KASKİ Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

Gelen tepkiler üzerine ilan iptal edilmiştir.

banner396

KASKİ Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

Gelen tepkiler üzerine ilan iptal edilmiştir.

07 Kasım 2013 Perşembe 09:01
KASKİ Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

Gelen tepkiler üzerine ilan iptal edilmiştir...

İLAN

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI

 

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının...


Gelen tepkiler üzerine ilan iptal edilmiştir...İLAN


 


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:


 


MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI


 


Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz. Başvuruların bu sayıyı (40 kışı) aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır.İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de sınava çağrılır KASKİ Genel Müdürlüğü MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca boş bulunan 6 ve 8 Dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere 2 kişilik Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır.


 


A - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI :


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


b) Hukuk, iktisadı ve idari Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren dengi yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,


 


c) ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan KPSS (A Grubu) (KPSS-P 29), (KPSS P 108) puan türlerinin bir tanesinden 67 ve daha yukarı puan almış olmak,


 


d) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,


 


e) Tutum ve davranışları yönünden Mu fettişliğe engel durumu bulunmamak,


 


f) Başka bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması,


 


g) Kamuda en az 3 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde yerel yönetimlerde en az bir yıldır memur statüsünde çalışıyor olmak,


 


h) Askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,


 


i) Yapılacak inceleme sonunda adlı sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir halı bulunmamak,


 


j) Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak,


 


k)Suresi içinde başvurmak ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgilen KASKİ Genel Müdürlüğü insan Kaynak lan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim etmiş olmak,


 


l) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak.


 


B - SINAV BAŞVURUSU :


 


Başvurular, 11/11/2013 - 15/11/2013 tarih lerı arasında, mesai saatleri içerisinde, KASKİ Genel Müdürlüğü insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Zumrut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasınan / KAYSERİ adresine şahsen yapılacaktır.


 


C - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER, :


 


Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı sure içinde bir dilekçe ile KASKİ Genel Müdürlüğü insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvururlar. Dilekçeye, isteklinin yazışma adresi yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir


 


a) Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından dolduracak ve insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına verilecektir)


 


b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği (Kurumumuzca onaylanacaktır)


 


c) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ,


 


d) Adayın kendi el yazısı ile Özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; meslek veya işlen, kendisinin ilköğretim, Lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek ıkı kışının adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yuk sek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı.)


 


e) Yükseköğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti,


 


f) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,gJErkeklerde askerlik görevini yapmış olduğunu gösteren belge,


 


h) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,


 


ı)Kamuda en az 3 yıl görev yaptığını ve sınav ilan tarihinde yerel yönetimlerde en az bir yıldır memur statüsünde çalıştığını gösteren belge,


 


D - SINAV TARİHİ VE YERİ


 


Yazılı sınav 29/11/2013 tarihinde KASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu KASKİ Genel Mudur luğu Zumrut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 186 Kocasınan / KAYSERİ adresinde Saat: 16:00 da yapılacaktır.


 


E- SINAV KONULARI :


 


Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere ıkı aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Yazılı sınava girecekler KASKİ Genel Müdürlüğü nden Müfettiş Yardımcılığı Sınav Giriş Belgesi almak ve yazılı sınava bu belgeleriyle katılmak zorundadırlar. Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavı aşağıdaki ko nular seçilmek suretiyle yapılır.


 


a) Hukuk


 


1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)


 


2) İdare Hukuku (Genel Esaslar)


 


3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)


 


4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar)


 


5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)


 


6) Ticaret Hukuku Genel Esaslar)


 


7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)


 


b) Ekonomi


 


1) iktisat Teorisi (Mıkro-Makro ekonomi)


 


2) Güncel Ekonomik sorunlar


 


3) Milli gelir


 


c) Maliye


 


1)Turkıye Vergi Hukuku(Genel Esaslar)


 


2) Bütçe


 


d) Muhasebe


 


1) Genel Muhasebe


 


2) Bilanço


 


3) Muhasebe Sistemi (Kamu idarelerinde)


 


e) Teknik branşta olanlara ilgili teknik konular


 


F - SINAV GİRİŞ BELGESİ :


 


Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yen ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Sınav Giriş Belgelen, sınav saatine kadar insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde elden verilecektir. Sınava ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya surucu belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ayrıca bulundurulacaktır.


 


G - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI :


 


Yazılı sınavda,her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabıımesı için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda olmaması şarttır.


 


Yazılı sınav sonuçları 15 gun içinde ınternet üzerinde "www.kaski.gov tr ve KASKİ Genel Müdürlüğü Zumrut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 186 Kocasınan / KAYSERİ adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı olarak da bildirim yapılabilir. Ancak ilan panosundakı duyuru tebligat sayılır.


 


Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi : Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sozlu sına va tabı tutulurlar Sozlu sınavda adayların genel olarak zeka, muhakeme ve konuşma, yetenekleri gibi kişisel özelliklen yanında yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki düzeyleri de olçulur Sozlu sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek not verilir Sozlu sınavda adayın başarılı sayılabılmesı için, sınavda sorulan sorulara verilen cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 65 den aşağı olmaması şarttır.


 


Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sozlu sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yuk sek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğe sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi Genel Müdürlük binası ilan panosuna asılır.kurumun ınternet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır.


 


H-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:


 


Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gun içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gun içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir


 


I- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA :


 


Sınavda başarı gösteren aday boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanır.Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerme yedek adayların ataması yapılır.


 


Ayrıca; başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur.


 


KASKİ Genel Müdürlüğü Zumrut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasınan / KAYSERİ


 


Telefon: 0 352 337 09 45 Fax: 0 352 337 09 32 www kaskı gov.tr ilan olunur. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.11.2013 09:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394