Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat Alımı(2 Kasım 2012)

        T.

banner396

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat Alımı(2 Kasım 2012)

        T.

02 Kasım 2012 Cuma 14:26
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat Alımı(2 Kasım 2012)

 

 

 

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

 

1. GENEL HUSUSLAR

 

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı...


  


 


 


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


 


EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 


MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK


 


SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI


 


1. GENEL HUSUSLAR


 


a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına EK’ de belirtilen statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK’ de belirtilmiştir.


 


b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.


 


c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.


 


ç) Adaylardan başvuru esnasında başvuruda bulunacağı unvana ayrılan pozisyon sayısı kadar atanmak istediği yer tercihi sırası alınacaktır. İşlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, tercihlerin hazırlanıp başvuruda bulunulması faydalı olacaktır.


 


d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır.


 


e) Tam zamanlı Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2012 yılında yapılan KPSS puanı esas alınacaktır.


 


f) Sözleşmeli pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1. maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


 


2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR


 


Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak,


 


1. Türk Vatandaşı olmak,


 


2. İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Kasım 2012 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (17 Kasım 1976 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar),


 


3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


5. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)


 


b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilan EK’ inde belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,


 


c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)


 


ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)


 


d) Tam zamanlı Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; Merkezi sınavdan (KPSS 2012) ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,


 


e) Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,


 


3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


 


Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;


 


a) Kimlik belgesi,


 


b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir),


 


ç) Tam zamanlı Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği,


 


d) EK tabloda belirtilen özel şartlara ait belgeler ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.


 


Başvurular 12 Kasım 2012 – 16 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.


 


Adaylar birden fazla pozisyona müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.


 


4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI


 


Tam Zamanlı Avukat Pozisyonu İçin;


 


Sözlü ve/veya uygulamalı sınava; 2012 yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.


 


Kısmi Zamanlı Avukat Pozisyonu İçin;


 


Başvuruda bulunan adaylardan, EK’ de belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.


 


Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 21 Kasım 2012 tarihinde www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;


 


a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,


 


c) Genel yetenek ve genel kültürü,


 


ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


 


d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


 


yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.


 


5) KESİN BAŞARI LİSTESİ


 


Tam Zamanlı Avukat Pozisyonu İçin;


 


a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS 2012) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.


 


b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.


 


c) Hesaplanan sıralamaya ve adayların başvuru esnasındaki tercihlerine göre atanmaya hak kazandığı il belirlenecektir.


 


Kısmi Zamanlı Avukat Pozisyonu İçin;


 


a) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.


 


b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.


 


c) Hesaplanan sıralamaya ve adayların başvuru esnasındaki tercihlerine göre atanmaya hak kazandığı il belirlenecektir.


 


6) SONUÇLARA İTİRAZ


 


Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenecek olup sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.


 


7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI


 


a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.


 


b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.


 


c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.


 


ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.


 


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.11.2012 14:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394