Maliye Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı (27 Ağustos 2012)

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Ankarada görevlendirilmek.

A Grubu İlanları 28.08.2012, 10:39 28.08.2012, 10:39
Maliye Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı (27 Ağustos 2012)

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Ankarada görevlendirilmek...


Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından:AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUI - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Ankarada görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 (yedi) kadro için Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 106 puan türünden asgari 90 puan almış olan adaylar giriş sınavına başvuruda bulunabilecektir.Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 140 kişiden fazla olması halinde, KPSS 106 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 140 aday yazılı giriş sınavına alınacaktır.Eşit puan almış olmaları nedeniyle 140 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.II - SINAV TARİHİ VE YERİ:Giriş sınavının yazılı aşaması 06 Ekim 2012 tarihinde Ankarada yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınava giriş yerleri, sınav salonu ve saatine ilişkin bilgiler yazılı sınavdan en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr sayfalarında duyurulacaktır. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.ç) 2011 veya 2012 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan KPSS 106 puan türünden asgari 90 puan almış olmak.d) İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak:1. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak.2. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde en az TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 221, TOEFL PBT 561, IELTS 5, CAE C, FCE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak.Sınava KPDS dışında (d.2.de belirtilen) belgelerle başvuracak adayların başvuruda yabancı dil bilgileri alanında ilgili sınavı seçmeleri / yazmaları ve yabancı dil puan bölümüne http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf sayfasında yer alan tabloları kullanarak, sınav sonuçlarının KPDS eşdeğerini yazmaları gerekmektedir.e) Süresi içinde başvuruda bulunmak.IV - SINAV BAŞVURUSU:Sınav başvurusu, www.maliye.gov.tr veya www.abmaliye.gov.tr sayfalarında yer alan sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Ancak sınav başvuru formunu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle elden veya posta yoluyla getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları da kabul edilir.Elektronik ortamda sınav başvurusu, 3 Eylül 2012 - 14 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruyu elektronik ortamdan yapanların, sınav başvuru formunun imzalı bir örneğini en geç yazılı sınav saatinden önce sınavı yapan Birimin yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.Elden veya posta yoluyla yapılacak giriş sınavı başvuruları, aynı tarihler arasında, mesai günlerinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında alınacaktır.Elden veya posta yoluyla başvuracak adaylar sınav başvuru formunu www.maliye.gov.tr, www.abmaliye.gov.tr sayfalarından veya Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi, D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara adresinden temin edebilirler.Sebebi ne olursa olsun gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:Yazılı aşama yabancı dil ve alan bilgisi olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde iki oturumda gerçekleştirilecektir:- Birinci oturum (saat: 10.00 - 12.00): İngilizce dilinde çeviri ve kompozisyon sınavı.- İkinci oturum (saat: 14.00 - 17.00): İktisat (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat), Maliye (maliye teorisi, maliye politikası, Türk vergi sistemi), Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri) konularından oluşacak klasik usulde sınav.Sözlü aşamada adaylar;a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,e) Genel yetenek ve genel kültürü,f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilir.VI-DEĞERLENDİRME:Yazılı sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70tir. Birinci oturumun ağırlığı yüzde 25, ikinci oturumun ağırlığı yüzde 75 olacaktır. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 14 aday sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınavda adaylar, Komisyon tarafından V. Sınav Şekli ve Sınav Konuları başlığının(a) bendi için 50 puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar asil ve 3 yedek adayın isimlerinden oluşan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listedeki adayların hakkı, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.Giriş sınavının her iki aşamasında da 70 ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saate ilişkin bilgiler, sözlü sınava katılmaya hak kazananların adreslerine taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Aynı bilgiler ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet portalı ile www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr sayfalarında da duyurulur. Sözlü sınava girmeye hak kazanamayan adaylara ayrıca bildirimde bulunulmaz.Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Sınav Komisyonu tarafından en geç 10 gün içinde değerlendirilerek Komisyon kararı ilgiliye bildirilir.Sözlü sınav öncesi adaylardan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.Sözlü sınavın sonuçları, sözlü sınavı kazanan asil ve belirlenmesi halinde yedek adaylara posta ile taahhütlü olarak gönderilir ve ayrıca e-Devlet portalı ile yukarıda yer alan internet sayfalarında da duyurulur. Bu duyurular dışında ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.VIII - DİĞER HUSUSLAR:Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.Sınava ilişkin olarak (0312) 415 23 31, 415 23 25 veya 415 23 27 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. İletişim adresi: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi, D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara (faks: 0312 417 11 72; e-posta: info@abmaliye.gov.tr).İlan olunur.


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:53
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü