Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alıyor.

banner396

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alıyor.

11 Temmuz 2014 Cuma 10:50
1188 Okunma
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alıyor. İlanın detayları aşağıda detaylı olarak yazılmıştır...

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Başvuru Tarihleri

26 Mayıs-31 Temmuz 2014

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER

ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

 

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

 

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr VE http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

 

TANIMLAR

 

a. Sözleşmeli erbaş ve er;

 

Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

 

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

 

Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde Dz.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde Dz.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

 

b. Özlük hakları;

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir.

 

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler Dz.K..K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler.Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler.

 

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

2. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ndan, ortaöğretim için Mili Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan denklik belgesi alacaktır.),

 

3. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır.),

 

4. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (26 Mayıs 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 

5. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),

 

6. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

 

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,

 

8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

9 Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

 

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

 

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

 

10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 

11. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” kayıtlı olması gereklidir.

 

12. Sayfa-12’de belirtilen boy ve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak,

 

13. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

 

14. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

 

15. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

 

16. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

 

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 

BAŞVURU NASIL YAPILIR

 

1. Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.

 

2. Başvurular; 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14:00’da başlayıp, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 08:00’da sona erecektir.

 

3. Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2014 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımı’’ sayfasında “İlk Başvuru müteakibenAday Girişi” kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip ekranda görüntülenmektedir.

 

4. Adaylar son başvuru tarihine kadar şifreleri ile “Aday Girişi” kısmından başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar “Aday Girişi” kısmından güncelleme yapabileceklerdir. Adaylar “Aday Girişi” kısmından şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

 

5. Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerek şifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-posta adreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

6. Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

 

7. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan, başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda hangi aşama sürecinde olursa olsun(atama sürecinde olsa bile) aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

8. Anlaşılmayan konular için Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet sitesi http://www.dzkk.tsk.tr bilgi edinme bölümü Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) kısmına bakılacaktır.

 

 

SINIF VE BRANŞ TERCİHİ NASIL YAPILIR

 

1. Sınıf Branş Tercihi:

 

Adaylar “İlk Başvuru” kısmında başvuru tamamlayıp şifresini aldıktan sonra “Aday Girişi” kısmından giriş yaparak görev yapmak istedikleri sınıf/branş tercihi yapacaklardır.

 

Adayın internet üzerinden “Aday Girişi” kısmından yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurularak en uygun sınıf/branşa tahsis edilmesi mülakat ve sınıflandırma kurulu tarafından yapılacaktır.

 

Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır.

 

2. Sınıf/Branş Değişliği:

 

Adayın sınıflandırma kurulu tarafından yerleştirildiği sınıf/branşta fiziki yeterlilik ve mülakat notu sonrasında sıralamaya girememesi ve boş kontenjan olmaması durumunda diğer branşlara kaydırılması işlemi tercih ettiği sınıf/branş sırasına göre yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

SINIF VE BRANŞ ADI GÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER SUÜSTÜNDE DURMA/YÜZME TESTİ
BERBER YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
DALGIÇ KARA/YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-2)
ELEKTRİKÇİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
HİZMET(CANKURTARAN) KARA BİRLİKLERİNDE VAR (Not-3)
DENİZALTICI (İKMAL) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (AŞÇI) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (FIRINCI) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (İKMALCİ) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
KAMAROT YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
KURBAĞA ADAM KARA/YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-2)
MOTORCU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
MAYINCI YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
PORSUN YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TELSİZCİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
SERDÜMEN YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
SIHHIYE YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TOPÇU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TORPİDOCU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TERZİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
YARA SAVUNMACI YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
VARDABANDIRA YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)

<b>Not1: Yüzer birliklerde görev yapacak sınıf ve branşların en az 1 dk. Su üstünde durması gerekmektedir. Başarılı olamayan adaylar seçim aşamalarının diğer bölümlerine geçemezler.

 

Not2: Detayı Sayfa 14’de bulanan testler uygulanacaktır.

 

Not3: Detayı Sayfa 15’de bulanan testler uygulanacaktır.

 

 

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN SINIF/BRANŞ/İHTİSASLARI

 

1. BERBER:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Tüm personelin ve erbaş/erlerin saç tıraşını yapar. Berberhanenin temizliğinden ve malzemelerin bakım/tutumundan sorumludur.

 

2. DALGIÇ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

 

3. ELEKTRİKÇİ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Birliklerdeki jeneratörü devreye alır/çıkarır. Tüm elektrik arıza işlerini takip eder. Soğuk hava depolarını kontrol eder, arızalarını giderir.

