Eczacı, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi Atama Kurası

2015 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

banner396

Eczacı, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi Atama Kurası

2015 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

08 Kasım 2015 Pazar 12:32
Eczacı, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi Atama Kurası
 2015 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağ kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyla için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yalacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yalacaktır.

A)    GENEL ESASLAR

 

1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yalacaktır.

 

2-Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

 

3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere

 

onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çeevesinde  T.C. S ağ k

 

 Bakanlı ğı  Yöneti m  Hiz metleri  Genel  Müdürlü ğü  Genel  Evr ak  Ş ubesi  Mit hatp aşa  C ad.  No:3

 

 06434  S ıhhi ye/AN KAR  adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler

 

ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.


4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 20 Kasım  2015

 

Cuma - 26 Kasım 2015 Perşembe saat 18:00 a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden bvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

 

5-Bu Kuraya Başvurabilecekler

 

a)Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti

 

Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

 

b)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c)5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede

 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değtirildiğinden

 

emekli olan uzman tabip ve tabipler,

 

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olm d tabibi ve eczacılar (en  geç  16  Kası m  2015

 

tarihi  Pazartesi   n ü   d ah il )  mezun  olduklarını  gösteren  gici  mezuniye belgesinin

 

fotokopisi  veya  diplomanın  fotokopisini  kura  başvuru  formu  ile  birlikte  göndermeleri

 

gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının  http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/   web adresinden

 

hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yalan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolana müracaat edenler için; 16.11.2015 Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunma ve en geç 26 Kasım 2015 Perşembe tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yalmış olmagerekmektedir.

e)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer stalerde görev yapan  u z man  d iş  tab ib i  , d iş  tabi b  ve eczacıl ar.


 

 

 

 

 

6-Bu Kuraya Başvuramayacaklar

 

a)  657  Sayıl ı   Devlet   Me mu rları   Kan u n u n u 48’   in c mad d esin d b eli rtilen    şartları

 

 taşımayan lar,

 

b) 5434 Sayıl ı  T ü rk iye  Cumh u riyeti  E mek li  S an d ığı  Kan u n un un  40.  Mad d esin d e  b eli rtilen

 

 yaş  h ad d in i  d old u rmu ş  ol an lar  ,

 

c)  657  S ayıl ı  Devlet  Memu rları  Kan u n a  t ab i  olarak  S ağlık  B ak an ğı   ve  b ağlı  k u ru luşlar  il e

 

 d iğer k amu  k u ru m v e k u ru lu şlarınd a  görev  yap an lar  ,

 

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son bvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı

 

 Kan u n a  göre zleş meli  olarak çalı şan lar,

 

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

 

Bu durumda olanların başvurula gersiz sayılacaktır. Başvurula sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7-Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurla Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8-Bu kurada yerleşen kilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında rev yapanların 31 Aralık 2015 Perşembe tarihine kadar revlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9-Sağlık Bakanlığı ve bağ kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında

 

adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.


10-Kura  sonucu  herhangi  bir  kadro  veya  pozisyona  yerleşenler  kura  sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11-Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara

 

 u yma ya n  ada yl arın  başv urula kabul edilmeyecek;  sehven  başvurul a ka bul  edil ip   kura  il e

 

 ye rl eşti rilmeleri  sonucu  a tanmaları  halinde  yapıl an  atamaları  i ptal  edil ec e ktir.

 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

 

1-Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çeevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imza dilekçe,

 

b) Askerlikle iliklerinin olmağına dair durumunu beyan eden imza dilekçe (Bakaya olanların atamaları yalmayacaktır),

c) revini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmağını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

 

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onay hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla iliklerinin kesildine dair belge.


2-Sağlık Bakanlığı ve bağ kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

 

 

 

RKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA İletişim: 0(312) 705 10 00

RKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA İletişim: 0(312) 565 50 00

YÖNETİM ZMETLERİ GENEL MÜDÜRĞÜ Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA İletişim: 0(312) 585 10 00


C) KURA TAKMİ

 

 

 

2015 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

 

 

SIRA

 

TARİH

 

AÇIKLAMA

 

 

 

1

 

09 Kasım 2015 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)

 

16 Kasım 2015 Pazartesi

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

 

 

 

PBS üzerinden başvuruların yalması

 

2

 

20 Kasım 2015 Cuma saat:18:00

 

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

 

3

 

30 Kasım 2015 Pazartesi

KURA TARİHİ (Yeri ve saati

www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

 

 

4

 

 

31 Aralık 2015 Perşembe saat:18:00

 

 

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.11.2015 12:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394