Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığına 10 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 16-30 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak.

banner396

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığına 10 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 16-30 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak.

09 Mart 2015 Pazartesi 10:08
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

DUYURU

Diyanet  İşleri  Başkanlığı  merkez  teşkilatında  münhal  bulunan  Diyanet  İşleri  Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapmak amacıyla “yarışma sınavı” yapılacaktır.

A.  KADROLARA AİT BİLGİLER

 

SINIF

 

UNVAN

BUL. YER

 

GRUP

 

TAHSİL DURUMU

2013 veya 2014 KPSS

 

ADEDİ

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

 

 

 

G. H.

 

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

 

 

Merkez

Tkilatı

 

I

Lisans düzeyinde Hukuk Faltesi

mezunu olmak.

 

KPSS-79

 

70

 

6

 

 

II

Lisans düzeyinde Siyasal Bilgiler

Fakültelerinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Kamu Yönetimi lümü mezunu olmak.

 

 

KPSS-37

 

 

70

 

 

4

TOPLAM

 

10


B.  BAŞVURU ŞARTLARI

1.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2.   Grup-I  için  lisans  düzeyinde  Hukuk  Fakültesi;  Grup-II  için  lisans  düzeyinde  Siyasal Bilgiler Fakültelerinin “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” ya da “Kamu Yönetimi” bölümü mezunu olmak,
3.   01.01.2015 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4.   2013 veya 2014 Lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavından Grup-I için KPSSP-79, Grup-II için KPSSP-37 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

- Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında daha önce iki defa başarısız olanlar bu sınava katılamazlar.


C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
a) Başvuru İşlemleri
1.   Sınava  başvurular  16/03/2015-30/03/2015  tarihleri  mesai  günlerinde  08:30-16:30 saatleri arasında İl Müftülüklerine istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personel ve hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.
- Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecektir.

2.  Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
3.   Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5.  Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri
1.   Diyanet   İşleri   Uzman   Yardımcılığı   Yarışma   Sınavı,   yazılı   ve  sözlü   iki   aşamalı
yapılacaktır.

2.   Başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak
gerekmektedir.

3.   Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4.   Sınav yeri, tarihi ve sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve
aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.   Adayların yazılı ve sözlü sınava katılacağı tarih ve sınav merkezi/merkezleri sınav giriş
belgesinde belirtilecektir.

6.  Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

7.   Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden
birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

8.  2013 veya 2014 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır.

9.   Yazılı sınav 12.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara’da yapılacaktır.

10. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

c) Atama İşlemleri

1.   Atamalar, başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2.   Başarı sıralamasında sırasıyla yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olan, KPSS puanı yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3.   Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

d) Diğer Hususlar

1.   Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.   Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.

4.   Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.   Sınav  ve  sonuçlara  itirazla  ilgili  iş  ve  işlemlerde  adayların  faks  ve  e-mail  yoluyla yaptıkları başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav ve sonuçlarına ilişkin imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel  Müdürlüğüne  yapılacaktır.  İtirazların  sonucu  Başkanlığımızca  15  (on  beş)  gün içinde adaya bildirilecektir.
 
7.   Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


D. SINAV KONULARI
1- Yazılı Sınav Konuları

a)  Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi (80 puan),

b)  Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan).


2- Sözlü Sınav Konuları
a)  Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)

b)  Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e)  Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)


E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.   T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.   Lisans düzeyinde öğrenimlerini gösterir resmi makamlarca onaylanmış mezuniyet belgesi
(Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.   KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

4. Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı durumuna, askerlikle ilişiğinin (erkek adaylar için) olmadığına ve sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

- Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunduğunu beyan edenler mahkeme kararlarını 0312
285 85 72 nolu faksla Başkanlığımıza gönderecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığı takdirde müracaatlar kabul edilecektir.

NOT:

1.   Belgelerini  ibraz  edemeyenlerin  başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  Belgeler,  kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2.   Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3.   Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.


F. İLETİŞİM
Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon :(0312) 295 70 00

Fax :(0312) 285 85 72

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.03.2015 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394