 

4. HİZMET (CANKURTARAN)

 

Deniz kuvvetlerinin kıyı birliklerinde cankurtaran olarak görev yapar.

 

5. DENİZALTICI (İKMAL)

 

Denizaltı gemilerinde görevli er statüsündeki tek kişidir. Personelin yiyecek ve içecek işlerinin görülmesinden sorumludur.

 

6. İKMALCİ (AŞÇI)

 

Gemilerde ve kara birliklerinde yemek hazırlanmasından yapımına kadar tüm faaliyetleri uzman aşçılar ile beraber gerekli hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirir.

 

7. İKMALCİ (FIRINCI)

 

Gemilerde görevlendirilebilir. Fırında yapılacak her türlü yemeğin yapımında yardımcı olur. Ayrıca gerektiğinde ekmek ve hamur işi yemekleri yapar. Diğer yemeklerin dağıtımında aşçılara yardımcı olur.

 

8. İKMALCİ (İKMALCİ)

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Ambarlardaki tertip ve düzenden sorumludur. Ayrıca ambarlardan malzeme dağıtımını yapar.

 

9. KAMAROT

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemilerde subay ve astsubayların salonlarının yemek servisine hazırlanması, yemek servisi ile sıcak ve soğuk içecek servisi yapılmasından sorumludur.

 

10. KURBAĞA ADAM

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

 

11. MOTORCU:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemilerin ana makinaları ile jeneratörlerinin fiziki kontrollerinden, çalışma değerlerinin takibinden ve makine/jeneratörlerle ilgili her türlü bakım tutumu yapmaktan sorumludur.

 

12. MAYINCI:

 

Mayın avlama ve tarama gemilerinde görevlendirilir. Mayın tarama tellerinin bakımı ile gemicilik malzemelerinin bakımından ve boya faaliyetlerinden sorumludur.

 

13. PORSUN:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemicilik malzemeleri ile can kurtarma malzemelerinin bakımından ve geminin boya işlerinin yapılmasından sorumludur.

 

14. TELSİZCİ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. El telsizlerinin şarjlarının doldurulmasından birliğe gelen mesajların dağıtılmasından sorumludur.

 

15. SERDÜMEN:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Geminin ve küçük deniz araçlarının dümenini tutan ve verilen komutları yerine getiren kişidir. Esas işi dümenciliktir. Ayrıca dümen sisteminin ve yedek sistemlerin devreye alınması ile geminin aydınlatmalarının yakılıp söndürülmesinden sorumludur.

 

16. SIHHİYE:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde revirlerde görevlendirilir. İlk yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi ile iğne ve pansuman yapılması gibi işlerde doktor ve hemşirelerin yardımcısıdır.

17. TOPÇU :

 

Gemilerde görevlendirilir. Topların bakım tutumunda görev alır. Cephanelerin cephanelikten çıkartılarak, topa yüklenmesini gerçekleştirir.

 

18. TORPİDOCU:

 

Gemilerde görevlendirilir. Gemide bulunan torpidoların kovanlarına sevkini yapar. Torpidoların bakım tutumunu yapar.

 

19. VARDABANDIRA:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Geminin görünür muhaberesini yapar, gemilerde bayrak törenlerini icra eder, Selamlama faaliyetlerini yürütür. Limanda/seyirde geminin etrafını gözler.

 

20. TERZİ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Personelin ve erbaş/erlerin terzi işlerini yapar. Terzihanenin bakım tutumum ve temizliğinden sorumludur. Ayrıca terzihane kayıtlarını tutar

 

21. YARASAVUNMA:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Olabilecek yangınlara müdahale eder, Geminin her türlü sarnıç ve boru devrelerinin kontrolünü yapar. Her türlü musluk ve vana değişimini gerçekleştirir.

 

 

SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

1. Seçim aşamaları ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

 

2. Adaylar seçim aşamalarına gelirken aşağıda yazılı belgeleri (sırayla dosyaya koyarak) getireceklerdir.

 

a. Dilekçe (“Aday Girişi” Kısmından Çıktı Alınacaktır)

 

b. Sözleşmeli Er Aday Bilgi Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasından doldurularak çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak imza atılacaktır)

 

c. Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı

 

ç. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

d. Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesinin Askerlik Şubesi Onaylı Fotokopisi. (Askerlik Durum Belgesi Kabul Edilmemektedir.)

 

e. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik” belgesi. (6191 sayılı Sözleşmeli Er Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde EK-2’de örneği bulunan forma göre doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

 

f. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

 

g. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

 

UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

ğ. Son mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın Fotokopisi (Açık Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitede Halen Öğrenci Olan Adaylar Öğrenci Olduklarına Dair Belge Getirebileceklerdir. Getirecekleri belge okul onaylı ıslak imzalı olacaktır.)

