Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzman yardımcılığı ilanı

  Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:   KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği.

banner396

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzman yardımcılığı ilanı

  Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:   KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği.

02 Eylül 2013 Pazartesi 09:22
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzman yardımcılığı ilanı

 

Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği...


 Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:


 


KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


 


Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 18 (onsekiz) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.


 


I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI


 


1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,


 


2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


 


3 - ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),


 


4 - 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle (35) otuzbeş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1978 ve sonraki tarihlerde doğanlar)


 


II - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ


 


Başvuru tarihleri: 09 - 20 Eylül 2013


 


Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.


 


Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


 


Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınava giriş belgelerini sınav tarihine kadar Müsteşarlıktan veya sınav günü sınav binasında oluşturulacak bankolardan alabilirler.


 


III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER


 


Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:


 


a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),


 


b) Üç adet vesikalık fotoğraf,


 


c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,


 


ç) Özgeçmiş.


 


Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir.


 


IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR


 


Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


 

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

1.Grup

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri

6

120

KPSSP33

75

2.Grup

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri

4

80

KPSSP33

75

3.Grup

Psikoloji Bölümü

2

40

KPSSP3

70

4.Grup

Sosyoloji Bölümü

2

40

KPSSP3

70

5.Grup

İletişim Fakültesi

4

80

KPSSP3

70

Toplam

18

360

 

 


V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.


 


Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve genel yetenek konularından oluşmaktadır. Yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır.


 


Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Müsteşarlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır.


 


Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;


 


a) 1. ve 2. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk, insan hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat.


 


b) 3. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Psikolojide temel kavramlar, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, kişilik kuramları, çatışma ve barış psikolojisi.


 


c) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı.


 


d) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji.


 


VI - YAZILI SINAVIN YERİ VE TARİHİ


 


Yazılı Sınav 03.11.2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.


 


VII - DEĞERLENDİRME


 


Yazılı sınav lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 60 puan, Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgiler 20 puan, genel kültür ve genel yetenek konuları 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.


 


Yazılı sınav sonuçları, Müsteşarlığımız www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.


 


Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati ayrıca bildirilecektir.


 


Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.


 


Sözlü sınavda adaylar;


 


a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),


 


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),


 


d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),


 


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),


 


yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.


 


Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.


 


VIII - SINAV SONUCU


 


Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.


 


Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.


 


Yapılacak sınav sonucunda, yukarıda belirtilen sayı kadar başarılı aday bulunmadığı takdirde, Müsteşarlık başarılı aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.


 


Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığımızın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.


 


Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde ise sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.


 


Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.


 


Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.kdgm.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.


 


İlan olunur.


 


İLETİŞİM BİLGİLERİ:


 


Adres: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı


 


Atatürk Bulvarı No :149 Bakanlıklar/ANKARA


 


Tel: 0(312) 422 60 00


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.09.2013 09:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394