ÇSGB Sözleşmeli İhale ve Finans Asistanı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda TR07H5.01-01/003 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

ÇSGB Sözleşmeli İhale ve Finans Asistanı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda TR07H5.01-01/003 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

29 Ocak 2015 Perşembe 16:02
ÇSGB Sözleşmeli İhale ve Finans Asistanı Alım İlanı

 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda TR07H5.01-01/003 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere 1 (bir) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

POZİSYON

KİŞİ SAYISI

İhale ve Finans Asistanı

1

TOPLAM

1

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI[4]

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak;

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak;

f. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

II. İHALE VE FİNANS ASİSTANI

II. I. İHALE VE FİNANS ASİSTANI İŞ TANIMI

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Finansal Yönetim Biriminde istihdam edilecek İhale ve Finans Asistanının iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

.Finansal Yönetim Birimlerinin günlük işlemlerine katkıda bulunmak ve Birimin görev ve sorumlulukları çerçevesinde, birim çalışanlarına genel iş akışı ve sorumlulukları kapsamında destek olmak;

.Muhasebe giriş işlemlerinde birime yardımcı olmak;

.Elektronik veri tabanlarına (HRD MIS, GMIS vb.) gerekli veri girişlerini yapmak;

.Birimlerin yürüttüğü işlemlere ilişkin genel büro hizmetlerini yerine getirmek (fotokopi, faks, posta, dosyalama vb.) ve ofis yönetimini koordine etmek;

.Günlük iş akışı kapsamında, gerekli tüm belgeleri, birimlerin personellerine talep üzerine tedarik etmek;

.Finansal süreçlere ilişkin gelen/giden faksları ve dosyaları/evrakları hazırlamak ve göndermek/almak;

.Birimin görevi kapsamında düzenlenecek toplantıları ve yerinde kontrol ziyaretlerini planlamak ve koordine etmek;

.Personele diğer idari işler konusunda gerekli olduğu durumlarda destek vermek;

.Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı veya Birim Koordinatörü tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirmek.

İhale ve Finans Asistanı, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi'nde(PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

II. II. İHALE VE FİNANS ASİSTANI ADAYLARINDA ARANAN NİTELİKLER

İhale veFinans Asistanı adaylarının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

GENEL NİTELİKLER

İyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilmek.

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS'den en az 70 puan veya eşdeğeri almak[5]

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS'den 70 puan üzeri veya eşdeğeri almak

Lisans mezunu olmak

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

Muhasebe alanında iş tecrübesi bulunmak

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak 1 yıldan fazla çalışmış olmak

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanmak (Excel, Word, PowerPoint)

Microsoft Office veya bunu içeren daha üst düzeyde bir eğitim sertifikasına sahip olmak

AB tarafından fonlanan projelerde idari veya operasyonel işlerden sorumlu olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

AB projelerinde idari veya operasyonel işlerden sorumlu olarak en az 6 ay çalışmış olmak

AB tarafından fonlanan projeleri yürütmekte olan bir Sözleşme Makamında 6 ay çalışmış çalışmış olmak

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar, yarışma sınavına girmeye hak kazanacaktır. Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır.

Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yazılı sınavda adayların İngilizce yeterlilikleri, AB-Türkiye mali yardımları konusunda genel bilgileri ve muhasebe bilgisi ölçülecektir. Test usulünde gerçekleştirilecek yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak,altmış (60) puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınav İngilizce yapılabilecektir. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

İhale ve Finans Asistanı için değerlendirme sonucu; teknik değerlendirme puanı, yazılı puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday asil ve sonraki aday ise yedek olarak belirlenip www.ikg.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara"

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon (İhale ve Finans Asistanı);

- "T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir.

Başvurular için son tarih 23.02.2015 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar recruitment@ikg.gov.tre-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 1 gün öncesine kadar www.ikg.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

.Birimimizin internet adresinde (www.ikg.gov.tr) yer alan "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş" (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),

.Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi,

.Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

.Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,

.Kimlik belgesinin fotokopisi,

.Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

.Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

"İyi düzeyde Türkçe bilmek" niteliği için belge şartı aranmayacak, adayın beyanı esas kabul edilecek ve gerekli değerlendirme sözlü sınavda yapılacaktır.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini sözlü sınavdan önce AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde "Seçme Sınavına Katılma Genel Koşullarında belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

VI. İHALE VE FİNANS ASİSTANININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

PUANLAMA

GENEL NİTELİKLER

İyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilmek.

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS'den en az 70 puan veya eşdeğeri almak

İngilizce dil bilgisine ilişkin belgeler:

YDS/KPDS/ÜDS 71-80 puan veya eşdeğeri ise

Azami 10 puan

İngilizce Dil Bilgisine ilişkin belgeler: YDS/KPDS/ÜDS 81-100 puan veya eşdeğeri ise

Azami 20 puan

Lisans mezunu olmak

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER

Muhasebe alanında iş tecrübesi bulunmak

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak 1-3 yıl arası çalışmış olmak

Azami 20 puan

Muhasebe işlerinden sorumlu olarak 3 yıldan fazla çalışmış olmak

Azami 40 puan

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanmak (Excel, Word, PowerPoint)

Microsoft Office veya bunu içeren daha üst düzeyde bir eğitim sertifikasına sahip olmak

Azami 10 puan

AB projelerinde idari ve operasyonel işlerden sorumlu olarak çalışma tecrübesine sahip olmak.

AB projelerinde idari ve operasyonel işlerden sorumlu olarak en az 6 ay çalışmış olmak

Azami 10 puan

AB projelerini yürütmekte olan bir Sözleşme Makamında veya benzer kurumlarda en az 6 ay çalışmış olmak

Azami 30 puan

[1]"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma".

[2]"Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye'deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması".

[3] "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) Kapsamındaki Teknik Yardım Önceliğinin Uygulanmasından Kaynaklanan Giderlerin Doğrudan Finansmanına İlişkin Proje".

[4] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

[5]ÖSYM "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Genel/Esdegerlik18072014.pdf

Son Güncelleme: 29.01.2015 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3