Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Alımı(28 Eylül 2012)

        Diyanet İşleri Başkanlığından:   DUYURU   Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için sözlü ve yazılı.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Alımı(28 Eylül 2012)

        Diyanet İşleri Başkanlığından:   DUYURU   Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için sözlü ve yazılı.

28 Eylül 2012 Cuma 11:28
Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Alımı(28 Eylül 2012)

 


 

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığından:

 

DUYURU

 

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için sözlü ve yazılı...


 
  


 


Diyanet İşleri Başkanlığından:


 


DUYURU


 


Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamalı “yarışma sınavı” yapılacaktır.


 


I - ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI


 


Sınıfı

Unvanı

Bulunduğu Yer

Tahsil Durumu

Kadro Derecesi

Kontenjan Sayısı

G.İ.H .

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Merkez Teşkilatı

En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yüksek öğrenim

1-9

25

Toplam

25 


II - BAŞVURU ŞARTLARI


 


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,


 


3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan “ortak nitelik” şartını taşımak,


 


4. Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu bitirmiş veya yüksek lisans/doktora yapmış olmak,


 


5. Sınavın yapılacağı 04.11.2012 tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,


 


6. 2011 veya 2012 lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az elli beş (55) puan almış olmak.


 


Diyanet İşleri Uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.


 


III - BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR


 


a) Başvuru İşlemleri


 


1. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların;


 


a) Nüfus cüzdanı fotokopisini,


 


b) Doldurulmuş ve imzalanmış iş talep formunu, (İş talep formu aşağıda bulunan “İş Talep Formu” bağlantısından temin edilecektir)


 


c) 12.10.2012 tarihi itibariyle en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarını gösterir resmi makamlarca onaylanmış diploma suretlerini veya mezuniyet belgesini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi)


 


d) 12.10.2012 tarihi itibariyle, ihtisas kursunu bitirdiklerini veya yüksek lisans/doktora mezuniyetlerini gösterir belgenin tasdikli suretlerini,


 


e) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısını,


 


f) 4 adet biometrik fotoğraflarını,


 


g) Sabıka kayıt belgesini,


 


h) Sınava başvurma taleplerini içerir dilekçelerini,


 


28.09.2012-12.10.2012 tarihleri içerisinde en geç 12/10/2012 tarihi mesai bitimine (saat 17:30) kadar doğrudan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.


 


2. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya 12/10/2012 (saat 17:30) tarihi mesai bitimine kadar Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Dairesine ulaşmayan müracaatlar ile 12/10/2012 (saat 17:30) tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 


b) Sınav İşlemleri


 


1. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.


 


2. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.


 


3. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.


 


4. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek ve sınava katılmayan adaylar başarısız sayılacaktır.


 


5. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.


 


YAZILI SINAV


 


6. 2011 veya 2012 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır.


 


7. Sınavın yazılı aşaması, Başkanlığımızca (www.diyanet.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek sınav merkezinde/merkezlerinde 04.11.2012 tarihinde yapılacaktır.


 


8. Yazılı sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni Başkanlığımız internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından alabileceklerdir.


 


9. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.


 


10. Sınavda hatalı soru çıkması durumunda adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.


 


11. Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.


 


SÖZLÜ SINAV


 


12. Yazılı sınavda yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.


 


13. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri, yazılı sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni aynı internet sitesinden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde sözlü sınava alınacaklardır.


 


14. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.


 


c) Atama İşlemleri


 


1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.


 


2. İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara puan başarı sırasına göre yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.


 


3. Atama işlemlerinin yapılmasının ardından iki (2) ay içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın atanmak için müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.


 


d) Diğer Hususlar


 


1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.


 


2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.


 


3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


4. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.


 


5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


 


IV - SINAV KONULARI


 


1 - Yazılı Sınav Konuları


 


a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)


 


b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan)


 


2 - Sözlü Sınav Konuları


 


a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)


 


b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)


 


d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)


 


e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)


 


V - İLETİŞİM


 


Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


 


Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı


 


Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA


 


e-mail : persis@diyanet.gov.tr


 


Telefon : (0312) 295 70 00


 


Fax : (0312) 285 85 72

Son Güncelleme: 28.09.2012 11:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.