Kalkınma Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı (14 Kasım 2012)

    TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.

banner396

Kalkınma Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı (14 Kasım 2012)

    TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.

14 Kasım 2012 Çarşamba 09:36
Kalkınma Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı (14 Kasım 2012)

 

 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BROŞÜRÜ

 

KASIM 2012

 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

 

HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Bankamız...


  


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.


 


TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


 


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BROŞÜRÜ


 


KASIM 2012


 


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.


 


HAKKINDA GENEL BİLGİLER


 


Bankamız ilk olarak 1877 sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27.11.1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. (DESİYAB) adı altında kurulmuştur. Kuruluş işlem ve faaliyetleri 1983 yılında yeniden düzenlenmiş, unvanı 15.07.1988 tarihinde “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmesine olanak sağlanmıştır.


 


20.01.1989 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararıyla T.C. Turizm Bankası A.Ş. tüm aktif ve pasifleriyle, Türkiye Kalkınma Bankası’na devredilmiş, böylece Banka’nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de eklenmiştir. Son olarak, Banka’nın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun, 14.10.1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 


4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci maddesine göre, Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülmektedir. Banka personeli, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun 4 üncü maddesinin c fıkrası hükümlerine tabidir.


 


Kamu sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin ilgili olduğu mercii, “Başbakanlık”tır. Genel Müdürlüğü Ankara’dadır ve İstanbul’da bir adet şubesi bulunmaktadır.


 


Bankamızın amacı, Türkiye’nin kalkınması için anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurt içi ve yurt dışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.


 


Banka sermayesinin 500 milyon TL’si kayıtlı, 160 milyon TL’si ise ödenmiştir. Ödenmiş sermayesinin %99,08’i T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olup geri kalan kısmı ise İMKB’de işlem görmektedir.


 


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, gerek bankacılık sektörünün genel görünümü içinde, gerekse kalkınma ve yatırım bankaları kategorisinde farklı ve giderek önemi artan bir bankacılık örneğini temsil etmektedir. Uzun vadeli kaynaklara dayalı kalkınma bankacılığı alanında 37 yılı aşan tecrübesi ile ülke kalkınmasının finansmanına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Başta enerji, enerji verimliliği, imalat sanayi, sağlık, turizm olmak üzere, bir çok alanda özel sektör yatırımlarını finansal olarak desteklemektedir. KOBİ’lere toptan bankacılık kanalıyla ulaşarak ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. 30.06.2012 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü toplam 3.069.043.000 TL’na ulaşmıştır. 2008 yılından bu yana kredi hacmi %265 artmıştır.


 


BANKAMIZIN TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HAKKINDA GENEL BİLGİLER


 


Teftiş Kurulu Başkanlığının görevi, Banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın Bankanın tüm faaliyetleri, birimleri ile konsolidasyona tabi ortaklıkları ve gerektiğinde Bankanın denetimle yetkili veya görevli olduğu iştiraklerinin işlem, hesap ve faaliyetlerinin hukuki, idari, mali ve işletmecilik konularında, dönemsel ve riske dayalı olarak teftiş ve incelenmelerini sağlamak, gerektiğinde soruşturma yapmak, eksiklik, hata ve suiistimalleri ortaya çıkarmak, bunların yeniden oluşmasının önlenmesine ve Banka kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmaktır. Ayrıca BDDK tarafından yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında iç denetim fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Bu kapsamda iç denetim, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetim faaliyetleri yürütülmektedir.


 


Başkanlık, doğrudan Yönetim Kuruluna bağlıdır. Bu bağlılık, Denetim Komitesi eliyle yürütülür. Denetim Komitesi 3 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.


 


Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev merkezi Ankara’dır. Kurul, halen 1 Başkan 13 Başmüfettiş ve 2 idari personelden oluşmaktadır. Müfettiş Yardımcılığı görev süresi en az 3 yıldır. Müfettiş Yardımcılığına atananlar, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerine alıştırılmak ve bunların yöntem ve şekilleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Müfettişler yanında görevlendirilirler. Başkanlık, asgari iki yıl süreyle Müfettiş refakatinde çalıştırılan Müfettiş Yardımcılarından bağımsız olarak görev yapabilecekleri kanısına ulaşılanlara re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verebilir. En az üç yıl süreyle yetişme dönemi geçirmiş Müfettiş Yardımcıları, Müfettişliğe yükseltilmek amacıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe atanırlar.


 


Müfettiş Yardımcılığına atanacakların alacakları ücret, her üç ayda bir ödenen ikramiyelerle birlikte ortalama 3.500 TL’ civarındadır.


 


Ayrıca KPDS sonucu esas alınmak suretiyle derecesine göre 320 TL ile 120 TL arasında yabancı dil tazminatı ödenmektedir.


 


Banka karının birinci temettüden sonra kalan kısmının, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan bölümü, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak ve Banka Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere, personele temettü ödemesi yapılabilmektedir.


 


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.


 


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI


 


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sınavla;


 


a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan azami 5 Müfettiş Yardımcısı,


 


b) Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümünü ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan azami 3 Müfettiş Yardımcısı,


 


olmak üzere toplam en fazla 8 Müfettiş Yardımcısı alımı öngörülmektedir.


 


I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI :


 


1) Türk vatandaşı olmak.


 


2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.


 


3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,


 


4) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.


 


5) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.


 


6) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak.


 


7) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olmak.


 


8) 01.01.2012 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,


 


9) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya sağlık engeli bulunmamak.


