SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 442 adet Sözleşmeli Büro Personeli alacak.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 25.08.2010, 21:03 25.08.2010, 21:03
SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 442 adet Sözleşmeli Büro Personeli alacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI 1-...


Sosyal Güvenlik Kurumu, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 442 adet Sözleşmeli Büro Personeli alacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI 1- GENEL AÇIKLAMALAR Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı 35 adet Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüklerine bağlı Merkez Müdürlüklerinde (il/ilçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Kurumumuz internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) başvuru yapılmak suretiyle 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 442 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

2.1- Talepte bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

c) 01/01/2010 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, gerekmektedir.

2.2- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.3- 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2.4- Üniversitelerin Aktüarya/Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Hukuk, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.

2.5- Başvuruların internetle Kurumumuza gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

2.6- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını internet yoluyla Kurumumuza göndereceklerdir. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2- Adaylar, Kurumumuz internet adresinde (www.sgk.gov.tr) bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Formu" ( http://internetd1.sgk.gov.tr/iksozalim ) alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler ve "Sorgula" butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri dolduracaklar ve "Kaydet" butonunu

tıklayarak bilgileri kaydedeceklerdir. Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.

3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

3.5- Halen Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. 4- BOŞ POZİSYONLAR VE YERLERİAlınacak 442 adet Sözleşmeli Büro Personelinin illere göre dağılımı aşağıdaki tablodagösterilmiştir.İli Boş Pozisyon SayısıAfyonkarahisar 2Denizli 4Kütahya 3Ağrı 2Diyarbakır 3Manisa 7Ankara 5Eskişehir 1Muğla 6Antalya 7Gaziantep 12Muş 2Balıkesir 13Hakkari 5Ordu 3Batman 1İstanbul 272Samsun 3Bingöl 1İzmir 5Siirt 1Bitlis 1Karaman 5Şırnak 4Burdur 1Kars 2Uşak 5Bursa 20Kayseri 2Van 1Çanakkale 4Kocaeli 2Yozgat 3Çorum 4Konya 30

5- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

5.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapan adayların başvuruları veri tabanına kaydedilecektir. Başvuru süresinin bitimini müteakip başvuran adaylar 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı (442) içerisinde yer alan adayları gösterir liste, adayların atanmak üzere ibraz edecekleri belgeler ve belgelerin son teslim tarihi ile atanmak üzere belgelerini ibraz edenlerden atanmalarına engel teşkil edecek bir durumu bulunmayanlar için yapılacak tercih işlemleri için Kurumumuza davet edilecekleri tarih, yer ve saat ile ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 221 kişiyi gösterir yedek listesi Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.

5.2- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

6- TERCİH VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

6.1- İlan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer alan adaylar tercih ve atama işlemleri için Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına davet edilecektir. Tercih işlemleri için davet edilen adayların yanlarında nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmaları gerekmektedir. Tercih işlemlerinin yapılacağı tarihte belirtilen adreste bulunmayan adaylar tercih yapma hakkını kaybedecektir. Tercih işlemlerine Ankara dışından katılacaklara yapacakları seyahatle ilgili Kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

6.2- KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla tercihler alınacak, her adayın yaptığı il tercihine göre o ilin boş pozisyon sayısı azalacağından diğer adaylar kalan boş pozisyonları tercih edecek olup, son adaya kadar tercih işlemi bu şekilde devam edecektir.

6.3- Tercih işlemleri sonucu yerleştirilenlerle sözleşme imzalanarak göreve başlayış tebligatı ve sözleşmelerinin bir örneği elden teslim edilecek ve adayların atama işlemleri tamamlanacaktır.

6.4- Tercih yapma işlemi için Kurumumuza davet edildiği halde gelmeyen yada tercih yapmayan adaylar nedeniyle boş pozisyon kalması halinde, ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemey enl erden ilk 221 kişiyi gösterir yedek listesinden sırasıyla tercihler alınarak göreve başlatma işlemleri yapılacaktır.

7- ATAMA ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Atanma esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

1- Dilekçe örneği.

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.

4- Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyanı.

5- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı.

6- Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık renkli fotoğraf.

7- Tanıtma formu.

8- Mal bildirim formu.

9- Adres fişi.

10- Etik Sözleşme.

8- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

8.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

8.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli Büro Personeline aylık brüt 1200,87 TL, net 869,91 TL ücret ile ayda brüt 564,73 TL, net 493,80 TL ek ödeme, ayda 60 saat fiilen fazla çalışma yapılması halinde ise saat ücreti brüt 2,30 TL üzerinden ayda brüt 138,00 TL, net 99,97 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir. Ayrıca İstanbul İlinde görev yapacak sözleşmeli Büro Personeline yukarıda belirtilen ek ödeme tutarına ilave olarak brüt 169,42 TL, net 148,14 TL ilave ek ödeme ödenmektedir. (Aylık brüt ücret tutarı ile fazla çalışma brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)

Başvuru yapmak için tıklayınız: http://internetd1.sgk.gov.tr/iksozalim


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 13 24
4. Bursaspor 13 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. Adana Demirspor 13 15
13. İstanbulspor 14 15
14. Boluspor 14 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 15 35
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Tottenham 16 23
7. Wolverhampton 15 23
8. Crystal Palace 16 22
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Brighton 15 18
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 15 15
18. Southampton 15 15
19. Norwich City 15 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Valencia 16 26
8. Getafe 15 24
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Levante 16 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Real Valladolid 15 18
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü