Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.

banner396

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.

24 Temmuz 2013 Çarşamba 11:57
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği...


PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANIT.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;Kayseri, Sivas ve Yozgatillerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 12 (on iki) Uzman Personel ile 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.Başvuru Tarihi
12 Ağustos – 02 Eylül 2013
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi
13 Eylül 2013
Sınav Tarihleri
02– 04 Ekim 2013
Başvuru ve Sınav Yeri
ORAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi, Küme evler No:1, 38080, Kocasinan, KAYSERİ Tel: +90 (352) 352 6726 begin_of_the_skype_highlighting +90 (352) 352 6726 ÜCRETSİZ end_of_the_skype_highlighting Faks: +90 (352) 352 6733 Web: www.oran.org.tr
Uyarı:Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 02 Eylül 2013 saat 17.00 itibarıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Hizmet Binasına ulaştırılmış olması gerekmektedir.ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR1. GENEL ŞARTLARa)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,d)Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak yada muaf olduğunu veya en az bir yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek,e)Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,f)Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel ilanına başvuruda bulunacak adayların asgari sağlaması gereken şartlar Tablo 1’de sunulmuştur.Tablo 1:Başvuracak Adayların Sağlaması Gereken Asgari Şartlar


Personelin Unvanı
KPDS (YDS)*
KPSS** veya İş Tecrübesi
 
 
Uzman Personel
70
80
veya
5 yıl
Destek Personel
 
 
 
 
Yönetici Asistanı
50
70
veya
3 yıl
Bilgi İşlem Sorumlusu
--
70
veya
3 yıl
* KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavı veya YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı** KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı2. UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI2.1 İstihdam Edilmesi Planlanan Uzman Personel YapısıAjansta tercihen aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 12 (on iki) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.2.1.1 Finans ve Mali İşlerGörev Tanımı:Ajansın finans, mali işler, muhasebe, satın alma ve diğer mali işlemlerinin yönetiminden ve kontrolünden sorumlu olmak, Ajansın destek programları kapsamında proje ve faaliyetlerin mali denetimlerini yapmak, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen; gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması işlemleri ile satın alma işlemlerini kontrol etmek.Tercih Sebebi:Adayın; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olması, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü veya diğer Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek, projelerin risk analizlerini yapabilecek, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımları planlama veya teklif alınması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olması tercih sebebi olacaktır.2.1.2 Hukuk İşleriGörev Tanımı: Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirmek; Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak; Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak; Ajans ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirmek; Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenlemek; adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap vermek; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil etmek. (Not: Hukuk İşleri Uzmanı olarak istihdam edilecek personelin avukatlık ruhsatnamesine sahip olması gerekmektedir).Tercih Sebebi: Adayın; aktif bir şekilde avukatlık yapmış veya yapıyor olması, kamu hukuku ve icra hukuku konularında deneyim sahibi olması, destek programları kapsamında çalışmış olması, destek yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olması, fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olması tercih sebebi olacaktır.2.1.3 Destek Programları ve Proje YönetimiGörev Tanımı: Ajansın mali destek programlarının hazırlanması, yürütülmesi, izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, gerekli raporlamaların ve yazışmaların yapılması süreçlerinde görev almak. Ajans tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına sağlanacak yeni mali destek modellerinin geliştirilmesini sağlamak. Başta AB (Avrupa Birliği) olmak üzere UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlara proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde görev almak.Tercih Sebebi: Adayın; mali destek programları kapsamında proje hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olması, ürün geliştirme, Ar-Ge ve yenilikçilik projelerinde etkin olarak yer almış olması, bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, kentsel politikalar konularında politika geliştirme veya plan uygulamalarının koordinasyonu konularında tecrübe sahibi olması, yatırım teşvikleri ve diğer devlet destekleri ile altyapı projeleri ve kentsel altyapı planlama konularında deneyim sahibi olması tercih sebebi olacaktır.2.1.4 Yatırım ve İşletmeGörev Tanımı: Yeni yatırımların bölgeye kazandırılmasında etkin rol almak, bölge yatırım potansiyellerini ve alanlarını tespit ederek ilgili yatırımcılarla temasa geçmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmak, yatırımcılara rehberlik yapmak, bölge yatırım imkânlarını yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak, bölgedeki yatırımlarla ilgili kurum ve kuruşlarla aktif iletişim halinde olmak, sektörel araştırma ve yatırım fizibilite çalışması yapmak, yatırım teşvik izleme ve kapatma işlemlerini yapmak. (Not: Yatırım ve İşletme Uzmanı olarak istihdam edilecek personel Ajansın Sivas ve Yozgat Ofislerinde istihdam edilecektir.)Tercih Sebebi: Adayın; sanayi, ticaret, tarım-hayvancılık, gıda, madencilik, enerji, sağlık veya turizm alanları ile uluslararası yatırım ve doğrudan yabancı yatırım, yatırım süreçleri ve mevzuatı, sektör ve pazar analizleri, fizibilite hazırlanması, yatırım teşvikleri ve mali destek programları, uluslararası fonlar, bölgesel tanıtım stratejileri, dış ticaret mevzuatı konularında tecrübe sahibi olması; iyi derecede Arapça, Çince, Rusça veya ikinci bir yabancı dili akıcı şekilde kullanabilir olması tercih sebebi olacaktır.2.1.5 Bölge Planlama ve Coğrafi Bilgi SistemiGörev Tanımı: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Bölge Planının hazırlanması sürecinde aktif rol almak, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, haritaların üretilmesi ve planlama çalışmalarında kullanılacak hale getirilmesini sağlamak, bölge planlama sürecinde kullanılacak coğrafi bilgi sistemini ve veri tabanını tasarlamak ve kurmak.Tercih Sebebi: Adayın; Harita Mühendisliği Bölümü veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olması, coğrafi veri toplama, depolama, analiz, karar verme sürecine hâkim, veri tabanı konusunda tecrübeli, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilmesi; bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma konularında bilgili olması; bölgesel kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında görev almış olması; ekonometrik modeller, sınai gelişme politikaları ve kümelenme ile sektörel analiz, rapor ve plan hazırlama hakkında bilgi sahibi olması; alt ve üst ölçekli planlama faaliyetleri ile taşınmaz üretimi ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olması tercih sebebi olacaktır.2.1.6 Ekonomi, İstatistik ve AnalizGörev Tanımı: Ajansın bölge planlama çalışmaları kapsamında kullanılacak olan verileri ekonomik ve istatistiki yönden incelemek, analiz ve yorumlama çalışmalarını gerçekleştirmek, Ajans hedef ve stratejilerinin uygulanması sonucunda bölgede ortaya çıkması muhtemel ekonomik sonuçların tahminini yapmak, sektörel analiz ve yorumlamalar yapmak, Ajansın sağladığı desteklerin bölge üzerindeki etkilerinin analizini yapmak.Tercih Sebebi: Adayın; ekonomik gelişme amaçlı politika belirleme; makroekonomik ve mikroekonomik göstergeler; ulusal ve uluslararası ticaret ve finansman; sektörel analiz ve pazar araştırmaları; sınai gelişme politikaları ve kümelenme; ekonometrik modeller; istatistiksel verilerin ve mali tabloların analizi; finansal planlama; kalkınma, tarım, sanayi, turizm, çalışma ve işletme ekonomisi hakkında bilgi sahibi olması ve ekonomik-istatistiksel verilerin analizinde kullanılan yazılımlara iyi derecede hâkim olması tercih sebebi olacaktır.2.1.7 Sosyal Kalkınma ve PolitikalarGörev Tanımı: Sosyal kalkınma ve sosyoekonomik gelişme ile ilgili sosyal girişimcilik, sivil toplum faaliyetleri, göç, işgücü ve istihdam, eğitim, sağlık, spor, dezavantajlı gruplar, sosyal uyum ve içerme, sosyal ve kültürel altyapı, iletişim, sosyal kaynaklar ve sosyal medya konularında araştırma, analiz, fizibilite, saha çalışması, raporlama gibi çalışmaları yürütmek ve koordine etmek, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik sosyoekonomik çalışmaları gerçekleştirmek.Tercih Sebebi: Sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek, kent ve kırsal alan sosyolojisi, sosyo-ekonomik politika ve kalkınmanın yönetimi, sosyal bütünleşmenin sağlanması, destek hizmetleri ve uygulaması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Sosyal kalkınma ve sosyoekonomik gelişme ile ilişkili çalışmalarda yer almış olmak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Örgütü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kurumlarda veya projelerinde görev almış olmak. Sosyal kalkınma konuları ile ilgili araştırma ve lisansüstü çalışmalar yürütmüş olması tercih sebebi olacaktır.2.2 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylara)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b)Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınavlarından İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,c)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 veya 2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 2’de verilen ilgili puan türlerinin en az birisinden en az 80 puan almış olmak.Tablo 2:Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları
ALAN
KPSS
 
