MGK Uzman yardımcılığı sınav ilanı (31 kişi)

  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:   MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI   GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER   Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak.

banner396

MGK Uzman yardımcılığı sınav ilanı (31 kişi)

  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:   MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI   GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER   Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak.

02 Eylül 2013 Pazartesi 09:30
MGK Uzman yardımcılığı sınav ilanı (31 kişi)

 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak...


 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:


 


MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI


 


GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


 


I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


 


Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak üzere uzman yardımcıları alınacaktır. Alınacak 31 (otuzbir) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.


 


Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


 


 

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

1. Grup

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları

4

16

-KPSSP30 -KPSSP64

80

2. Grup

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları

10

40

-KPSSP36 -KPSSP82

80

3. Grup

Hukuk Fakültesi Mezunları

5

20

-KPSSP103

80

4. Grup

İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Mezunları

12

48

-KPSSP88

80

Toplam

31

124

 

 


Adaylar yukarıda belirtilen puan türlerinden sadece birisini tercih ederek başvuruda bulunabilirler.
 


II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI


 


1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,


 


2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


 


3 - ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerine yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin merkezi sınav puanı en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),


 


4 - 2013 Yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1978 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),


 


5 - Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.


 


III - BAŞVURU TARİHLERİ


 


Giriş Sınavı başvuruları 02 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 02 Ekim 2013 tarihinde saat 18:00 da sona erecektir.


 


IV - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ


 


Başvurular, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Çankaya/ANKARA veya www.mgk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.


 


Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Sekreterliğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler sebebiyle veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


 


Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihten en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarına asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


V - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER


 


Giriş sınavına (sözlü sınav) katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler:


 


a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).


 


b) İki adet vesikalık fotoğraf.


 


c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.


 


ç) T.C. Kimlik Numarasını gösterir kimlik belgesi.


 


d) Özgeçmiş.


 


Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Sekreterlikçe de onaylanabilir.


 


VI - GİRİŞ SINAVI VE KONULARI


 


Giriş sınavı sözlü yapılmak suretiyle tek aşamalıdır.


 


İlanda belirtilen bölüm ve puan türlerinde en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.


 


Giriş sınavında adaylar;


 


a) Alan bilgisi ve Genel Sekreterliğin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),


 


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),


 


d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),


 


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),


 


yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.


 


Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.


 


VII - GİRİŞ SINAVININ YERİ VE TARİHİ


 


Giriş sınavı (sözlü sınav) 04 Kasım – 14 Kasım 2013 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, alanlara göre sınavın tarihi saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.


 


Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.


 


VIII - GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCU


 


Giriş sınavında başarılı olmak için sözlü sınavda en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, sözlü sınav notu esas alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların sözlü sınav notlarının eşitliği durumunda her grup kendi içerisinde kalmak kaydıyla KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.


 


Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.


 


Giriş sınavında (sözlü sınav) yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


 


Sınav sonuçları, Genel Sekreterliğimiz www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir.


 


Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.


 


Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.


 


Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ataması bu şekilde iptal edilenler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.


 


Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.mgk.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.


 


İlan olunur.


 


İLETİŞİM BİLGİLERİ:


 


Adres: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği


 


Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254


 


Çankaya/ANKARA


 


Tlf : 0(312) 289 6117 - 6119 – 6122

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.09.2013 09:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394