29

8

43

57

38

66

1:51

48

8:30-8:39

4

42

55

37

64

1:52

46

8:40-9:49

1

41

52

36

62

1:53

44

9:50 ve yukarısı

0

40

50

35

60

1:54

42

39

47

34

58

1:55

40

38

45

33

56

1:56

35

37

42

32

54

1:57

30

36

40

31

52

1:58

25

35

37

30

50

1:59

20

34

35

29

48

2:00

10

33

32

28

46

2:01 ve yukarısı

0

32

30

27

44

31

27

26

42

30

25

25

40

29

22

24

38

28

20

23

36

27

17

22

34

26

15

21

32

25

12

20

30

24

10

19

28

23

7

18

26

22

5

17

24

21

2

16

20

16-20

1

15

18

0-15

0

14

16

13

14

12

12

11

10

10

7

9

4

6-8

1

0-5

0


(*) Adaylar, idare tarafından "Mekik Koşusu" veya " Koşu" branşlarından birisinden teste tabi

tutulur.

TABLO-6

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

TABLO-6

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

1. Adı, Soyadı (*)

7. Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İl

2. Uyruğu

İlçe

3. T.C. Kimlik No.

Köy/Mah.

4. Doğum Yeri

Cilt No.

5. Doğum Tarihi

Aile S.No.

Medeni Hali :

6. Telefon No.:

Sıra No.

Dini :

Ev

Seri No.

Veriliş Sebebi :

Cep

Veriliş Tarihi

Kayıtlı Ol. Nüf.İdaresi. :

8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)

Mahalle:

Apartman/Site Adı:

Cadde:

Daire No.:

Sokak:

Köy/Belde/Kasaba:

Bina/Kapı No. :

İlçe :İl:

9. Daimi Adres

Mahalle:

Apartman/Site Adı:

Cadde:

Daire No.:

Sokak:

Köy/Belde/Kasaba:

Bina/Kapı No. :

İlçe :İl:

10. Öğrenim Durumu

Tarih

Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri

Ayrılma Nedeni (**)

//'den //'e

Mezuniyet

Tasdikname

İlçe :İl:

11. Son Çalıştığı İşyeri

Tarih

Ünvanı (Çalıştığı İşyeri Adı)

Son Çalıştığı İşyeri Adresi

İşin Nevi

//'den //'e

İlçe :İl:

12. Askerlik Durumu

Başlama Tarihi

Terhis Tarihi

Cezaları

Birliğin Adı ve Yeri

İlçe :İl:

13. Aileye Dair Bilgiler

Adı Soyadı

Adresi (Yaşayanların)

Doğum Yeri / Tarihi

Uyruğu

Babasının

Tel.No.:

İlçe :İl:

Anasının

Tel.No.:

İlçe :İl:

Eşinin(***)

Tel.No.:

İlçe :İl:

Kardeş 1

TABLO-6'NIN DEVAMI DEDEVAMI

İlçe :İl:

Kardeş 2

İlçe :İl:

Kardeş 3

İlçe :İl:

Kardeş 4

İlçe :İl:

Kardeş 5

İlçe :İl:

Kardeş 6

İlçe :İl:

Kardeş 7

(****)

İlçe :İl:

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç)

Adı Soyadı

İkamet Adresi

İş Adresi

Doğum Yeri / Tarihi

Milliyeti / Mesleği

Tel No.: İlçe :İl:

Tel No.: İlçe :İl:

Tel No.: İlçe :İl:

Tel No.: İlçe :İl:

Tel No.: İlçe :İl:

Tel No.: İlçe :İl:

15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)

VAR ()YOK ( )

Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

Şahsın İmzası

17.UYARI

a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. b. (*)Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler. c.(**)10'uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak "Mezuniyet" veya "Tasdikname" sütununa ve 15'inci maddedeki "VAR" veya "YOK" ifadesinin yanına - X - işareti konulacaktır.

ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. d.(****)Kardeş sayısı 8'den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, "İl - İlçe"belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka en az bir adet "Tel.No." belirtiniz. f. 8'inci, 9'uncu ve 13'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. g. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2'nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Fotoğraf karesine fotoğraf yapıştırmayınız. 3 adet fotoğrafı beraberinizde getiriniz.


TABLO-6'NIN DEVAMI 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI


I. Aday tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu öncelikle bilgisayar veya daktilo ile BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve 3 SURET ÖN VE ARKA TEK KAĞITTA olacak şekilde çıktısı alınacaktır.

II. Özellikle Noksan veya yanlış yanıtlanmış bilgiler adayların alınmaması için yeterli bir neden olacağından, bütün bilgiler doğru ve tam olarak yazılacaktır.

III. Fotoğraf kutusuna fotoğraf yapıştırılmayacaktır. Formdaki bilgiler nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekliyle doldurulacaktır.

1.Adı Soyadı:Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.

Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)

2.Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C.

3.T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.

4.Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.

5.Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.

6.Telefon No. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69

7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt No., Aile S. No., Syf: No., Seri No., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.

8.İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.

9.Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.

10.Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna "X" olarak işaretleyiniz.

11.Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2000'den - 13.10.2001'e gibi. Unvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.

12.Askerlik Durumu : Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları veterhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.

13.Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi (İl ve İlçe belirtilecek) ve telefon numarası, iş adresi (İl ve İlçe belirtilecek), doğum yeri ve doğum tarihi, milliyeti ve mesleği açıkça yazılacaktır. Hangi adres bilgisi varsa onu yazmak yeterlidir.

14.Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak il ve ilçe de belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise "Vefat" yazılacaktır. Uyruğu örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı adı-soyadı bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).

15.On beşinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak "VAR" veya "YOK" un yanındaki parantezin içerisine çarpı "X" işareti koyunuz. Cevabınız "VAR" ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16.On altıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız.

II. UYARI (DİKKAT!..)

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz.

4. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2'nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Fotoğraf karesine fotoğraf yapıştırmayınız. 3 adet fotoğrafı beraberinizde getiriniz.

5. 8'inci,9'uncu ve 13'üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi, askeri gazino ve lojman yazmayınız
Son Güncelleme: 05.01.2015 15:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3