Göç Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca.

banner396

Göç Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca.

20 Eylül 2013 Cuma 11:34
Göç Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca...


Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUİçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (65), 8 inci dereceden (35) adet olmak üzere toplam (100) adet kadroya Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır.I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,3 - ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),4 - 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle (35) otuzbeş yaşını doldurmamış (01.01.1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.II - SINAV BAŞVURUSU1 - Giriş Sınavı başvuruları 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp 04 Ekim 2013 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir (04 Ekim Cuma günü sınav ücreti yatıranlar 05 Ekim Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir).2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretini Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti alınmaksızın yatıracaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, GAZİSEM’in https://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır.3 - Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava katılacaklarını belirteceklerdir.4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.5 - Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.6 - Ancak sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri GAZİSEM tarafından geri ödenecektir.III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELERGiriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).b) Üç adet vesikalık fotoğraf.c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı.ç) T.C. kimlik numarası beyanı.d) Özgeçmiş.Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARGöç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.TABLO-1Gruplar
Mezun Olunan Alan/Bölüm
Kadro Adedi
Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
KPSS Puan Türü
Taban Puan
1.Grup
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları
20
400
- KPSSP30
70
2.Grup
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları
20
400
-KPSSP64
70
3.Grup
Çalışma Ekonomisi, İktisat, İşletme, Maliye Bölümü Mezunları
15
300
-KPSSP101
70
4.Grup
Hukuk Fakültesi Mezunları
15
300
- KPSSP21
70
5. Grup
İstatistik Bölümü Mezunları
4
80
-KPPSP25
70
6.Grup
Sosyoloji Bölümü Mezunları
10
200
-KPSSP68
70
7.Grup
Psikoloji Bölümü Mezunları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
10
200
-KPSSP68
70
8.Grup
İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Sinema ve Televizyon bölümlerinden mezun olmak
6
120
-KPSSP68
70
Toplam
 
100
2000
 
 
V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:A. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır. Sınav konuları:a) Yabancılar hukuku,b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.B. Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;a) 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup Adaylar sınav soruları için alan bilgisi konularıİktisat Grubu: Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.Maliye Grubu: Kamu maliyesi, maliye politikası.Hukuk Grubu: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları.Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.b) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve kıymetli evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), iş hukuku, uluslararası hukukc) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konularıOlasılık ve matematiksel istatistik, örnekleme ve ölçüm yöntemleri, optimizasyon teknikleri, regresyon analizi, parametrik ve parametrik olmayan test yöntemleri.ç) 6. Grup Adayları için alan bilgisi konularıGenel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı.d) 7. Grup Adayları için alan bilgisi konularıPsikolojide temel kavramlar, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, kişilik kuramları, çatışma ve barış psikolojisi.e) 8. Grup Adayları için alan bilgisi konularıİletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji.VI - SINAV TARİHİ VE YERİ:- Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 27 Ekim 2013 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00'da başlayacaktır. Sınavın süresi GAZİSEM tarafından adaylara duyurulacaktır.- Sınava başvuran adaylar için GAZİSEM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 21 Ekim tarihinden itibaren GAZİSEM’in https://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.-Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.goc.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZYazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr/ internet adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40.00TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Söz konusu itirazlar aynı gün GAZİSEM’e iletilecektir. GAZİSEM tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3 (üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.goc.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVYazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.Sözlü sınavda adaylar;a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.IX - GİRİŞ SINAVI SONUCUGiriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.goc.gov.tr) ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELERUzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.b) Dört adet vesikalık fotoğraf.c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.d) Mal bildirimi.e) Kamu etik sözleşmesi.İlan olunur.İLETİŞİM BİLGİLERİ:Adres: Göç İdaresi Genel MüdürlüğüLalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/306370 Yenimahalle /ANKARATel : 0 312 397 56 42 - 0312 397 28 36Fax : 0 312 397 52 76

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.09.2013 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394