 


10) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7 -8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) neticesinde ;


 


- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP40, KPSSP42 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış


 


olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 aday içerisinde bulunmak,


 


- Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için KPSSP7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 aday içerisinde bulunmak,


 


(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır. )


 


11) ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7 -8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 60’ta 36 (%60) doğru cevap sayısına sahip olmak veya son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen; Kamu Personel Dil Sınavı’ndan (KPDS) 60 puan yada buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan KPDS 60 puana eşdeğer puanlardan birini almak.


 


II. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER


 


Sınava katılmak isteyen adaylar Giriş Sınavı Başvuru Formu’nu kendi el yazısıyla doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı’na müracaat edeceklerdir.


 


a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Banka tarafından onaylı örneği,


 


b) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında 2 adet fotoğraf,


 


c) KPSS sonuç belgesi


 


d) KPDS sonuç belgesi veya muadili yabancı dil sonuç belgesinin aslı ya da Banka tarafından onaylı örneği (Yabancı dil seviyesini belgelemek için gerektiğinde)


 


Posta yoluyla başvuru yapılması halinde (a) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin noter onaylı olması ve müracaatların son başvuru günü mesai bitimine kadar Bankaya ulaşmış olması gerekmektedir.


 


Giriş Sınavı Başvuru Formunda eksik bilgi ve belge verenlerin başvuruları dikkate alınmayacak ve ilgililer sınava kabul edilmeyecektir. Yanlış bilgi ve belge verenlerin, sınavı kazanmış olsalar bile atamaları yapılmayacak ve sorumluları hakkında yasal işlem yapılacaktır.


 


III. SINAV BAŞVURU ADRESİ VE SON BAŞVURU TARİHİ


 


Sınava girmek isteyenler 3 Aralık 2012 Pazartesi günü mesai bitimine (17:30) kadar “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Necatibey Caddesi No: 98 06100 Bakanlıklar/ANKARA” adresindeki Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 


Teftiş Kurulu Başkanlığı ve sınav hakkında ayrıntılı bilgileri içeren Giriş Sınavı Broşürü ile Giriş Sınavı Başvuru Formu;


 


- Ankara'da “Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA” ve ”İzmir Caddesi No:35 Kızılay/ANKARA” adreslerindeki Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. hizmet binalarından,


 


- İstanbul'da “Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. No:5 Mecidiyeköy-İSTANBUL” adresindeki Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi’nden


 


- (http://www.kalkinma.com.tr) internet adresinden temin edilebilir.


 


- Ayrıca, sınav ile ilgili her türlü bilgi temini için (0312) 231 42 67 ve (0312) 231 26 43 no.lu telefonlar aranabilir.


 


IV. YAZILI SINAV KONULARI, TARİHİ, SAATİ VE YERİ


 


Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, www.kalkinma.com.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri adayların adreslerine gönderilecektir. Adaylar, Banka tarafından yapılacak yazılı giriş sınavına girerken aday kartları ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar. Aday kartı eline geçmeyen veya aday kartını kaybeden adaylar, Başkanlığa önceden bilgi vermek kaydıyla, Başkanlık nezdindeki aday bilgileriyle kontrolü yapılarak yazılı sınava alınabilecektir.


 


a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için aşağıda yer alan konulardan belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.


 


I. Oturum (İktisat)


 


Konular : Mikro İktisat, Makro İktisat, Para – Banka, Uluslararası İktisat


 


Tarih ve Saat : 22.12.2012 9:30 – 12:00


 


II. Oturum (Hukuk)


 


Konular : Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar)


 


Tarih ve Saat : 22.12.2012 14:00 – 16:30


 


III. Oturum (Muhasebe)


 


Konular : Genel Muhasebe, Mali Analiz


 


Tarih ve Saat : 23.12.2012 9:30 – 12:00


 


b) Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için; aşağıda yer alan konulardan belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.


 


I. Oturum (Genel Mühendislik)


 


Konular : Matematik, İstatistik, Genel İktisat, Genel Kimya, Fizik


 


Tarih ve Saat : 22.12.2012 9:30 – 12:00


 


II. Oturum (Endüstri Mühendisliği)


 


Konular : Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Kalite Yönetimi, Üretim Planlaması ve Yönetimi, Finans Yönetimi


 


Tarih ve Saat : 22.12.2012 14:00 - 16:30


 


c) Yazılı sınav “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Necatibey Cad. No.98 06100 Bakanlıklar/Ankara” adresinde yapılacaktır.


 


V. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME


 


Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşmaktadır.


 


Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her sınav grubundan 100 tam not üzerinden en az 60 alınması, gruplar not ortalamasının ise 65’ten az olmaması gerekmektedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.


 


Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlardan ilk 20 aday, Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlardan ise ilk 12 aday sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı sınavdan başarı gösterenler ile sözlü sınavın yeri, günü, saati ve diğer hususlar Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir.


 


Sözlü sınavda adaylara alan konularıyla birlikte, genel kültür düzeyini ölçecek sorular da sorulur. Değerlendirmede adayın bilgisi, zekası, kavrama hızı, ifade ve temsil yeteneği, tavır ve hareket gibi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda tam not 100’dür. Adaylara Giriş Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri, bütün sınav konuları için ayrı bir not verir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının 70’ten aşağı olmaması gerekir.


 


Sözlü sınavda başarılı olanlar; Yazılı ve Sözlü sınav notlarının ortalamalarına göre en yüksek puandan başlamak üzere nihai bir sıralamaya tabi tutulur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı alımı öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Sınav sonucunda yedek aday belirlenmeyecek olup diğer adaylar için sınav sonucu hiçbir müktesep hak teşkil etmez.


 


Sınavı kazananlar, Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir ve ayrıca kazanan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.11.2012 09:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394