Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor.

banner396

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor.

28 Ocak 2014 Salı 22:03
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor. İşte ilanın detayları...

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

SINAV DUYURUSU

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 2012 ve 2013 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (KPDS veya YDS dengi puanı ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 03-05 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

1-BASVURU SARTLARI

A- GENELSARTLAR

a) 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinde sayılan genel s¸artları tas¸ımak.

b) Faku¨ltelerin do¨rtyıllık bilgisayar mu¨hendisligˆi, yazılım mu¨hendisligˆi, elektrikmu¨hendisligˆi, elektronik mu¨hendisligˆi, elektrik veelektronik mu¨hendisligˆi bo¨lu¨mlerinden ya da bunlaradenkligˆi Yu¨kseko¨gˆretim Kurulunca kabul edilmis¸yurt dıs¸ındaki yu¨ksek o¨gˆretim kurumlarından mezunolmak. (Aylık bru¨t so¨zles¸me u¨cret tavanının 2, 3 ve 4katı o¨denecek pozisyonlardan yalnızca biri ic¸in bas¸vurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenlerdıs¸ında kalan do¨rt yıllık egˆitim veren faku¨ltelerinmu¨hendislik bo¨lu¨mlerinden, fen-edebiyat, egˆitim veegˆitim bilimleri faku¨ltelerinin, bilgisayar ve teknoloji u¨zerineegˆitim veren bo¨lu¨mleri ile istatistik, matematik ve fizikbo¨lu¨mlerinden ya da bunlara denkligˆiYu¨kseko¨gˆretim Kurulunca kabul edilmis¸ yurtdıs¸ındaki yu¨ksek o¨gˆretim kurumlarından mezun olmak,(Aylık bru¨t so¨zles¸me u¨cret tavanının 2 katıo¨denecek pozisyonlar pozisyonlardan yalnızca biri ic¸inbas¸vurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı vegelis¸tirilmesi ile bu su¨recin yo¨netimi konusunda veyabu¨yu¨k o¨lc¸ekli agˆ sistemlerinin kurulumu veyo¨netimi konusunda u¨cret tavanı iki katını gec¸emeyecekler ic¸inen az 3 yıllık digˆerleri ic¸in en az 5 yıllık mesleki tecru¨beyesahip bulunmak. (Mesleki tecru¨benin belirlenmesinde; bilis¸impersoneli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun4'u¨ncu¨ maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KanunHu¨kmu¨nde Kararnameye tabi so¨zles¸meli statu¨dekihizmetler ile o¨zel kesimde sosyal gu¨venlik kurumlarına primo¨denmek suretiyle is¸c¸i statu¨su¨nde bilis¸impersoneli olarak gec¸tigˆi belgelenen hizmet su¨releri dikkatealınır),

d) Bilgisayar c¸evre birimlerinin donanımı ve kurulan agˆyo¨netimi gu¨venligˆi hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıylagu¨ncel programlama dillerinden en az ikisini bildigˆini belgelemek.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Ağ SistemleriTakım Lideri (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

a) Bilişim sistemleri iletişimikonusunda 10 yıl tecrübeli olmak.

b) En az bir işletim sistemikonusunda (tercihen Windows ailesi) expert/engineer/uzman düzeyinde en az 10yıl sertifikalı ve tecrübeli olmak.

c) Cisco CCNP ya da CCIE R/S ve CCDPyada CCDE konusunda 10 yıl sertifikalı ve tecrübeli olmak.

ç) Cisco Nexus Switch’ler konusunda bilgisahibi olmak.

d) Analitik düşünce ve hızlı problemçözme yeteneğine sahip olmak.

e) Hızlı öğrenme ve kendinigeliştirme yeteneğine sahip olmak.

f) Yoğun ve stresli iş temposuna ayakuydurabilecek olmak.

g) Dokümantasyona önem vermek ve bunudüzenli olarak yapmak.

ğ )Takım çalışmasınayatkın olmak.

Tercihen;

h) Ayrıca Cisco CCNP Security ve CCNP Service Provider sertifikalarınasahip olmak.

ı )Elektrik ve/veya Elektronik veyaBilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

i )ITIL sertifikasına sahip olmak.

j )IPv6; adresleme, routing ve tünellemekonularında bilgi sahibi olmak.

