Basın Yayın ve Enformasyon Sözleşmeli Personel Alım İlanı (12 kişi)

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 1-GENEL AÇIKLAMA Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel.

banner396

Basın Yayın ve Enformasyon Sözleşmeli Personel Alım İlanı (12 kişi)

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 1-GENEL AÇIKLAMA Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel.

05 Ekim 2012 Cuma 10:43
Basın Yayın ve Enformasyon Sözleşmeli Personel Alım İlanı (12 kişi)

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

1-GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel...


BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNESÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR1-GENEL AÇIKLAMABasın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı-Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların" 12/09/2011 tarihli ve 2011/2249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik hükümleri çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;-Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Kürtçe, ibranice, Ermenice, Farsça, Arapça, Rusça, ingilizce, Fransızca dillerinden olmak üzere sekiz (8) adet,- Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere dört (4) adet, olmak üzere toplam on iki (12) adet Basın-Enformasyon Personeli alınacaktır.2-BAŞVURU ŞARTLARIa) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetleıinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için aranılan şartlar:- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48, maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,- En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak,- İlana çıkılan dillerde ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,-Belgelerin KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir,-KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yabancı dil sınavında en az seksen (80) puan almak,-En az 2 yabancı dili iyi derecede bilmek tercih sebebidir,-Belirtilen dillerde daha önce simültane tercüman olarak çalışanların bu sürelerini belgelendirmeleri gerekmektedir.b) Basın, Yayın, Enformasyon ve Kamu Diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için aranılan şartlar:-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 ncı bentlerinde belirtilen şartları taşımak,-Tanıtma, iletişim, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az yüksek lisans yapmış olmak,- ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı di! bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,-Belgelerin KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir -KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yabancı dil sınavında en az seksen (80) puan almak,3- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, GEREKLİ BELGELER(1) Adayların, 08/10/2012 tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde (22/10/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:a)http//www.byegm.gov.tr/ adresinden alınarak doldurulmuş olan başvuru formu (imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak),b) Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi,ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı)d) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,e) Kamu veya özel sektörde görev yapılmış ise buna dair belge,f) Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir beyan,g) 2 adet vesikalık fotoğraf,(2) Başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekli belgeler Genel Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla iletilecektir. İstenen belgeletir aslinin ibraz edilmesi halinde fotokopileri Genel Müdürlükçe tasdik edilecektir.(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksık,belgelerden_ve postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde başvuru geçerli kabul edilmeyecektir.(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazia pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.4-SINAV VE SONUÇLARIN İLANI(1) Temininde güçlük çekilen diller ile simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personelinin başvurdukları dilde okuma, yazma ve konuşma yeterliliğini ölçmeye yönelik,a) Ön Eleme Sınavı: KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yeı almayan diller, için Genel Müdürlüğümüzce yapılacak temel dilbilgıs yeterliliğini ölçer nitelikte olacaktır (Bu sınavdan en az 80 puan alamayar adaylar bundan sonraki aşamalara alınmayacaktır).b) Yazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile)c) Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır (Simültane tercüme ve mülakat yapılacaktır).(2) Basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli için yapılacak yazılı ve sözlü sınava) Ön Eleme Sınavı: KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Genel Müdürlüğümüzce, yapılacak ve adayların temel dilbilgisi yeterliliğini ölçer nitelikte olacaktır (Bu sınavdan en az 80 puan alamayan adaylar bundan sonraki aşamalara alınmayacaktır),b) Yazılı Sınav: Türk basın tarihi ile Genel Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin yazılı sınav,c) Sözlü Sınav: Mesleki bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.(3) Genel Müdürlüğümüz tarafından başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınav neticesinde yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü Sınava katılmaya hak kazanacaktır.(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.(5) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.5- ATAMA VE GÖREVE BAŞLATMA(l)Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren onbeş (15)gün içinde gerekli belgelen tamamlamak suretiyle insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.(2) Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazıl olarak bildirilmesini müteakip onbeş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.(3)Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayıl Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun gereğince izm alındıktar sonra göreve başlatılacaktır,(4) Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz,(5) Kendilerine yapılacak bildjrimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır(6) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilirirtibat ve bilgi için;Telefon: (0312) 583 63 82Elektronik ağ: www,byegm, gov.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2012 10:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394