Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli 950 Personel Alacak

Geçlik ve Spor Bakanlığı, 300 antrenör ve 650 spor uzmanı olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personel alacak.

banner396

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli 950 Personel Alacak

Geçlik ve Spor Bakanlığı, 300 antrenör ve 650 spor uzmanı olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personel alacak.

27 Ekim 2015 Salı 12:50
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli 950 Personel Alacak
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam  edilmek  üzere  3289  sayılı  Spor  Genel  Müdürlüğünün Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSSP3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve  20 erkek  Spor  Masörü) olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personel  alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 18 Kasım 2015 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile Ankara'da yapılacaktır.


SÖZLEŞMELİ  SPOR  UZMANI  VE  SÖZLEŞMELİ  ANTRENÖR   ALIMI ESASLARI

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü   Amatör   Spor   Dalları   Ceza   Yönetmeliğine veya   ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik  suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

B- Özel Şartlar
1- Başvuru  tarihi itibariyle sözleşmeli  Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:
a) Spor  Psikoloğu:  Psikoloji  alanında  yükseköğrenim  görmüş   olmak  ve  spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında  lisansüstü, kurs, araştırma çalışması  gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
b) Spor  Fizyoterapisti:  Üniversitelerin  fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Sözleşmeli Spor Eğitim Uzmanlarının alımı, mezun olunan bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.

2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
b) Son olimpiyat ve paralimpik oyunlarda fiilen yarışması yapılan ve EK-1 sayılı tabloda belirtilen olimpik ve paralimpik spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin  pozisyon  unvanlarına  göre dağılımı EK-2 sayılı tabloda belirtilmiştir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar, başvurularını 28 Ekim 2015 tarihinden 06 Kasım 2015 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve  Spor Bakanlığı Personel  Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmek suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı için tercihte bulunacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak her bir pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttan her hangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.

Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.

III- SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş  sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
 
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde  sıralama  yapılırken,  adayların  puanının  eşit  olması  halinde,  KPSS  puanı  daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak, Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla  yapılacak  başvurular kabul  edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş  günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.

C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

I-İSTENİLECEK BELGELER

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.

II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA

Sınavı  kazanan  adayların  görev  yapacakları  yerler ile  bu  yerlerin  tercihine  ilişkin usuller sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. Başarılı olan adayların görev yapacakları iller, ilgililerin başarı puanları ve yapacakları tercihler dikkate alınarak, mevcut tesis durumu, personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Sınava başvuru yapan tüm adaylar, Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

Asıl olarak sınavı kazananlardan Genel  Müdürlükçe belirlenen görev  yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.

Göreve  başlamaya hak  kazanan  adayların  listesi  (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş)  gün  içerisinde  görev  yerlerine  giderek  fiilen  göreve başlayacaklardır. Süresi  içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.

Belirlenen  son  göreve  başlama tarihi  itibariyle,  doğum,  hastalık,  askerlik  vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış  ise sözleşmeleri  iptal edilecektir.  İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir.  Bu  kişiler  hakkında  ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulunulacaktır.

İlgililere duyurulur.

EKLER :
EK:1- Antrenör Branş Listesi
EK:2- Pozisyon Unvanına Göre Sözleşmeli Personel Kontenjan Tablosu>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.10.2015 11:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halis özergin 3 yıl önce

Arkadaşlar torpili olmayan başvurmasın. Akp o alınacak 950 kişiyi önceden ayarlamıştır zaten. Emeğinizi zayi etmeyin.

Avatar
akif şan 2 yıl önce

Sonuçlar ne zaman açıklanacak

Avatar
Pınar Kaya 2 yıl önce

Arkadaşlar sonuçlar ne zaman açıklanacak. Bilgisi olan var mı?

Misafir Avatar
yeşil zeytin 2 yıl önce @Pınar Kaya

açıklandı..

Beğenmedim! (0)

banner389

banner394