 

2-Veri Tabanı Yöneticisi (1 kis¸i –Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözles¸me Ücret Tavanının 4 katı)

a) Müşteriyönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimikonularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) Ortaveya bu¨yu¨k o¨lc¸ekli bilgi is¸lem merkezlerindeveritabanı yo¨neticisi olarak en az 5 yıl c¸alıs¸mıs¸olmak.

c) OracleVeritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecru¨be sahibiolmak.

d) OracleRAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, Oracle RAC konusuözelinde en az 5 yıl tecrübeli olduğunubelgelemek.

e) OracleExadata, MS-SQL,IBM-DB2 ürünleri için tecru¨be sahibi olmak.

f) DBUA,Opatch, Klonlama konularinda tecrübeli olmak.

g) I·leriseviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak.

ğ ) Linux, Unix ve Windows platformlarında en az 5 yıl tecru¨be sahibiolmak ve belgelemek.

h ) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node’lumimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning,konusunda en az 4 yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek.

ı ) Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 4yıl deneyim sahibi

olmak.

i ) Analitik düşünebilmek, takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişimbecerisi yüksek olmak.

j ) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

k ) İyi derecede ingilizce bilmek.

l ) Erkek adaylar için en az 3 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya daaskerliğini yapmış olmak.

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.

n ) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen;

o) Üniversitelerin4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak (Bilgisayar Mühendisliği,ElektrikElektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik veilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)

ö ) OCP, OCE, OCT Belgesine sahip olmak.

p ) En az 8 yıl çalışma tecrübesinesahip olmak.

 

 

3- Ağ Güvenliği Yöneticisi(1 kis¸i – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözles¸me Ücret Tavanının 3 katı)

a) Microsoft Server, Mac ve Linuxişletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ(WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), MPLS (MultiProtocol Label Switching), DinamikYönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusundabilgi sahibi olmak.

c) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları(Switch), Yönlendiriciler ( Router) konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak.

ç) Checkpoint Firewall ailesi ve NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Microsoft forefront, McAfee URL filtreleme, McAfee IPSürünleri konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Bir kurum ve/veya kuruluşun en az100 kullanıcılı IEEE802.1x uygulamasını yapmış olmak ve projede aktif olarakyer almış olmak.

f) Teknoloji entegrasyonları, mevcutdurum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

g) Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.

ğ ) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

h) Elektrik ve Elektronik veyaBilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

ı) ITIL sertifikasına sahip olmak.

i) WAF (web application firewall) konusunda bilgi ve tecrübesahibi olmak.

j) Database firewall İmperva konusunda bilgi ve tecrübe sahibiolmak.

k) IPv6; adresleme, routing vetünelleme konularında bilgi sahibi olmak.

 

4- Veri MerkeziYöneticisi (1 kis¸i – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözles¸me ÜcretTavanının 3 katı)

a) Cisco veBrocade SAN sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b) EMC veHitachi Storage sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) EMCDatadomain yedekleme sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) Veri merkezini proaktif tarzda yönetebilecekprosedürleri oluşturup uygulayabilecek bilgi birikimi ve kabiliyete sahipolmak.

d) Unix veLinux işletim sistemleri konusunda bilgi ve RHCE (Red Hat Certified Engineer) sertifikası sahibi olmak.

e) Sunucu,donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

f) HP Sunucu ailesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Veri merkeziyapılandırması ve konsolidasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

ğ) Analitik düşünce ve hızlı problem çözmeyeteneğine sahip olmak.

h) Hızlı öğrenme ve kendinigeliştirme yeteneğine sahip olmak.

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayakuydurabilmek.

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunudüzenli olarak yapmak.

j) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

k) Bir veri merkezinde bulunan UPS, İklimlendirme sistemi, Yangın korumasistemi ve bunların merkeziyönetimini sağlayan yazılımları yönetebilecek düzeyde teknolojik bilgiye sahipolmak.

l) Altyapı donanımları (Server Products, Blade Systems, Data StorageSystems, Backup Systems vb.) üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

m) ITIL sertifikasına sahip olmak.

n) Veri merkezleri Tier (3,4) Sertifikasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

 

 

5- Yazılım Uzmanı (1 kis¸i – Tam zamanlı- Aylık BrütSözles¸me Ücret Tavanının 3 katı)

a) J2EE,EJB 3.1,SOA,JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.0, JasperReport, Junit, Maven, SubVersion, NetBeans, Jira konularındabilgili ve deneyimli olmak.

b) ASP.NET-C#-AJAX ve SOA teknolojileri ilegeliştirilmiş az bir projede çalışmışolmak.

c) WebServisleri Güvenliği ve Farklı frame-work’ler üzerinde bilgi ve deneyim sahibiolmak.

