Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Alım İlanı- İptali

Kalkınma Bakanlığından:/ 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır   KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN İLANIN İPTALİ   28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kalkınma Bakanlığına.

banner396

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Alım İlanı- İptali

Kalkınma Bakanlığından:/ 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır   KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN İLANIN İPTALİ   28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kalkınma Bakanlığına.

18 Ocak 2014 Cumartesi 09:34
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Alım İlanı- İptali

Kalkınma Bakanlığından:/ 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

 

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN İLANIN İPTALİ

 

28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kalkınma Bakanlığına...

Kalkınma Bakanlığından:/ 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır


 


KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN İLANIN İPTALİ


 


28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kalkınma Bakanlığına Sınavla 32 Adet Planlama Uzman Yardımcısı Alımına ilişkin ilani iptal edilmiştir.


 


İlanen duyurulur.


 


Kalkınma Bakanlığından:


 


KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR


 


1) Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 7, 8, 9 uncu derecelerine atanacak toplam 32 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.


 
 

Bölüm

Adet

1

İKTİSAT

9

2

İŞLETME

5

3

MALİYE

2

4

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2

5

HUKUK

4

6

PSİKOLOJİ

2

7

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

5

8

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

3

 

TOPLAM

32 


2) Sınava Katılma Şartları:


 


Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,


 


b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak,


 


c) Giriş sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve daha sonra doğmuş olmak),


 


ç) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak gerekmektedir.


 


3) Adaylardan:


 


7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, KPSSP4 puan türünden;


İKTİSAT

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

180

aday

İŞLETME

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

100

aday

MALİYE

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

HUKUK

alanı için

70

ve üzeri puan alan ilk

80

aday

PSİKOLOJİ

alanı için

70

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

100

aday

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

60

aday 


 


yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.


 


Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 21 Şubat 2014 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinde yayınlanacak, ayrıca ilgililer Kalkınma Bakanlığından bizzat öğrenebileceklerdir.


 


4) İstenen Belgeler:


 


Sınava gireceklerin başvurularını;


 


www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından;


 


a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,


 


b) Özgeçmişini,


 


c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,


 


taratıp sisteme yükleyerek 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren 31 Ocak 2014 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapmaları gerekmektedir.


 


Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


 


5) Yazılı Sınav:


 


Yazılı sınav 9 Mart 2014 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 28 Şubat 2014 gününden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.


 


Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü klasik usulde gerçekleştirilecek olup; yazılı sınavda adaylara kendi mesleki alanlarından (% 60), genel iktisat alanından (% 15) ve kompozisyondan (%25) oluşan bir sınav uygulanacaktır.


 


Sonuçlar 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.


 


6) Sözlü Sınav:


 


Sözlü sınav tarihi Bakanlığımız tarafından www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.


 


Bu sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.


 


7) Değerlendirme ve Atama:


 


Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, giriş sınav komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.


 


Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.


 


Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.


 


Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan olunacaktır. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.


 


Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


 


Kamuoyuna duyurulur.


 


İrtibat Telefon Numaralarımız : 0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 37 - 294 69 48


 


Internet Adresimiz : www.kalkinma.gov.tr


 


Adresimiz : Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.01.2014 09:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394