Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.

banner396

Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.

30 Aralık 2013 Pazartesi 18:12
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde boş bulunan 10 adet Sözleşmeli Programcı ve 2 adet Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 06/06/1978...


T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIMaliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde boş bulunan 10 adet Sözleşmeli Programcı ve 2 adet Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktırI- BAŞVURU ŞARTLARIA) GENEL ŞARTLAR:1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak2) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatık, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolo|ilerı, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, istatistik, Fizik, Matematik, MatematikBılgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, istatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak3) 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS3 (B) puan türünden en az 50 puan almış olmak4) ingilizce bildiğini belgelemek. (YDS sınavından en az '"D" almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana denk puan almış olmak).B) ÖZEL ŞARTLAR:1- Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin i Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bıtirdiğineNKşkın a| Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya onaylı sertifika sahibi olmak2- Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Pozisyonu İçina)Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, net, SQL, PL/SO.L) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tane'si bildiğini Delgelemekb) En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde Programcı olarak çalışmış olmak (657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabı sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır)II- BAŞVURU ŞEKLİ - TARİHİ - YERİ VE İSTENİLEN BELGELERBaşvurular, 06/01/2014 - 24/01/2014 tarihleri arasında http://www.muhasebat.aov tr adresinde bulunan "İş Talep Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 24/01/2014 günü saat 17.00'ye kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2 Kat 214 Nolu Oda ilkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.1) İş Talep Formu (Fotoğraflı),2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği (gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi),3) YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği,4) Programcı pozisyonuna başvuracaklar için: Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millf Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika,5) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge, (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursları bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika)B Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: Bilgi işlem merkezinde Programcı olarak en az tyıl çalıştığına dair belgeIII- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASIBaşvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıraaa aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerinin açık adresi 03 Şubat 2014 tarihinde www muhasebat.gov tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.IV- SINAVIN ŞEKLİ VE BAŞARISınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav; mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır Sözlü sınav; mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.V-SINAV KONULARI- Temel Bilgisayar ve Donanım- Veri Yapısı- Algoritma- Akış Diyagramı- Java - Java Script- Oracle Veritabanı- SOL - PL/SOL - Unix - Linux - MS Windpws işletim Sistemleri (2008 server)- Temel Ofis uygulamaları (MS Office 2010)- Bilgisayar Ağları ve Yapıları (Network)- MatematikVI- SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ İLANI;Yazılı Sınav 07 Şubat 2014 Cuma Saat 14.00'da ANKARA'da yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, scglü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir Yapılacak bu bildirimde sözlü sınav tarihi ve yeri belirtilecektir. Sözlü sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktırVII- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİYazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması, adayların nihai başarı puanını oluşturur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme imzalanacaktır.VIII-DİĞER HUSUSLAR1) Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır2) Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir3) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin-aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir4) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvanı için ayrı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/06/2014 tarihine kadar çağırılacaktır5) Sınavda başarılı olamayan adayların başvuru evrakı, sözlü sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde dilekçeyle talep edilmesi hal|nde iade edilecek, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.6) Yurtiçi veya yurtdışında ingilizce dili ile öğretinyapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D| olarak kabul edilir.7) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.8) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Kurumumuz tarafından kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.IX- İLETİŞİM BİLGİLERİ:T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkez Personel Şubesi 2 Kat 214 No'lu Oda ilkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı 06100 Dikmen/ANKARAElektronik Posta Adresi: merkezpersonel@muhasebat.gov.trTelefon: 0(312) 415 23 86-415 27 84-415 15 95


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.12.2013 18:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394