Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 17 uzman yardımcısı alacak(27 Ocak 2013)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 17 İdari Uzman Yardımcısı alacaktır     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İDARİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI.

banner396

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 17 uzman yardımcısı alacak(27 Ocak 2013)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 17 İdari Uzman Yardımcısı alacaktır     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İDARİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI.

27 Ocak 2013 Pazar 11:05
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 17 uzman yardımcısı alacak(27 Ocak 2013)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 17 İdari Uzman Yardımcısı alacaktır

 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İDARİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 17 İdari Uzman Yardımcısı alacaktır  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:İDARİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI1. Genel BilgilerBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ileİdari Uzman Yardımcısı alınacaktır.Genel İdare Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 17 (onyedi) adet İdari Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:


ALAN

ADET

Siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri

15

İletişim fakülteleri veya bölümleri

2


2. Sınava Katılma ŞartlarıYapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlarıtaşımak,b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve iletişim fakülteleri veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,c) Yazılısınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak (10/03/1978ve sonraki tarihlerde doğanlar),ç) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada;• Siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunları için KPSSP-40 puan türünden ilk 300,• İletişim fakülteleri veya bölümleri mezunları için KPSSP-3 puan türünden ilk 40 aday arasına girmiş olmak,d)İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 50’sine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.3. Sınava Başvuru ve Başvuru BelgeleriGirişsınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, müteakiben;a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı sureti,b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,c) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.),ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,d) KPDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile başvurularını 13-19/02/2013 tarihleri arasında, mesai günlerinde, Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmalarıgerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.4. Sınav ve DeğerlendirmeGirişsınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılısınav, 10/03/2013 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da (Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır.Yazılısınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibariyle yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibariyle son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:a) Adayın özgeçmişi,b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanİstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililere ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yolu ile bildirimde bulunulur; İlgililere bunun dışında bir tebligat yapılmaz.5. Sınav Konularıİdari Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;• Siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunları için; Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makroİktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,• İletişim fakülteleri veya bölümleri mezunları için; Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,İdare Hukuku, İletişim Hukuku, Elektronik Haberleşme Hukuku, Temel İletişim Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Süreçleri ve Modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Etiği, İletişim Sosyolojisi, İletişim Felsefesi, Kurum Kimliği ve Kurumsal İletişim, Türk Basın Tarihi, Siyaset Bilimi, Türk DışPolitikası konularından oluşacaktır.6. Diğer HususlarSınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamalarıyapılmış olsa dahi iptal edilir.İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlarıgeçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumlarıçalıştıkları Kurumlara da bildirilir.Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurmasıgerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.01.2013 11:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394