Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI   Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.

banner396

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI   Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.

17 Mayıs 2013 Cuma 09:18
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve...


 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI


 


Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen bir (1) adet pozisyona kısmi zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.


 


BİRİMİ: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER


 


Avukat (Kısmi Zamanlı) l -Hukuk Fakültesi mezunu olmak. -Avukatlık Ruhsatına sahip olmak,


 


I- GENEL ŞARTLAR:


 


a) Türk vatandaşı olmak,


 


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,


 


d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


 


e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,


 


II- DİĞER ŞARTLAR


 


a) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.


 


b) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.


 


c) Adaya hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi bir (1) ay içerisinde fesih edilecektir.


 


d) Avukat kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Ancak, başvuru sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla olması halinde, kazananlar Rektörlüğümüzce oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecektir.


 


e) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşların sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.


 


III- BAŞVURU ŞEKLİ:


 


Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


 


IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


 


1) Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan aday www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır ;


 


2) Atanmaya hak kazanan adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamaya hak kazanan aday ilan | tarihinden itibaren 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.


 


V- İSTENEN BELGELER:


 


1- Avukatlık Ruhsat belgesi.


 


2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)


 


3- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.


 


4- 2 adet vesikalık fotoğraf.


 


ADRES: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı/Zeve Kampüsü-VAN


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI


 


Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'inci maddenin (b| fıkrasına göre KPSS (B| gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


 


BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ


 


UNVANI ADEDİ ARANANI


 


Hemşire 6 - Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olmak.


 


Hemşire 5 - Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak.


 


Acil Tıp Teknisyeni 1 - Sağlık Meslek lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak, Teknisyeni - Bir (1) yıllık E.QGaz Sterilezer kursunu başarı ile tamamlamış olmak ve bunu belgelemek - ACTO 6mb Hijyen ve Dezenfeksiyon ürünlerinin kullanımı ile ilgili eğitime katılmış olmak ve bunu belgelemek, - Dezenfeksiyon ve Strelizasyon Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak.


 


Diğer Sağlık Personeli (Laborant) 1 - Sağlık meslek Lisesi Laboratuar Bölümünden mezun olmak. - Bac T Alert cihazının kullanımı konusunda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek, - Mini Api cihazının kullanımı konusunda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek. - Immunodiagnostik kurs sertifikasına sahip olmak, - BD Phoenix Bakteri identifikasyon ve Antibioğram sistemi kullanıcı eğitimi almış olmak.


 


Diğer Sağlık Personeli (Laborant) 1 - Üniversitelerin Tıbbi Laboratuar Teknikerliği veya Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı bölümünden mezun olmak. - Kalp Akciğer makinesi ve Perfüzyon ile ilgili teknik aygıtları kullanmada yeterli birikim ve deneyime sahip olmak, - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Perfüzyonistlik yetki belgesi sahibi olmak, - En az beş (51 yıllık Perfüzyonistlik deneyimi olmak.


 


Diğer Sağlık Personeli (Biyolog) 1 - Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olmak. - Flow Cytometre cihazlannın çalışmalanndaki ön hazırlık aşamalarını hazırlama bilgi becerisine sahip olmak ve bu cihazları kullanabiliyor olduğuna dair sertifika sahibi olmak. - 24 Parametre htemogram cihazlarını kullanabiliyor olmak ve bu cihazları kullanabiliyor olduğuna dair sertifika sahibi olmak. - Koagulasyon, antikoagulasyon pıhtılaşma testlerini yapabilen koagulasyon cihazlarını kullanabiliyor olmak ve bu cihazları kullanabiliyor olduğuna dair sertifika sahibi olmak. - Trombosit fonksiyon cihazını kullanabiliyor olmak ve bu cihazları kullanabiliyor olduğuna dair sertifika sahibi olmak,


 


Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni) 1 - Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölömü mezunu olmak.


 


Fizyoterapist 1 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans mezunu olmak


 


I-GENEL ŞARTLAR:


 


a) Türk vatandaşı olmak,


 


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,


 


d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle: Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


 


e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,


 


f) 2012 yılı KPSS (B| sınavı sonuç belgesine sahip olmak.


 


g) Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.


 


II- BAŞVURU ŞEKLİ:


 


Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rekjörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


 


III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


 


1) 2012 KPSS (B) sınavı puanına göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


2) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.


 


IV-İSTENEN BELGELER:


 


1- Adaylarırubaşvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.


 


2- 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)


 


3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.lAncak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)


 


4- Başvurulan pozisyon için aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.


 


5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.


 


6- 2 adet vesikalık fotoğraf.


 


NOT:


 


1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.


 


2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.


 


3) Sonuçlar Üniversitemiz Web Sitesinde yayımlanacak olup tebliğ mahiyetindedir.


 


ADRES: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Zeve Kampüsü-VAN


 


TEL: 0432 486 54 22


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.05.2013 09:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394