ç ) JSP- JSF, 1.2 framework üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve belgeleyebilmek.

d) BPMS,ESB ve ortakatman mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

e) UML2.0, BPMN 2.0 modelleme standartları konusunda bilgili ve deneyim sahibi olmak.

f) Nesne-yönelimliteknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

g) IBMMQ ürünü, JMS vb. Asenkron iletişim protokolleri üzerinde bilgi ve tecrübesahibi olmak.

ğ) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikleilgili ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak.

h) Analitikdüşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayakuydurabilmek.

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarakyapabilmek.

Tercihen;

j) Java veya .NET Eğitim Katılım veya Uzmanlıksertifikasına sahip olmak.

k) Ms Project konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlıksertifikasına sahip olmak.

l) Yazılım Test Süreci konusunda Eğitim Katılım veyaUzmanlık sertifikasına sahip olmak.

 

6- Yazılım Uzmanı (1 kis¸i– Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözles¸me Ücret Tavanının 3 katı)

a) Çokkatmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) CSS,jQuery konularında ileri derecede bilgive deneyim sahibi olmak.

c) XMLServisleri,Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

ç) Net ile web tabanlıuygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

d) VB.NET,ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, CrytalReports, IIS 6.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak.

e) VisualStudio.NET C#,Entity Framework,inheritance konularında yüksek düzeyde bilgisahibi olmak.

f) DevExpress.Net componentlerini iyi derecede bilen

SQL Server üzerinde TSQL,stored procedure,function yazabilmek.

g) Windowsservisleri, Web Teknolojileri, Net Framework 3.5 / 4.0, TFS konularında bilgive deneyim sahibi olmak.

ğ) SQL Server, Oracle veritabanlarında deneyim sahibi olmak.

h) Erkekadaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerliğiniyapmış/muaf olmak.

ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasınayatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayakuydurabilecek olmak.

j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenliolarak yapabiliyor olmak.

Tercihen;

k) Üniversitelerin Elektrik Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.

l) SAP Business Objects, Oracle BI, MicrosoftBusiness Intelligence Development Studio , IBM Cognos, SAS, Qlikviewürünlerinden en az biri ile çalışmış olmak.

 

 

 

7- SistemYöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

a) MS Windows Server 2008 ve 2012 de,MCTS (Microsoft CertifiedTechnology Specialist), MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Sertifikalarınasahip olmak.

b) Sunucu sanallaştırma konusundatecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Microsoft Exchange 2010, MicrosoftLync Server Enterprise, çoklu siteüzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, FileServer, Windows Remote Desktopmimarisi, System Center End Point Protection, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorunçözümleme tecrübelerine sahibi olmak.

ç) Analitik düşünce ve hızlı problem çözmeyeteneğine sahip olmak.

d) Hızlı öğrenme ve kendinigeliştirme yeteneğine sahip olmak.

e) Yoğun ve stresli iş temposuna ayakuydurabilmek.

f) Dokümantasyona önem veren ve bunudüzenli olarak yapmak.

g) Takımçalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

h) ITIL sertifikasına sahip olmak.

ı) Microsoft TMG, SCOM ve Microsoft SCCMürünleri hakkında bilgi sahibi olmak.

i) IPv6; adresleme, routing ve tünellemekonularında bilgi sahibi olmak.

8- Ağ SistemleriUzmanı (1 kis¸i – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

a) Bilişim sistemleri iletişimikonusunda 5 yıl tecrübeli olmak.

b) Cisco CCNP konusunda 5 yılsertifikalı ve tecrübeli olmak.

c) Birden fazla WAN bağlantısı olanKurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak.

