Diyanet Başkanlığı 100 Personel Alım İlanı(31 Ekim 2012)

    D  U  Y  U  R  U Diyanet İşleri Başkanlığından,   Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din.

banner396

Diyanet Başkanlığı 100 Personel Alım İlanı(31 Ekim 2012)

    D  U  Y  U  R  U Diyanet İşleri Başkanlığından,   Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din.

31 Ekim 2012 Çarşamba 12:06
Diyanet Başkanlığı 100 Personel Alım İlanı(31 Ekim 2012)

 

 

D  U  Y  U  R  U

Diyanet İşleri Başkanlığından,

 

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din...


  


D  U  Y  U  R  U


Diyanet İşleri Başkanlığından,


 


Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında  Kanunun 18/A maddesi uyarınca ve  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar  çerçevesinde  yapılacak “Mesleki Yeterlik” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere 


sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır. 


I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Ünvan ve Adedine Göre Dağılımı


  ATAMA YAPILACAK KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

ÜNVANI

ADEDİ

Yurtdışı Teşkilatı

Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)

100
II- Adaylarda Aranan Şartlar


1. İlgi ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,


2. Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak  veya Yükseköğretim Kurulu 


tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak,


3. İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan 


dillerden birisi için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 


(KPDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan 


ÖSYM tarafından en az KPDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir puan almış olmak.


Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o 


ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik belgesi şartı aranmaz,


4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 


işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış


olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 


suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 


kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 


kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 


olmamak,


6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş 


olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 


ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


7. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü 


bulunmamak,


8. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,


9. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma 


becerisine sahip olmak,


10. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,


11. İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam  törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir 


olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,


12. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,


13. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.Sayfa 2 / 4


III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar


A) Başvuru İşlemleri


1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar; 


a) Ek-1 Başvuru Formu (Ek-1 başvuru formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-1


başvuru formu bağlantısından indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf 


yapıştırılarak imzalanacaktır),


b) Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Ek-2 aday bilgi formu sınav duyurusunun altında 


yer alan Ek-2 aday bilgi formu bağlantısından indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),


c) Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının onaylı sureti,


d) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,


e) Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke 


yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydı,


f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı,


g) Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin onaylı fotokopisi,


h) Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf veya 


ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belgeleri ile birlikte


23.10.2012  – 16.11.2012 tarihlerinde mesai  bitimine (saat 18:00) kadar, Türkiye’de


Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri 


Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.


2. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan,  16.11.2012 (saat 18:00) tarihi mesai 


bitimine kadar ilgili birimlere yapılmayan müracaatlar ile adaylar adına üçüncü şahısların 


yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.


3. Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerine başvuru yapan ve bu duyuruda 


belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesi 21.11.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar 


Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerince  Başkanlığımız 


disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine iletilecek, başvuru evrakları ise  en 


son 30.11.2012 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.


4. Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları gerekçeleri belirtilerek iade 


edilecektir.


B- Sınav İşlemleri


1. Sınav “Mesleki Ehliyet”  ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” olmak üzere iki aşamalı ve 


sözlü olarak yapılacaktır.


2. “Mesleki Ehliyet Sınavı”  ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik”  sınavları yüz tam puan 


üzerinden değerlendirilecektir. 


3. Sınavda başarılı olabilmek için “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” 


sınavlarının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.


4. “Mesleki Ehliyet Sınavı”  ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavlarına girmeye  hak 


kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını 


kaybetmiş sayılacaktır. 


5. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya  ilgili ülke kimlik kartı 


numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası  duyurular bölümünden 


öğrenebileceklerdir. Sayfa 3 / 4


Mesleki Ehliyet Sınavı


1. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında sözlü 


olarak yapılacaktır.


2. Sınav yeri ve tarihi, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ 


Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar 


Başkanlığımız web sayfası  duyurular bölümünden  sınav yeri ve tarihini 


öğrenebileceklerdir.


3. Adaylar  Mesleki Ehliyet Sözlü sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus 


cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.


Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı


1. Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar, 


Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü 


Sınavına çağrılacaklardır.


2. Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve 


yerleri,  Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra 


yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde


ilan edilecektir.


3. Adaylar Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini 


(Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.


C- Atama İşlemleri


1. Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavında başarılı olan adaylar arasından en 


yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup 


sınavı kazanan adaylar sözleşmeli personel (din görevlisi) statüsünde istihdam 


edileceklerdir.


2. Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda 


başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir. 


3. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere 


ihtiyaca göre uzatılabilecektir. 


4. Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.


5. Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve 


bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.


6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları 


tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son verilecektir.


D- Diğer Hususlar


1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 


tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi 


görevleriyle ilişikleri kesilecektir.


2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan 


sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.


3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm 


duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.Sayfa 4 / 4


IV- Sınav Konuları


1- Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı Sınav Konuları


a) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)


b) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)


2- Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı Sınav Konuları


a) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)


b) Genel Kültür, (30 puan)


c) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)


Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavına ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına katılacakların temel 


ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfası Eğitim Hizmetleri Genel 


Müdürlüğü sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini 


yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.


Sayfaya ait linkler: 


http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi---icerik-imamhatiplik-yeterlikleri-206.aspx


http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi---icerik-kur-an-kursuogreticiligi-yeterlikleri-205.aspx


V-Kaynak Eserler


S.No KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)


1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)


2 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)


3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)


4 İslam’a Giriş (I-IV) Komisyon (DİB Yayınları)


5 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı


Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM


(DİB Yayınları)


6 Hadis Usûlü


Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT 


(TDV)


7 Riyazü’s-Sâlihîn Ebû Zekeriyya en-Nevevî


8 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)


9 Tefsir Usûlü


Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU 


(TDV)


10


Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip 


Maddeleri


Diyanet İslam Ansiklopedisi 


(TDV)


11


633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 


Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve 


faaliyetleri


VI- İletişim


Yazışma adresi     :Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


        Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA


e-mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr


Telefon : +90 0312 295 73 39ATAMA YAPILACAK KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

ÜNVANI

ADEDİ

Yurtdışı Teşkilatı

Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)

100

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.10.2012 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394