Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Bilgisayar Programcısı Alım İlanı

  T.

banner396

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Bilgisayar Programcısı Alım İlanı

  T.

15 Temmuz 2013 Pazartesi 09:00
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Bilgisayar Programcısı Alım İlanı

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (4B) SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ALIMI SINAV DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 06.06 1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı...


 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞISTRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (4B) SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ALIMI SINAV DUYURUSUSağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 06.06 1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı" Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin |C| bendinde belirtilen yönteme göre, 2012 veya 2013 KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türleri ile ingilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı esas alınarak "III. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması" bölümünde belirtilen şartlara göre sıralanmış (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) her bir pozisyon için 10 lon) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı sınav ve mülakat başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Çözümleyici ve 2 (iki) Bilgisayar Programcısı alınacaktırI. BAŞVURU ŞARTLARIA. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.2) ÖSYM tarafından 2012 veya 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (Bl grubu KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 ve KPSSP6 puan türünün herhangi birinden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak.3) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.5) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,6) Bilgisayar Programcısı için en az 2 yıl, Çözümleyici için en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)7) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,B. ÖZEL ŞARTLAR1- Bilgisayar Programcısı (2 Kişi - Tam Zamanlı)1) Veritabanı üzerinde çalışan C# ile en az 2 (iki) yıl program geliştirmiş olmak,2) HTML, CSS, Javascript ve Ajax konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,3) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,4) Microsoft SQL Server veritabanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,5) Oracle veritabanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,6) Web Servisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.Tercihen;Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak .Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS),Microsoft Certified Application Developer (MCAD),Microsoft Certified Solutıon Developer (MCSD).2- Çözümleyici (2 Kişi - Tam Zamanlı)1) istatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,2) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SQL, Oracle, Access vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,3) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak,Tercihen;4) Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,5) iş zekâsı ürünlerinde (Oracle Bl, Microsoft Bl vb.) bilgi sahibi olmak,6) Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİBaşvurular, 15/07/2013-29/07/2013 tarihleri arasında www.sgb.saglik.gov.tr adresinde bulunan başvuru formlarının doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, en geç 29/07/2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkdhlığı, idari ve Mali işler Daire Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır._ a) Başvuru formu (Fotoğraflı),b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (7) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),ç) Bilgisayar Programcısı için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (1) maddesinde belirtilen, C# programlama dilini bildiğini gösterir belge,d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL-CBT sınavından en az 198 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 4 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASIBaşvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türlerinden en yüksek KPSS puanının %80'ni (seksen) ile yabancı dil puanının %20'sinin (yirmi) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyon için en fazla 10 (on) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınav tarihi yeri ve saati www.sgb.saglik.gov.tr sitesinde 31/07/2013 tarihinden sonra ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİSınav konuları, başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.V. YAZIU SINAV SONUÇLARININ İLANIYazılı sınav sonucunda başarılı olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde www.sgb saglik.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.VI. DEĞERLENDİRMEYazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır. Yazılı ve mülakat sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Sonuçlar www.sgb. saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.DİĞER HUSUSLARYabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.İlan olunur.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2013 09:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394