Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çeşitli branşlarda yirmi iki (22) uzman yardımcısı alacak. Sınav tek aşamada sözlü olarak yapılacak.

banner396

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çeşitli branşlarda yirmi iki (22) uzman yardımcısı alacak. Sınav tek aşamada sözlü olarak yapılacak.

20 Mart 2015 Cuma 08:49
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak
T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 22 adet 8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere  Yarışma  Sınavı  yapılacaktır.  Öğrenim  dalları  itibariyle  alınacak  olan  Çevre  ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Maliye Bölümü                                                                   (5)
İşletme Bölümü                                                                 (4)
İktisat Bölümü                                                                   (4)
İstatistik Bölümü                                                               (4)
Çalışma Ekonomisi Bölümü                                                (2)
Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  (3)

TOPLAM                                                                          (22)

1-  YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Maliye, İşletme, İktisat, İstatistik, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak,

- ÖSYM  tarafından  2013-2014  yılında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavlarında (KPSS), Maliye Bölümü mezunları için KPSSP24 puan türünden, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23 puan türünden, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22 puan türünden, İstatistik Bölümü mezunları için KPSSP25 puan türünden, Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, asgari 70 puan almış adaylardan her bir alt grup için en yüksek puan alandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

- 01/01/2015 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

- Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya ertelemiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.
 
2-  YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

İlana çıkılan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

3-  BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için Bakanlık internet adresinde (www.csb.gov.tr) bulunan başvuru formu doldurularak başvurular alınacaktır.
Alınan başvurular KPSS Puan türü dikkate alınarak branş bazında en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanır ve her bir branşın dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü  sınava  çağrılacak  adayların  listesi  Bakanlığımız  internet  sayfasında yayımlanacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru formunda   ve aşağıda yer verilen belgeleri 06/04/015 tarihinden 15/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA ) adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

- 2013-2014 KPSS sonuç belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,
- Nüfus cüzdanı aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,
- Yükseköğrenim  diplomasının veya  geçici  mezuniyet  belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,
- İki adet vesikalık fotoğraf,
- Onaylı askerlik durum belgesi,

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


4-  BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

Sınava hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvurulardan sözlü sınava katılmaya hak kazananların teslim etmiş oldukları belgeleri inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılacakların listesini Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ilan eder.
Yarışma Sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir. Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
 
5-  SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a)  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)  Genel yetenek ve kültürü,
e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç),(d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü  Sınavda  başarılı  sayılmak  için,  kurul  başkanı  ve  üyelerinin  yüz  tam  puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları Şunlardır:

Maliye Bölümü Mezunları İçin:  Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,

İşletme  Bölümü  Mezunları  İçin:  Muhasebe,  Maliyet  Muhasebesi,  Finansal  Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,

İktisat Bölümü Mezunları İçin:  Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar,

İstatistik Bölümü Mezunları İçin: Olasılık ve İstatistik, İstatistik Teorisi, Optimizasyon, Ölçü ve Olasılık Teorisi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Araştırma Yöntemleri,

Çalışma  Ekonomisi  Bölümü  Mezunları  İçin:  Muhasebe,  Kamu  Maliyesi, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Tatbikatı,

Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları İçin: Yönetim Bilimleri,  Kamu  Hukuku  (Anayasa  Hukuku,  İdare  Hukuku,  Ceza Hukuku,  Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları), Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre Sorunları,

konularından soru sorulacaktır.

6-  SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü   Sınav   21-22/04/2015   tarihinde   Saat:   09:30   ‘da,   Vekaletler   Caddesi   No:1 Bakanlıklar/ANKARA  adresindeki  Bakanlık  Merkez  binasında yapılacaktır.  Aynı  gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

7-  YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder. Sınav kurulu, öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ve Merkez hizmet binasında ilan edilir. Yarışma Sınavını kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Gerektiğinde Sınav Kurulu ilana çıkılan kadro sayısından sınavda başarılı olanların sayısının fazla olması durumunda asil olarak kazananların yarısını geçmemek üzere yedek kazananları da belirleyebilir.
İlanen duyurulur.
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.03.2015 08:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394