GÜNÜN MANŞETLERİ

Tapu ve Kadastro Sözleşmeli Personel Alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Haziran 2015 tarihinde sona erecek.

banner392
Tapu ve Kadastro Sözleşmeli Personel Alacak

 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına (Ankara ili) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 2 (iki) Sözleşmeli Pilot ve 2 (iki) Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonunda 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek-2  nci  maddesi  çerçevesinde  KPSS  puan  şartı  aranmaksızın mülâkat (sözlü sınav) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Başvuruda  bulunacak  adaylar  hakkında,  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar”ın Ek-1 inci maddesindeki; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum  ve  kuruluşlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  yeniden  istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

4) Atanmak  istediği  unvanla  ilgili  ilanda  belirtilen  öğrenim  şartı,  özel  şartlar  ve  diğer nitelikleri taşımak,

5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar
sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-   Sözleşmeli  Uçak Kontrol ve  Bakım  Makinisti  (B1) Pozisyonu  İçi n ( Merkez)  (1 kişi  )

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının “B1” kategorisi açık olmak,

c)  Sınav tarihi itibari ile herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

d)  Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

2-   Sözleşmeli  Uçak Kontrol ve  Bakım  Makinisti  (B 2) Pozisyonu  İçin ( Merkez)  (1  kişi ) 

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına
sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının “B2” kategorisi açık olmak,

c) Sınav tarihi itibari ile herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,

ç) Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,

d) Sınav  tarihi  itibari  ile  geçerliliği  bulunan;  SHGM  SHT-66-L-HS  talimatı  uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

3-   Sözleşmeli  Pilot  Pozisyonu  İçin  ( Merkez)  ( 2  kişi) 

a) Sivil  Havacılık  Genel  Müdürlüğü  (SHGM)  SHY-1  uyarınca  alınmış  “Uçuş  Ekibi” Lisansına sahip olmak,

b) Hava yolu taşımacılığı pilot lisansına “ATPL (A) sahip olmak ya da Ticari Pilot   “CPL ( A) ”  lisans sahibi olanlar için ATPL teorik eğitim ve sınavlarını tamamlamış  “ATP L-Theor y  Cre di t” olmak,

c)  Çok motorlu uçaklarda en az 700 (yedi yüz) saat veya çok motorlu uçakta uçmuş olduğu halde 700 saati doldurmamış olanlar için, çok ve tek motorlu uçaklarda 1500 (binbeşyüz) saatlik toplam uçuşa sahip olmak ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş “Pilot Uçuş Kayıt Defterinden” belgelemek,

ç)  Sınav tarihi itibari ile sağlık sertifika ve lisans geçerlilik sürelerini geçirmemiş olmak,

C) SAĞLIK ŞARTLARI:

Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. Bu raporun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden alınması ve alınan sağlık kurulu raporunun süresinin sınav tarihi  itibariyle  geçerli  olması  gerekmektedir. (Adaylar aldıkları  sağlık kurulu raporunu mülâkat (sözlü sınava) gelirken yanında getirecektir.)

Ç) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ:

Adaylar,  mülâkat  (sözlü  sınava)  katılmak amacıyla;  aşağıdaki  belgelerle  birlikte  Tapu  ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a)   Kimlik belgesi,

b)   Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)   Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti  (diploma/mezuniyet  belgesinin  aslının  ibraz  edilmesi  durumunda,  fotokopisi  onaylandıktan sonra iade edilecektir.  Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç)   Özel şartlarda belirtilen belgeler,

d)   Başvurular  18/05/2015- 08/06/2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

D)  MÜLÂKAT (SÖZLÜ SINAVIN) ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:

•   Başvuruda  bulunan  adaylardan,  belirtilen  şartları  taşıyanlar,  mülâkat  (sözlü  sınava) çağırılacaktır.

•   Mülâkat (sözlü sınava) girmeye hak kazanan adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülâkat (sözlü sınav),  adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c)  Genel yetenek ve genel kültürü,

ç)  Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüven,  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı,  yönlerinden  değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

Adayların;

a) Mülâkat (sözlü sınavda) aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralamaları yapılacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c)  Sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

F) SONUÇLARA İTİRAZ:

•   Adaylar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, sınavı yapan birim tarafından, en fazla on gün içinde, sadece maddi hata bakımından incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

G) SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI:

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayan adaylar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Ğ) TEBLİGAT:

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

H) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1.  Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

2.  Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)

3.  Öğrenim Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

4.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

6.  Personel Beyan Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

7.  Mal Bildirimi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

8.  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9.  Personel Bilgi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

I) İLETİŞİM :

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : (0312) 4136528

Faks : (0312) 4136502

>>2016 KPSS'YE GİRECEK LİSE ÖNLİSANS ADAYLARI DİKKAT!!!

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner341

banner349