ç) Wireless ve Load Balancer, teknolojilerikonusunda bilgi sahibi olmak.

d) Cisco 6500 serisi BackboneSwitchler, Cisco 7200 Serisi Router’lar konusunda bilgi ve tecrübe sahibiolmak.

e) VPN teknolojileri, MPLS ve DinamikRouting protokollerine hakim olmak.

f) Analitik düşünce ve hızlı problemçözme yeteneğine sahip olmak.

g) Hızlı öğrenme ve kendinigeliştirme yeteneğine sahip olmak.

ğ) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.

h) Dokümantasyona önem veren ve bunudüzenli olarak yapmak.

ı) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

i) ITIL sertifikasına sahip olmak.

j) Cisco Nexus Switch’ler konusundabilgi sahibi olmak.

k) IPv6; adresleme, routing vetünelleme konularında bilgi sahibi olmak.

9- Yazılım Uzmanı (1kis¸i – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözles¸me Ücret Tavanının 2 katı)

a) Çokkatmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) CSS,jQuery konularında ileri derecede bilgive deneyim sahibi olmak.

c) XMLServisleri,Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

ç) Net ile web tabanlıuygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

d) VB.NET,ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, CrytalReports, IIS 6.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak.

e) VisualStudio.NET C#,Entity Framework,inheritance konularında yüksek düzeyde bilgisahibi olmak.

f) DevExpress.Net componentlerini iyi derecede bilen

SQL Server üzerinde TSQL,stored procedure,function yazabilmek.

g) Windowsservisleri, Web Teknolojileri, Net Framework 3.5 / 4.0, TFS konularında bilgive deneyim sahibi olmak.

ğ) SQL Server, Oracle veritabanlarında deneyim sahibi olmak.

h) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisiolmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak.

ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkınve iletişim becerisi yüksek olmak.

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayakuydurabilecek olmak.

j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenliolarak yapabilmek.

C - İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ

Genel Şartlarbaşlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerindelisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

 

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu(Fotoğraflı),

2) Özgeçmiş,

3) Referansmektubu, (Görev yaptığı yerlerden alınacak mektup)

4) İngilizcedilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılanyabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDSdengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiğitakdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (Sınava çağrılacak adaylarınbelirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamıdikkate alınacaktır.),

5) Lisansdiploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibrazedildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

6) Genelşartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her birpozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterenbelgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

 

Başvuru Şekli ve Zamanı:

Gümrük veTicaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz vedoğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruların; 24Ocak 2014 – 07 Şubat 2014 tarihleri arasında engeç mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel DairesiBaşkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekildeposta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğersebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı PersonelDairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 EskişehirYolu 9. Km Kat:5 Oda No:522 Çankaya /ANKARA

 

D - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvurularınincelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanınınyüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamıesas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınavaçağrılacaktır.

 

Bu sıralamaya göreson sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerintamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tampuan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göreBilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylarnihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısıkadar aday alınacaktır.

E - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzdeyetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacaksıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.gtb.gov.tr sitesinde 19.02.2014tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligatyapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerineherhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

F - SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları,Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konularve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği günduyurulacaktır. Sözlü sınav Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:525 Eskişehir Yolu 9. Km. Kat:5Çankaya/ANKARA adresinde bulunanBakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

G - SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlüsınav sonuçları www.gtb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılıbildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyonsayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarınbaşvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamışolsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasalişlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasındasırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

H - ÜCRET

Aşağıdakitabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti,657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdamedilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı (7514,68 TL), üç katı (11272,02TL ) ve dört katı (15029,36 TL)olarak belirlenmiştir.

Ancak Kurum,tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

Duyurulur.

 

 

İlan Sıra No

Alınacak Kişi Sayısı

Ünvan

Ücret

Açıklama

1

1

Ağ Sistemi Takım Lideri

4 Kat

Sözleşme ücret tavanının dört katı

2

1

Veri Tabanı Yöneticisi

4 Kat

Sözleşme ücret tavanının dört katı

3

1

Ağ Güvenliği Yöneticisi

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

4

1

Veri Merkezi Yöneticisi

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

5

1

Yazılım Uzmanı

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

6

1

Yazılım Uzmanı

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

7

1

Sistem Yöneticisi

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

8

1

Ağ Sistemleri Uzmanı

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

9

1

Yazılım Uzmanı

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

İLETİŞİMBİLGİLERİ:

Bilgi İşlemDairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 449 1100

Bilgi İşlemDairesi Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 4491122

www.gtb.gov.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.01.2014 22:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394