Puan Türü
Taban Puanı
Hukuk
KPSS 3, 4, 5, 11, 20, 21, 103
80
İktisat
KPSS 3, 4, 5, 9, 18, 22, 28
80
Maliye
KPSS 3, 4, 5, 24
80
İşletme
KPSS 3, 4, 5, 19, 23, 29, 99
80
Kamu Yönetimi
KPSS 3, 4, 5, 30, 37
80
Uluslararası İlişkiler
KPSS 3, 4, 5, 33, 36, 110, 112
80
İstatistik
KPSS 3, 4, 5, 25, 75, 102, 111
80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
KPSS 3, 4, 5, 46, 48, 115
80
Matematik
KPSS 3, 4, 5, 25, 75
80
Sosyoloji
KPSS 3, 4, 5, 6, 7
80
Şehir ve Bölge Planlama
KPSS 3, 4, 5, 6, 7, 25
80
Mimarlık/Mühendislik
KPSS 3, 4, 5, 6, 7
80
2.3 KPSSŞartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylara)Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınavlarından İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,b)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,c)Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konuların bir veya daha fazlasında belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;Planlama, Programlama,Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,İzleme ve Değerlendirme,Tanıtım, Danışmanlık,Şehircilik, Harita ve Çevre,Araştırma-Geliştirme,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Finansman,İnsan Kaynakları YönetimUluslararası Ticaret.Ayrıca aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:Destek yönetimi, proje döngüsü yönetimi, AB destek mekanizmaları ve uygulamaları,Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, kamu muhasebe sistemi, kamu ihale mevzuatı ve ihale dosyalarının hazırlanması,Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,Turizm ve tarihi eser politikaları, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları, tarım ekonomisi, tarımsal altyapı uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık, hayvansal ve bitkisel üretim, arazi toplulaştırması,Bio-medikal, bio-teknoloji ve tıbbı ürün, cihaz ve malzeme tasarımı, üretimi ve bakımı,Savunma sanayi, gıda sanayi ve enerji ekipmanları imalatına yönelik üretim faaliyetleri,Maden ürünleri ve madencilik faaliyetleri,Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,Bunların dışında;Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak,Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek veSürücü ehliyetine sahip olmak tercih sebepleri arasındadır.3. DESTEK PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI3.1 İstihdam Edilmesi Planlanan Destek Personel YapısıAjansta tercihen aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Destek personeli istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.3.1.1YÖNETİCİ ASİSTANIa) 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan yada Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 veya 2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4, 5, 6 veya 7 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,d)Ayrıca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınavlarının İngilizce dilinden en az 50 (elli) puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,e)Tercih Sebebi: Adayın; yönetici asistanlığı ve halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması, iletişim, halkla ilişkiler, gazetecilik gibi alanlardan mezun olması tercih sebebi olacaktır.3.1.2 BİLGİ İŞLEM SORUMLUSUa) 4 yıllık veya 2 yıllık fakülte veya yüksekokullardan yada Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans veya önlisans düzeyinde mezun olmak,b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 veya 2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 93 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,d) Tercih Sebebi: Adayın; Active Directory, DNS ve DHCP yapısı ve yönetimi, yedekleme sistemleri yönetimi, VMware sanal sunucu yönetimi ve Storage yapıları oluşturma, düzenli yedekleme, arşivleme ve raporlama, merkezi Antivirus çözümlerinin kurulum ve yönetimi, FortiGate güvenlik duvarı çözümünün kurulum ve yönetimi, Sunucu, Storage ve Network performans yönetimi ve problem çözümü, Network ekipmanlarının kurulum ve yönetimi, web programlama ve tasarımı, veritabanı tasarımı ve yönetimi, TCP/IP, LAN/WAN teknolojileri ve IPv4 LAN yapısı, sistem analizi, yazılım geliştirme, PHP, ASP.NET ve Web Tasarım/Programlama, MySQL, MSSQL veya Oracle Server kurulum ve yönetimi, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, Adobe Photoshop ve benzeri tasarım araçları konularında bilgi ve tecrübeye sahip olması tercih sebebi olacaktır.4. BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERa) İş Talep Formu (Ek–1),b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınav sonuç belgesinin (başvuru tarihi itibari ile son 5 yıla ait) ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (başvuru tarihi itibari ile son 2 yıla ait) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),e) Sabıkasının bulunmadığına dair son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya adayın beyanı,f)Nüfus Cüzdanı Sureti, noter tasdikli fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını içerecek) veya T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,g)Özgeçmiş,h)Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak yada muaf olduğunu veya en az bir yıl ertelettirmiş olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 2012 veya 2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,j)İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,k) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİAdayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 02 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi, Küme evler No:1, 38080, Kocasinan, KAYSERİ adresindeki ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’na elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.6. SINAVA GİRİŞAjans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 13 Eylül 2013 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr ve www.oran.gov.tr ile www.kayseri.gov.tr, www.sivas.gov.tr, www.yozgat.gov.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Yapılacak değerlendirme sonucunda istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.KPSS ve İngilizce yabancı dil puanı, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olan adaydan başlamak üzere Tablo 3’te belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağırılabilecektir.


Personelin Unvanı
Alınacak Personel Sayısı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Uzman Personel
12 kişi
48 kişi
Destek Personel
2 kişi
8 kişi
7. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİSözlü sınav, 02 – 04 Ekim 2013 tarihleri ve 08.30 – 17.00 saatleri arasında ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Barbaros Mahallesi Sümer Yerleşkesi Küme evler No:1, 38080, Kocasinan, KAYSERİ adresinde yapılacaktır.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİSınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.9. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANISınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr ve www.oran.gov.tr ile www.kayseri.gov.tr, www.sivas.gov.tr, www.yozgat.gov.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Başvuru sahibi adaylar, sınava çağrılma/çağrılmama, sınav kurulunun değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu yada Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.BİLGİa)Yabancı Dil Sınav Sonuç BelgesiBaşvuruda bulunacak adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeyle de Ajans Personel Alımına başvurabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sahip oldukları uluslararası geçerliliği bulunan belgenin KPDS puanına dönüştürülmesinde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri” tablosu esas alınacaktır.Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin aşağıdaki linkte bulunan internet sitesinden ulaşabilirler.(http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69720/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-190713.pdf)Not:Ajansa başvuruda bulunacak adayların başvuru tarihi itibarı ile yabancı dil belgelerinin geçerlilik sürelerini yitirmemiş olması gerekmektedir.b)İş Talep Formu (pdf)İş talep formu Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr ve www.oran.gov.tr ile www.kayseri.gov.tr, www.sivas.gov.tr ve www.yozgat.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.Oran Personel Alım İlanı (pdf)Kamuoyuna ilanen duyurulur.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterliği


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2013 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394