 

h. Başvuran adayların sahip oldukları her türlü bonservis/sertifika/ustalık-kalfalık belgesi/diploma fotokopisi

 

ı. 20 adet vesikalık fotoğraf. (Farklı resim kullanılmayacaktır.)

 

i. 2 Adet Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı. Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olan adaylar ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

 

j. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasındanbilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak aday tarafından imza atılacaktır.)

 

NOT : Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi istenmektedir. Adayların başvuru için getirecekleri evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı; evraklar getirilirken hiçbir belgenin aslı veya noter onaylı sureti getirilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

 

3. Mülakat sınavı sonuçları ve diğer temin işlemleri ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

 

Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na dilekçe vermek/göndermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.)müteakip sınavlara planlanabilecektir.

 

4. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

5. Adayların Seçim Aşamalarına çağrılması internetten başvuru sırasına göre yapılacaktır.

 

 

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :

 

a. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

 

b. Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

 

c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

 

(1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

 

(2) İleri derecede cilt bozuklukları,

 

(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

 

(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

 

(5) Boy-kilo uyumsuzluğu, (Sayfa 12’de belirtilen tabloda kriterler yer almaktadır)

 

(6) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

 

(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

 

ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

 

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

 

 

2. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ :

 

a. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri tüm branşlar için Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde idarece yer değişikliği yapılabilir. Değişiklik yapıldığı takdirde adaylara resmi internet sitesinden duyurulur.

 

b Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.

 

c. Adaylar (Hizmet (Cankurtaran), Dalgıç, Kurbağaadam HARİÇ) sayfa 13’de tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır. Ayrıca sayfa 2’de belirtilen ve karşılıklarında yüzer birlik ibaresi yazılı olan branşlara başvuran tüm adaylara 1 dk. Su üstünde durma testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Herhangi bir branştan barajı geçemeyen adaya ikinci bir hak verilir. İkinci hakkında da barajı geçemeyen aday elenmiş kabul edilir ve işlemleri sonlandırılır.

 

ç. Dalgıç, Kurbağaadam Branşı adaylar Sayfa 14’deki, Hizmet (Cankurtaran) Branşı adaylar;

sayfa-15'deki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

 

UYARI: FKT’ye giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FKT’ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FKT’ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.)

 

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

 

d. Değerlendirme ve Sıralama

 

Sonuçlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar (Dalgıç, Kurbağa adam, hizmet(cankurtaran) hariç) en az 1 dakika durma testini başardıkları ve kara testlerinde her bir branştan puan aldıkları takdirde mülakat aşamasına katılmaya hak kazanırlar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde elenirler. Dalgıç, Kurbağa adam ve Hizmet (Cankurtaran) için her testten 40 puandan az olmamak koşuluyla ortalama 40 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Herhangi bir testten 40 puan alamayan aday elenecektir. Adayların sıralaması; testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göre yapılacaktır. Alınan puanların toplamı, puanı bulunan testlerin sayısına bölünecektir. Testleri başarı ile geçen adaylar mülakat/uygulama sınavı aşamasına geçecektir.

 

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi notunun % 50’ si adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

 

 

3. MÜLAKAT SINAVI :

 

Mülakat Sınavı Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

a. Mülakatlarda adaylar;

 

(1) Genel görünüm,

 

(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

 

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

 

(4) Kendine güven,

 

(5) Kendini ifade etme

 

(6) Psikolojik durumu

 

ve bunun gibi açılarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

b. 100 puan üzerinden en az 50 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

 

c. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

 

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

 

(2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

 

(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren İstanbul Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

 

(4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na teslim edeceklerdir.

 

(5) “... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olamaz.”.” kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) güniçerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, sağlık raporu ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve sağlık raporu ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na başvuruda bulunabileceklerdir.

 

UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin.) işlemleri sonlandırılacaktır.

 

(6) Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

(7) Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 

(8) Adaylar sınavlarda başarılı olup tercih ettikleri sınıfta kontenjana girememeleri durumunda, istekli olmaları, şartlarını taşımaları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde kontenjanı eksik kalan sınıflarda istihdam edilebileceklerdir.

 

4. SINIFLANDIRMA

 

Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır. Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede bu belgeler ve adayın dilekçede yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurulacaktır.

