PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı

PTT A.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 11.10.2013, 10:21 11.10.2013, 10:21
PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve...


PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANIŞirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik " hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli Üstede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, mimar, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK üyesi) hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.GENEL ŞARTLARa) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsammda yer alanlar ile PTT'nın yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olınak.b) Onsekiz yaşım tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olınak.c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.www.kpsscafe.com.trd) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş olmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.ğ) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olınak.lı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.ÖZEL ŞARTLARa) Mühendis olarak atanabilmek için;1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, (Bilgisayar, Elektrik-Elekfronik, Elektrik, İnşaat ve Makine branşlarında mühendis alınacaktır.) (Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği branşlarında alınacak Mühendisler için ayrıca, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavlarından İngilizce "D" düzeyinde puan almış olmak şartı aranacaktır.)b) Mimar olarak atanabilmek için;1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,c) Avukat olarak atanabilmek için;1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,2) Avukatlık ruhsatım alınış olmak.3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olınak,ç) Tekniker olarak atanabilmek için;1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olınak,d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının,] ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasmdaki farkm 15'den fazla olmadığım sağlık kurulu raporu ile belgelemek.3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına giımiş olmak.g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3), Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00,Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00.Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00,Mühendis, mimar ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:1- Başvurular 21-25 EKİM 2013 tarihleri arasmda www.ptt-gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir.3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.4- Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.5- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.6- İlan edilen pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih ahnnıak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanım müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.7- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu: KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar ataına yapılır. www.kpsscafe.com.trPuanlanıl eşit olması halinde:- KPSS puanı yüksek olan,- KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,- Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,- Her ikisimn de ayoı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklananAday tercih edilir.9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarma ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından engeç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,c) Öğrenim durumunu gösterir belge,ç) Adli sicil kaydmm bulunmadığına dair beyan.d) Askerlikle ilişiği olnıadığma dair beyan.e) İş isteme beyannamesi.f) Mal bildirim beyannamesig) Atanacağı pozisyonda çalışmasında salanca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raponı.ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazıh beyan.h) 8 adet 4.5x 6 ebadında vesikalık fotoğrafGENEL HÜKÜMLER1) Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçlan 1 KASIM 2013 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup. yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle bnlıkte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldınlacaktır.2) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların Üstesi 1 KASIM 2013 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer. zaınaıı ve şekli bilahare bildirilecektir.3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup.adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde görevebaşlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde görevebaşlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama halinde iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.Mühendis tablosu için tıklayınız.Mimar tablosu için tıklayınız.Avukat tablosu için tıklanınız.Tekniker tablosu için tıklayınız.Gişe görevlisi tablosu için tıklayınız.Dağıtıcı tablosu için tıklayınız.OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
Yorumlar (0)
-1°
kapalı
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:20
Güneş 07:50
Öğle 12:45
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 13 24
4. Bursaspor 13 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. Adana Demirspor 13 15
13. İstanbulspor 14 15
14. Boluspor 14 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 15 35
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Tottenham 16 23
7. Wolverhampton 15 23
8. Crystal Palace 16 22
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Brighton 15 18
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 15 15
18. Southampton 15 15
19. Norwich City 15 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 34
2. Barcelona 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Valencia 16 26
8. Getafe 15 24
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Levante 16 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Real Valladolid 15 18
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü