Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alınacağını Duyurdu.

banner396

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alınacağını Duyurdu.

17 Ekim 2015 Cumartesi 09:16
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
T.C.
BAŞBAKANLIK
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavı Duyurusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 11 (Onbir) adet
Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Uzman Personel alınacaktır.
I. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
a) Sınava başvurabilmek için;

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2) Mavi kart sahibi veya Yabancı uyruklu olmak,
şartlarından en az birini taşımak gerekmektedir.

b) Bu maddenin (a) bendinin bir numaralı alt bendinde olanlar için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
2) Yurt içindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve Ek:1 Tabloda belirtilen bölümlerden ya da Yükseköğretim
Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
İki numaralı alt bendinde olanlar için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt
bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Yurt içindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve Ek:1 Tabloda belirtilen bölümlerden ya da Yükseköğretim
Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ek:1 tabloda belirtilen yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde
puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil
sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinin "Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular"
bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi
itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik
süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.
YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için,
ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî
dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya
ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

ç) Bu Giriş Sınavı İlanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.(16/10/1975 tarihinden sonra doğanlar )

d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve

2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da
doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası
nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak,
 şartları ayrıca aranacaktır.II. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek, iş talep formu, (www.ytb.gov.tr)
2) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylanmış örneği,
(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar; Yüksek Öğretim Kurulu onaylı Denklik Belgelerini sunmaları şarttır)
3) YDS veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin, YDS
veya bu sınavlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili
dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak
konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren
belgenin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli
tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),
4) Yerli uzmanlar için T.C. Kimlik numarası beyanı,
5) Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,
6) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
7) Yerli uzmanlar için askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair
yazılı beyan,
8) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge: Başkanlığın görev alanı ile
ilgili yüksek lisans ve/veya doktora diploması, ”Sınava katılım şartları” başlıklı 1.maddenin (d) bendindeki konularla
ilgili adayın gerçekleştirdiği somut çalışmaların yer aldığı ve/veya alanla ilgili EK’1 tabloda duyurulan en az 2 yıllık
tecrübe şartını da muhteva eden resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu, katılım
sertifikası vb. (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe
onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),
9) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı,
10) Adayların, Ek:1 tabloda belirtilen dillerin yanı sıra bildiği diğer yabancı dillerle ilgili bilgi ve belge sunmaları
değerlendirme aşamasında dikkate alınabilecektir.
11) Yabancı uzman adaylar için uyruğu bulundukları ülkenin pasaport numarası ve varsa mavi kart kimlik numarası
yazılı beyanı.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1) Sınav başvurularının; 26/10/2015 günü başlayıp, 11/11/2015 günü mesai bitimine kadar Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat-
Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda
belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri tarih ve yer de
belirtilmek suretiyle Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır. Başvuruların
incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü
sınava tabi tutulacaklardır.
Yazılı sınav, 28/11/2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak
üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının (11 adet) en fazla dört katına
kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın Kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. 
 
V. YAZILI SINAV KONULARI
Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav soruları; Adayın Ek:1 tablodan tercih ettiği Alana ilişkin olarak
Başkanlığın görev alanına giren konular (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2.
maddelerinde belirtilen faaliyetler) temel olmak üzere; (1) %70’i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik
düşünebilmesini ve muhakeme gücünü ölçmeyi hedefleyen soruların yanı sıra (2) %30’si adayın genel yetenek ve genel
kültürünü ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
Genel kültür ve genel yetenek soruları bütün alanlar için ortak olacaktır.
1) “Yurtdışı Vatandaşlar” Alanı Adayları için konular:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görev alanlarından Yurtdışı Vatandaşlar ile ilgili sosyoekonomik,
siyasal ve yasal konu ve sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.
2) “Afrika ve Uzakdoğu Bölgesi” Alanı Adayları için konular:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görev alanlarından Uzakdoğu ve Afrika bölgelerine
ilişkin sosyo-ekonomik, siyasal ve yasal konu ve sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.
3) “Proje ve Organizasyon” Alanı Adayları için konular:
a) Proje hazırlama, yürütme, değerlendirme
b) Organizasyon yapma ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.
konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak ve yazılı sınav 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir.

VI. SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav adayların,
a) Bu İlanın “Yazılı Sınav Konuları” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi ( 50 Puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan),
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

VII. ÇALIŞMA ŞEKLİ
a) İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme
süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret
ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile sözleşmeli
personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihaî değerlendirme
üçüncü ayın sonunda yapılarak ilgili daire başkanının teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği
onaylanır.
Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız
sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.
b) Başkanlıkta başarılı bulunarak istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışacağı görev yerlerinde değişiklik yapmaya
Başkanlık her zaman yetkilidir.
Adayların sınava girerken tercih ettikleri alanlar sadece bu sınava özgü olup, herhangi bir hak iddiasına konu edilemez.

IX. DİĞER HUSUSLAR
1) Adaylar, yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanı, Pasaport,
Mavi kart veya onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.
2) Başvuru ve sınav sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilerek haklarında ilgili
mevzuatına göre işlem yapılacaktır.
3) Yazılı sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4) Sınav İlanında belirtilen şartları taşımayan ve eksik evrak beyan eden adayların başvuruları kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
5) Başvuru için Başkanlığa sunulan evrak veya belgeler, başvuru sürecinin sonunda adayların Kuruma dilekçe ile
başvurmaları halinde kendilerine iade edilir. Başkanlık posta yoluyla evrak veya belgeleri iade etmeyecektir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.10.2015 09:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394