 

19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAMBoy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)

 

 

 

Hizmet (Cankurtaran), Dalgıç ve Kurbağa adam Hariç Diğer Tüm Sınıflara Uygulanacak Kriterler

ŞINAV-MEKİK 1500 M . KOŞU
YAŞ GRUPLARI 21-25 YAŞ GRUPLARI 21-25
TEKRAR SAYISI NOT SÜRE (DAKİKA) NOT
60 100 6.30- 6.39’ 100
59 99 6.40- 6.49’ 98
58 98 6.50- 6.59’ 94
57 97 7.00- 7.09’ 90
56 96 7.10- 7.19’ 85
55 94 7.20- 7.29’ 75
54 92 7.30- 7.39’ 65
53 90 7.40- 7.49’ 55
52 89 7.50- 7.59’ 50
51 88 8.00- 8.09’ 40
50 87 8.10- 8.19’ 36
49 85 8.20- 8.29’ 32
48 84 8.30- 8.39’ 28
47 83 8.40- 8.49’ 24
46 82 8.50- 8.59’ 20
45 80 9.00- 9.09’ 16
44 78 9.10- 9.19’ 12
43 76 9.20- 9.29’ 8
42 74 9.30- 9.39' 4
41 72 9.40- 9.49' 1
40 70 9.50- 9.59’ 0
39 68 10.00- 1009’
38 66
37 64
36 62
35 60
34 58
33 56
32 55
31 54
30 52
29 51
28 50
27 49
26 48
25 47
24 45
23 44
22 42
21 41
20 40
19 35
18 30
17 25
16 20
15 15
14 11
13 7
12 5
11 3
10 1

KURBAĞA ADAM VE DALGIÇ SINIFLARINA UYGULANACAK KRİTERLER

KURBAĞAADAM VE DALGIÇ BRANŞI FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ
YÜZME ( 150 METRE ) SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ ( 4 Metre ) KULE ATLAMA ( 5 Metre ) SU ÜSTÜNDE DURMA ŞINAV (2 Dakika) MEKİK (2 Dakika) BARFİKS KOŞU (3000 mt.)
SÜRE PUAN MESAFE (METRE) PUAN METRE PUAN BAŞARILI/ BAŞARISIZ SÜRE PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN SÜRE PUAN
2:00 100 25 100 BAŞARILI/ BAŞARISIZ BAŞARILI/ BAŞARISIZ 02:15 100 55 100 60 100 15 100 12:00 100
2:05 98 24 90 02:10 96 54 97 59 97 14 94 12:05 98
2:10 96 23 80 02:05 92 53 94 58 94 13 98 12:10 96
2:15 94 22 75 02:00 88 52 91 57 91 12 82 12:15 94
2:20 92 21 70 01:55 84 51 88 56 88 11 76 12:20 92
2:25 90 20 65 01:50 80 50 85 55 85 10 70 12:25 90
2:30 88 19 60 01:45 76 49 82 54 82 9 64 12:30 88
2:35 86 18 55 01:40 72 48 79 53 79 8 58 12:35 86
2:40 84 17 50 01:35 68 47 76 52 76 7 52 12:40 84
2:45 82 16 45 01:30 64 46 73 51 73 6 46 12:45 82
2:50 80 15 40 01:25 60 45 70 50 70 5 40 12:50 80
2:55 78 01:20 56 44 67 49 67 12:55 78
3:00 76 01:15 52 43 64 48 64 13:00 76
3:05 74 01:10 48 42 61 47 61 13:05 74
3:10 72 01:05 44 41 58 46 58 13:10 72
3:15 70 01:00 40 40 55 45 55 13:15 70
3:20 68 39 52 44 52 13:20 68
3:25 66 38 49 43 49 13:25 66
3:30 64 37 46 42 46 13:30 64
3:35 62 36 43 41 43 13:35 62
3:40 60 35 40 40 40 13:40 60
3:45 58 13:45 58
3:50 56 13:50 56
3:55 54 13:55 54
4:00 52 14:00 52
4:05 50 14:05 50
4:10 48 14:10 48
4:15 46 14:15 46
4:20 44 14:20 44
4:25 42 14:25 42(1) Kurbağaadam ve Dalgıç branşında adaylar, tabloda belirtilen deniz ve kara testlerine tabi tutulacaktır. (2) Suüstü yüzmesi; 50 metre kurbağalama, 50 metre yan ve 50 metre serbest olmak üzere 150 metredir. (3) Deniz ve kara testlerinde başarılı olan adaylar mülakat aşamalarına alınacaklardır. (4) Deniz testlerinde 150 m .yüzme testi hariç 1 testi yapamayan, kara testlerinde 3000 m . Koşu testi hariç 1 testi yapamayan aday yapamadığı testten sıfır puan alarak testlere devam eder. 150 m . Yüzme testini veya 3000 m . Koşu testini veya diğer testlerden ikinci bir testi yapamayan aday elenir ve seçim aşamalarına devam ettirilmez.

