Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 20 Havacılık uzman yard. alacak(14 Eylül 2012)

  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 20 Havacılık uzman yard. alacak(14 Eylül 2012)

  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25.

14 Eylül 2012 Cuma 20:23
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 20 Havacılık uzman yard. alacak(14 Eylül 2012)

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ...


 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 20 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR.I. GENEL BİLGİLERHavacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.ALAN ADET- Kamu Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Maliye, İşletme = 12 Kişi- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği = 2 Kişi- Çevre Mühendisliği = 1 Kişi- Harita Mühendisliği = 2 kişi- Havacılık Mühendisliği = 1 Kişi- Hukuk = 2 KişiTOPLAM 20 KişiGenel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLERA. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:Sınava katılabilmek için:1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, hukuk ve mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Sınavlarından (KPSS),- Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 türünden en az 80 puan almış olmak,- İktisat ve Ekonomi alanları için KPSSP-22 türünden en az 80 puan almış olmak,- Uluslar arası İlişkiler alanı için KPSSP-33 türünden en az 80 puan almış olmak,- Maliye alanı için KPSSP-24 türünden en az 80 puan almış olmak,- İşletme alanı için KPSSP-27 türünden en az 80 puan almış olmak,- Elektronik Mühendisliği-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanları için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,- Çevre Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,- Harita Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,- Havacılık Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,- Hukuk alanı için KPSSP-21 türünden en az 80 puan almış olmak.(Yapılacak olan yarışma sınavına katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ nin yabancı dil bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2010 Kasım, 2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,7) Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 50 TL yatırmak, gerekmektedir.B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH:Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.YAZILI SINAV KONULARIALAN

KONULAR

Kamu Yönetimi İktisat İşletme Uluslararası İlişkiler Ekonomi Maliye

Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları ve Bütçe, Kamu Gelirleri ve Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak),Ceza Hukuku (Genel Hükümler). Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Temel İşletme Kavramları, Finansal Matematik, Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, İdare Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk.

Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Genel Mühendislik Konuları

Çevre Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Havacılık Mühendisliği

Hukuk

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu, Eşya Hukuku, Kişiler Hukuku, Uluslararası Hukuk.


Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİYazılı sınav 17 Kasım 2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.SÖZLÜ SINAVYazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.SÖZLÜ SINAV KONULARISözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil bilgisi,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlükçe belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:1. BAŞVURU ŞEKLİBaşvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 14.09.2012 günü saat 09.00’da başlayacak ve 25.09.2012 Salı günü mesai bitiminde (saat 17.30) sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.2. GEREKLİ BELGELERBaşvuru Esnasında İstenen Belgeler:a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu,b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesiyle birlikte) aslı ya da kurum tarafından onaylı örneği,c) KPSS sonuç belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir),d) Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 nolu hesabına sınav ücreti olarak 50 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve TC kimlik no belirtilmelidir),e) 2 adet biometrik fotoğraf (4,5x6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan;a) T.C. Kimlik numarası beyanı,b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,d) 4 adet vesikalık fotoğraf,e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanıistenecektir.SONUÇNihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YER:T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıSivil Havacılık Genel Müdürlüğüİnsan Kaynakları Müdürlüğü 3. KatTel: (0312) 203 60 25, 203 60 97, 203 61 06, 203 62 00Emek/ANKARAİlan olunur.


Son Güncelleme: 14.09.2012 20:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.