4:30
40 14:30 40

(1) Kurbağaadam ve Dalgıç branşında adaylar, tabloda belirtilen deniz ve kara testlerine tabi tutulacaktır.

(2) Suüstü yüzmesi; 50 metre kurbağalama, 50 metre yan ve 50 metre serbest olmak üzere 150 metredir.

(3) Deniz ve kara testlerinde başarılı olan adaylar mülakat aşamalarına alınacaklardır.

(4) Deniz testlerinde 150 m.yüzme testi hariç 1 testi yapamayan, kara testlerinde 3000 m. Koşu testi hariç 1 testi yapamayan aday yapamadığı testten sıfır puan alarak testlere devam eder.

150 m. Yüzme testini veya 3000 m. Koşu testini veya diğer testlerden ikinci bir testi yapamayan aday elenir ve seçim aşamalarına devam ettirilmez.HİZMET (CANKURTARAN) BRANŞI FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ
YÜZME (100 METRE) SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ ( 4 Metre ) KULE ATLAMA ( 5 Metre ) SU ÜSTÜNDE DURMA ŞINAV (2 Dakika) MEKİK (2 Dakika) KOŞU (1500 mt.)
SÜRE PUAN MESAFE (METRE) PUAN METRE PUAN BAŞARILI/ BAŞARISIZ SÜRE PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN SÜRE PUAN
04:00 100 20 100 BAŞARILI/ BAŞARISIZ BAŞARILI/ BAŞARISIZ 01:35 100 40 100 40 100 6.30- 6.39’ 100
04:10 95 19 90 01:30 96 39 97 39 97 6.40- 6.49’ 95
04:20 90 18 80 01:25 92 38 94 38 94 6.50- 6.59’ 90
04:30 85 17 75 01:20 88 37 91 37 91 7.00- 7.09’ 87
04:40 80 16 70 01:15 84 36 88 36 88 7.10- 7.19’ 84
04:50 75 15 65 01:10 80 35 85 35 85 7.20- 7.29’ 79
05:00 70 14 60 01:05 76 34 82 34 82 7.30- 7.39’ 76
05:10 65 13 55 01:00 72 33 79 33 79 7.40- 7.49’ 73
05:20 60 12 50 00:55 68 32 76 32 76 7.50- 7.59’ 70
05:30 55 11 45 00:50 64 31 73 31 73 8.00- 8.09’ 67
05:40 50 10 40 00:45 60 30 70 30 70 8.10- 8.19’ 64
05:50 45 00:40 56 29 67 29 67 8.20- 8.29’ 61
06:00 40 00:35 52 28 64 28 64 8.30- 8.39’ 58
00:30 48 27 61 27 61 8.40- 8.49’ 55
00:25 44 26 58 26 58 8.50- 8.59’ 52
00:20 40 25 55 25 55 9.00- 9.09’ 49
24 52 24 52 9.10- 9.19’ 46
23 49 23 49 9.20- 9.29’ 43
22 46 22 46 9.30- 9.39' 40
21 43 21 43
20 40 20 40

(1) Hizmet (Cankurtaran) branşında adaylar, tabloda belirtilen deniz ve kara testlerine tabi tutulacaktır.

(2) Suüstü yüzmesi; 25 metre kurbağalama, 25 metre yan, 25 metre sırtüstü ve 25 metre serbest olmak üzere 100 metredir.

(3) Deniz ve kara testlerinde başarılı olan adaylar mülakat aşamalarına alınacaklardır.

(4) Deniz testlerinde 100 m.yüzme testi hariç 1 testi yapamayan, kara testlerinde 1500 m. Koşu testi hariç 1 testi yapamayan aday yapamadığı testten sıfır puan alarak testlere devam eder.

100 m. Yüzme testini veya 1500 m. Koşu testini veya diğer testlerden ikinci bir testi yapamayan aday elenir ve seçim aşamalarına devam ettirilmez

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

 

 

Başvuru Başlangıcı : 26 Mayıs 2014 Saat 14:00

 

Başvuru Bitişi : 31 Temmuz 2014 Saat 08:00

 

Seçim Aşamalarına Çağırılacakların İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Seçim Aşamaları Tarihleri : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Asil/Yedek Listelerinin İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Seçim Aşamaları Merkezi : Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İstanbul

>>2016 KPSS'YE GİRECEK ORTAÖĞRETİM ADAYLARI DİKKAT!!!

Son Güncelleme: 11.07.2014 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394